تعبیر خواب اسکله و بندر

با تعبیر خواب اسکله، تعبیر خواب سفر دریایی، تعبیر خواب بندر، تعبیر خواب لاشه کشتی در اسکله و تعبیر خواب اسکله خراب همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب اسکله
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – پیش از مطالعه تعبیر خواب اسکله لازم است بدانیم، اسکله مکانی است که به منظور پهلوگیری و مهار کشتی جهت بارگیری یا تخلیه بار ساخته می‌شود. اسکله‌ها معمولا در درون حوضچه بندرها قرار گرفته‌اند.

 

تعبیر خواب اسکله - تعبیر خواب بندر - تعبیر خواب دریا

 

برای آگاهی از فضای کلی خواب، پیش از مطالعه تعبیر خواب اسکله با مفهوم تعبیر خواب سفر دریایی و تعبیر خواب بندر آشنا خواهیم شد.

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب سفر دریایی

تحلیلگران رویا: اگر خواب دیدید که می خواهید به سفر دریا بروید، به کاری مخاطره آمیز اقدام می‌کنید. احتمالا با کسی شریک می شوید و یا وام می‌گیرید.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت می‌کنید، نشانه آن است که علاوه بر گرفتن پاداش کارهای دشواری که به ثمر رسانده‌اید، پول بسیار زیادی نیز به دستتان خواهد رسید.

 • اگر خواب ببینید هنگام مسافرت از طریق دریا با فاجعه ای روبرو می‌شوید، نشانه آن است که گرفتار عشق‌های دروغین خواهید شد.

 

تعبیر خواب بندر

دیدن بندر و پیاده شدن از کشتی، فراغت از تشویش و نگرانی است. همچنان که سفر دریایی مخاطره آمیز است و چون به بندر برسید احساس امنیت و راحت می کنید.

 

تعبیر خواب اسکله

معبرین غربی گویند:

 • دیدن اسکله در خواب نشانه انجام موفقیت کاری است که در پیش گرفته‌اید. این رویا بیان می‌کند که سریع‌تر از آنچه فکرش را بکنید اوقات بد و ناکامی‌ها را پشت سر خواهید گذاشت.

 • دیدن فردی از اطرافیان در اسکله بیانگر آینده‌ای درخشان برای اوست.

 • دیدن لاشه کشتی در اسکله نشانه بد یمنی است. این خواب به شما هشدار می‌دهد که سریعا برای جلوگیری از ضرر به فکر چاره باشید.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن اسکله در خواب، نشانه آن است که در آینده تصمیم می‌گیرید به جهانگردی بپردازید.

 • اگر خواب ببینید هنگام ایستادن بر اسکله به کشتی‌ها نگاه می‌کنید، نشانه آن است که آرزو‌ها و خواسته ها‌ی شما به ثمر خواهد رسید.

لیلا برایت می‌گوید: دیدن اسکله بندر در خواب، بیانگر آن است که یکى از انتظارات شما به زودى انجام مى‏پذیرد.

کتاب سرزمین رویا‌ها:

 • شما روی یک اسکله در یک بندر هستید: پول به دستتان میرسد.

 • روی اسکله راه میروید: یک زندگی زنا شوئی خوشبخت در پیش دارید.

 • روی اسکله با یکنفر خداحافظی می‌کنید: موفقیت در آینده

 • یک اسکله خراب شده: مراقب سلامتی خود باشید.

 • به اتفاق ملوانان روی اسکله هستید: یک نفر کینه خود را از شما پنهان می‌کند

 • به اتفاق کارگران بندر روی اسکله هستید: کار‌ها بخوبی پیش خواهند رفت.

 • یک اسکله همسطح آب: خطر در امور عشقی

 • دیگران روی اسکله هستند: یک تغییر در زندگی شما رخ خواهد داد.

 • بستگان شما روی اسکله هستند: یک سفر به خارج از کشور

 • یکنفر از روی اسکله بداخل دریا می‌افتد: به شما خیانت می‌شود.

 

از اینکه با تعبیر خواب اسکله همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره بودید بسیار سپاسگزاریم. برای دریافت تعابیر خواب، رویای خود در انتهای همین مطلب برای ما ارسال نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo