آموزش جمع و تفریق اعداد مرکب

عدد مرکب برای بیان مقادیری به کار می رود که واحدهای متفاوت دارند. برای مثال بیان زمان یک بیان مرکب است. زیرا زمان از اجزای ثانیه، دقیقه و ساعت تشکیل شده است. در این مطلب با اعداد مرکب، جمع و تفریق اعداد مرکب کیلو گرم، به زمان و... آشنا خواهید شد.

اعداد مرکب

ستاره | سرویس علوم – اعداد به گونه های مختلفی دسته بندی می‌شود: اعداد طبیعی، اعداد صحیح، اعداد گنگ  یا اصم، اعداد حقیقی و اعداد مختلط. اما اعداد مرکب که قصد داریم در این نوشتار به آن بپردازیم نوع خاصی از اعداد طبیعی است که بیشتر در نظریه اعداد به کار می‌رود.

اعداد مرکب - جمع و تفریق اعداد مرکب

 

در یک تعریف ساده، عدد مرکب یک عدد طبیعی است که می‌توان آن را برحسب ضرب دو عدد طبیعی کوچکتر از آن (به جز ۱) نوشت. بطور مثال عدد 30 که حاصل ضرب دو عدد 6 و 5 است یک عدد مرکب است.

به عبارت دیگر می‌توان گفت که اعداد طبیعی کوچکتر از 30 وجود دارند که خارج قسمت تقسیم 30 بر آن‌ها، یک عدد طبیعی است یا باقی‌مانده حاصل از تقسیم صفر است.

30/5=6    30/3=10   30/2=15

 

عدد مرکب چیست؟

اما عدد مرکب پنجم ابتدایی موضوع دیگری است. در ریاضی پایه پنجم منظور از عدد مرکب اعدادی است که از چند عدد با واحد مختلف تشکیل شده باشد. بطور مثال برای بیان زمان از اعداد مرکب استفاده می‌شود؛ زیرا زمان از اجزایی شامل ساعت، دقیقه و ثانیه تشکیل شده است. مثلا ساعت ۳ ۱۸′ ۴۰″ (سه و هجده دقیقه و چهل ثانیه) بیان زمانی در اعداد مرکب است.

 

آموزش جمع اعداد مرکب

برای جمع کردن اعداد مرکب، باید ابتدا اعداد با واحدهای یکسان را زیر یکدیگر نوشته سپس از کوچکترین واحد شروع به جمع زدن کرد. برای مثال برای زمان از ثانیه که کوچکترین واحد شمارش در زمان است، شروع می‌کنیم. با توجه به اینکه حداکثر مقدار برای شمارش ثانیه ها برابر با ۶۰ است، در صورتی که حاصل جمع از ۶۰ بیشتر شد، یک واحد به دقیقه اضافه می‌شود و از حاصل جمع ثانیه ها ۶۰ واحد کم می‌شود. بطور مثال اگر مجموع ثانیه‌ها برابر یا ۷۳ شد، شما باید یک واحد به دقیقه ها اضافه کنید و ۱۳ ثانیه را در قسمت ثانیه‌ها نگه دارید.

برای جمع نمودن دقیقه نیز به همین گونه عمل می‌شود. در صورتی که حاصل جمع دقیقه‌ها از ۶۰ بیشتر شد یک واحد به ساعت اضافه می‌شود و مابقی در قسمت دقیقه‌ها نگه داشته خواهد شد.

اعداد مرکب

 

آموزش تفریق عدد مرکب

تفریق اعداد مرکب نیز شبیه به جمع اعداد مرکب است. برای تفریق اعداد مرکب نیز باید اعداد با واحدهای یکسان را زیر یکدیگر نوشته سپس از کوچکترین واحد شروع به کسر کردن نمود.

جرم اجسام نیز به شکل مرکب بیان می‌شود. بطور مثال جرم یک هندوانه می‌تواند ۵ کیلو و ۵۰۰ گرم باشد. همانگونه که مشاهده می‌کنید جرم را بصورت کیلو و گرم بیان می‌کنند. بطور مثال اگر بر روی ترازو باستید، وزن شما ممکن است ۳۵ کیلو و ۷۰۰ گرم باشد.

 

مثال برای جمع و تفریق اعداد مرکب کیلو گرم

برای جمع و تفریق اعداد مرکب کیلو گرم مانند زمان باید عمل کرد. ابتدا باید اعداد با واحدهای یکسان را زیر یکدیگر نوشته سپس از کوچکترین واحد شروع به جمع زدن و تفریق کردن کرد.

در نظر داشته باشید که از آنجایی که در واحد گرم بیشتر از 1000 گرم نخواهیم داشت، اگر در این قسمت مجموع اعداد از 1000 بیشتر شد باید عدد حاصل را از هزار کم کنید، یک واحد به قسمت کیلو اضافه کرده و مابقی را در قسمت گرم نگه دارید. مثال:

جمع و تفریق اعداد مرکب کیلو گرم

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo