تعبیر خواب شلغم چیست؟

با تعبیر خواب شلغم، تعبیر خواب خوردن شلغم، تعبیر خواب شلغم خام، تعبیر خوالب شلغم پخته، تعبیر خواب خریدن شلغم، تعبیر خواب کاشت شلغم و تعبیر خواب گرفتن شلغم از دیگران همراه ما باشید.
تعبیر خواب شلغم
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – شلغم از جمله ریشه‌های خوراکی که در فرهنگ ایرانی و اسلامی به عنوان یک داروی گیاهی جایگاه ویژه‌ای دارد. پس با توجه به این موضوع دیدن آن در خواب محتمل بوده و می‌توان تعابیری را در این خصوص بیان کرد. 

 

تعبیر خواب شلغم امام صادق - تعبیر خواب شلغم برای زن باردار

 

تعبیر خواب شلغم

برای تعبیر دیدن شلغم در خواب باید به خاطر بیاورید که شلغم سفت و رسیده بود یا شل و ول. آنچه در خواب هنگام دیدن یا خوردن شلغم مشاهده می‌کنید در تفسیر آن تاثیر گذار است. 

جابر مغربی می‌گوید: دیدن شلغم پخته بهتر از خام بود. اگر بیند که شلغم از خود دور کرد، دلیل است که از غم و غصه و اندوه و گرفتاری برهد.
معبرین اسلامی می‌گویند: دیدن شلغم به خواب، دلیل است بر غم و اندوه. اگر بیند که شلغم به کسی داد، دلیل که زحمتی به کسی رساند.
معبرین غربی گویند: در برخی موارد شلغم در خواب به معنای نا امیدی جزئی است. نگران نباشید این یاس و نا امیدی گذراست.
 
اگر کسی در فصل، شلغم پخته می‌خورد، آدم محتاطی است و اگر شلغم خام می‌خورد، آدم بی پروایی است. اگر شلغم به کسی داد و یا از کسی گرفت، اگر خام بود، رحمت رساندن به یکدیگر است و اگر پخته بود، سود بردن از یکدیگر تعبیر شده است. دیدن شلغم در خواب نشانه تنفر و انزجار آمیخته با غم و ناراحتی است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن شلغم در خواب چندان خوب نیست چه پخته باشد چه خام. شلغم را به عنوان غایت چیز‌های بد و دوست نداشتنی و بی معنی مثال می‌زنند لذا در خواب‌های ما گویای غم هایی هستند که نفرت و انزجار دیگران را بر می‌انگیزانند.

کتاب سرزمین رویا‌ها:

خواب شلغم: عذاب و ناکامی

 

تعبیر خواب خوردن شلغم

آنلی بیتون می‌گوید:
  • خوردن شلغم در خواب، علامت آن است که به بیماریی مبتلا خواهید شد.
  • خوردن شلغم خام در خواب، علامت آن است که به اندوه و یأسی شدید دچار خواهید شد.
 
کتاب سرزمین رویا‌ها:
شلغم می‌خورید: نقشه‌های شما با موفقیت روبرو می‌شوند.

 

تعبیر خواب خریدن شلغم

آنلی بیتون می‌گوید: سوا کردن و خریدن شلغم در خواب، علامت آن است که از فرصت‌هایی که زندگی در اختیار شما خواهد گذاشت، به خوبی استفاده خواهید کرد و ثروتی برای خود گرد خواهید آورد.
کتاب سرزمین رویا‌ها:
شلغم می‌خرید: امید‌های شما بی پایه و اساس اند.

 

تعبیر خواب شلغم گرفتن از دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: شلغم گرفتن از دیگران نشان آن است که دهنده شلغم برای شما ناراحتی فکری به وجود می‌آورد و اگر در خواب شما به کسی شلغم بدهید این شما هستید که او را می‌آزارید و می‌رنجانید. مشاهده کشت شلغم نیز تعبیر خوشی ندارد و گویای آن است که شاهد و ناظر اموری خواهد بود که کلا رنج دهنده و آزار رساننده است.

 

تعبیر خواب کاشتن شلغم

معبرین غربی گویند:
  • دیدن باغی که در آن شلغم کشت می‌شود به این معنی است که در آینده بخت با شما یار بوده و دیگران به حمایت شما خواهند پرداخت.
  • کاشت شلغم در زمین نشانه رسیدن به اهداف و پیش بینی‌هایی است که سال‌ها قبل برنامه ریزی کرده بودید.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند شلغم می‌کارد، علامت آن است که دارایی قابل توجه‌ای به ارث خواهد برد، و با مردی خوش قیافه ازدواج خواهد کرد.
 
کتاب سرزمین رویا‌ها:
شلغم می‌کارید: سلامتی شما در خطر است

 

تعبیر خواب شلغم درشت

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن شلغم درشت در خواب، علامت آن است که آینده‌ای درخشان خواهید داشت، و از پیروزی‌های خود پیوسته سرمست خواهید شد.

 

از اینکه با تعبیر خواب شلغم از مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک بگذارید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo