تعبیر خواب شلغم – خوردن شلغم در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب شلغم، تعبیر خواب خوردن شلغم، تعبیر خواب شلغم خام، تعبیر خوالب شلغم پخته، تعبیر خواب خریدن شلغم، تعبیر خواب کاشت شلغم و تعبیر خواب گرفتن شلغم از دیگران همراه ما باشید.

تعبیر خواب شلغم امام صادق - تعبیر خواب شلغم برای زن باردار

 

ستاره | سرویس سرگرمی – شلغم از جمله ریشه‌های خوراکی که در فرهنگ ایرانی و اسلامی به عنوان یک داروی گیاهی جایگاه ویژه‌ای دارد. پس با توجه به این موضوع دیدن آن در خواب محتمل بوده و می‌توان تعابیری را در این خصوص بیان کرد. 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب شلغم

برای تعبیر دیدن شلغم در خواب باید به خاطر بیاورید که شلغم سفت و رسیده بود یا شل و ول. آنچه در خواب هنگام دیدن یا خوردن شلغم مشاهده می‌کنید در تفسیر آن تاثیر گذار است. 

جابر مغربی می‌گوید: دیدن شلغم پخته بهتر از خام بود. اگر بیند که شلغم از خود دور کرد، دلیل است که از غم و غصه و اندوه و گرفتاری برهد.
معبرین اسلامی می‌گویند: دیدن شلغم به خواب، دلیل است بر غم و اندوه. اگر بیند که شلغم به کسی داد، دلیل که زحمتی به کسی رساند.
معبرین غربی گویند: در برخی موارد شلغم در خواب به معنای نا امیدی جزئی است. نگران نباشید این یاس و نا امیدی گذراست.
 
اگر کسی در فصل، شلغم پخته می‌خورد، آدم محتاطی است و اگر شلغم خام می‌خورد، آدم بی پروایی است. اگر شلغم به کسی داد و یا از کسی گرفت، اگر خام بود، رحمت رساندن به یکدیگر است و اگر پخته بود، سود بردن از یکدیگر تعبیر شده است. دیدن شلغم در خواب نشانه تنفر و انزجار آمیخته با غم و ناراحتی است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن شلغم در خواب چندان خوب نیست چه پخته باشد چه خام. شلغم را به عنوان غایت چیز‌های بد و دوست نداشتنی و بی معنی مثال می‌زنند لذا در خواب‌های ما گویای غم هایی هستند که نفرت و انزجار دیگران را بر می‌انگیزانند.

کتاب سرزمین رویا‌ها:

خواب شلغم: عذاب و ناکامی
 

تعبیر خواب خوردن شلغم

آنلی بیتون می‌گوید:
  • خوردن شلغم در خواب، علامت آن است که به بیماریی مبتلا خواهید شد.
  • خوردن شلغم خام در خواب، علامت آن است که به اندوه و یأسی شدید دچار خواهید شد.
 
کتاب سرزمین رویا‌ها:
شلغم می‌خورید: نقشه‌های شما با موفقیت روبرو می‌شوند.
 

تعبیر خواب خریدن شلغم

آنلی بیتون می‌گوید: سوا کردن و خریدن شلغم در خواب، علامت آن است که از فرصت‌هایی که زندگی در اختیار شما خواهد گذاشت، به خوبی استفاده خواهید کرد و ثروتی برای خود گرد خواهید آورد.
کتاب سرزمین رویا‌ها:
شلغم می‌خرید: امید‌های شما بی پایه و اساس اند.
 
بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ترب و تربچه
 

تعبیر خواب شلغم گرفتن از دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: شلغم گرفتن از دیگران نشان آن است که دهنده شلغم برای شما ناراحتی فکری به وجود می‌آورد و اگر در خواب شما به کسی شلغم بدهید این شما هستید که او را می‌آزارید و می‌رنجانید. مشاهده کشت شلغم نیز تعبیر خوشی ندارد و گویای آن است که شاهد و ناظر اموری خواهد بود که کلا رنج دهنده و آزار رساننده است.
 
 

تعبیر خواب کاشتن شلغم

معبرین غربی گویند:
  • دیدن باغی که در آن شلغم کشت می‌شود به این معنی است که در آینده بخت با شما یار بوده و دیگران به حمایت شما خواهند پرداخت.
  • کاشت شلغم در زمین نشانه رسیدن به اهداف و پیش بینی‌هایی است که سال‌ها قبل برنامه ریزی کرده بودید.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند شلغم می‌کارد، علامت آن است که دارایی قابل توجه‌ای به ارث خواهد برد، و با مردی خوش قیافه ازدواج خواهد کرد.
 
کتاب سرزمین رویا‌ها:
شلغم می‌کارید: سلامتی شما در خطر است
 
 

تعبیر خواب شلغم درشت

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن شلغم درشت در خواب، علامت آن است که آینده‌ای درخشان خواهید داشت، و از پیروزی‌های خود پیوسته سرمست خواهید شد.
 
از اینکه با تعبیر خواب شلغم از مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک بگذارید.نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور