تعبیر خواب سلام کردن – دست دادن در خواب چه معنایی دارد؟

دست دادن در خواب یعنی ببینده خواب به افکار مثبتی در رابطه با اتفاقات پیش رو خواهد رسید. سلام و احوالپرسی بسته به شرایط مختلف تعابیر گوناگونی دارد.

تعبیر خواب سلام کردن - دست دادن در خواب چه معنایی دارد؟

ستاره | سرویس سرگرمی – رویاهای شما در ارتباط مستقیم با ذهن ناخودآگاه شما هستند، پس در بسیاری از مواقع نشأت گرفته از شرایط روحی و روانی شما می‌باشند و شما می‌بایستی علت آن را در زندگی شخصی خود جویا شوید. با این حال صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره شما را با مفاهیم و تعابیر کلی رویای خود آشنا می‌کند. در این مطلب با تعبیر خواب سلام کردن و دست دادن با ستاره همراه باشید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب سلام کردن از نظر معبرین (کهن)

محمدبن سیرین می‌گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که دوستی به او سلام می‌کرد نشانگر این است که دشمن با او صلح می‌کند. اگر شخص ناشناخته ای در خواب به او سلام کند، نشانگر این است که غریبه ای با وی دوستی و آشنایی کند. اگر کسی در خواب به او سلام کرد که تا به حال او را ندیده است نمایانگر این است که از عذاب الهی در امان است. اگر ببیند که پیری معروف به او سلام کند نشانه این است که با زنی زیبا ازدواج خواهی کرد.

اگر در خواب فرشته ها به تو سلام کردند و با دیده احترام نگاهت کردند نشانگر این است که خداوند تو را در برابر دشمنان پیروز خواهد کرد و عاقبت به خیر خواهی شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کسی به تو سلام می‌کند که در میانتان رابطه شرکت و تجارت بوده است و جواب سلام او را دادی به این معناست که تجارت بین شما پایدار نخواهد ماند.

اگر پادشاهی در خواب ببیند که به کسی سلام می‌کند یا کسی به او سلام می‌کند بدان معنیست که برای همیشه به مقصود خود می‌رسد و دچار غم و اندوه نمی‌گردد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینید زنی به شما سلام می‌کند نشانگر این است که از کسی شادمان خواهی شد. اگر پیرزنی ناشناس به شما سلام کند نشانه اقبال دنیوی است.

اگر در خواب ببینی عزرائیل به تو سلام می‌کند به این معناست که به زودی شهید خواهی شد.

امام صادق می‌فرمایند:

سلام کردن در خواب بر چهار وجه است: اول: ایمنی، دوم: شادی، سوم: اقبال، چهارم: منفت مال.

 

تعبیر خواب دست دادن از نظر معبرین (غربی)

دست دادن در خواب به معنای شادی و آرامش است. این خواب همچینن می‌تواند نشان دهد که اعتماد به نفس شما در حال افزایش است. اگر در خواب ببینید با فردی دست می‌دهید، نشانگر این است که از دردسرهای زندگی خلاص خواهید شد و شغل سودآوری به دست خواهید آورد.

دست دادن با شخص مود علاقه: دست دادن با فردی که دوستش دارید نشان دهنده داشتن رابطه ای صمیمی با اوست و اگر با او خویشاند نباشید مقدمه ای برای ازدواج با او خواهد بود. دست دادن با چنین شخصی همچنین به معنای پایه گذاری روابط دوستانه قوی است.

دست دادن با رئیس: اگر در خواب با رئیس خود دست بدهید نشانه کسب موفقیت‌های بسیار در راستای فعالیت‌های کاری شماست. شما در تلاش برای ساختن آینده ای امن هستید. این خواب همچنین نشانگر این است که موقعیت و قدرت شما در زمان کوتاهی افزایش خواهد یافت و در پروسه تصمیم‌گیری موفق خواهید بود.

دست دادن با مرده: دست دادن با شخصی که مرده است در خواب نمایانگر بدهی و مشکلات مالی است تا جایی که باعث ورشکستگی شود.

دست دادن با یک دولتمرد: اگر در خواب با دولتمردی دست دادید نشانه این است که از کارهای پرخطر و اشتباه دست می‌کشید و در تلاش هستید تا زندگی زیبایی برای خود بسازید. این خواب همچنین به معنای گرفتن کمک از شخص است.

دست دادن با نخست وزیر: اگر در خواب با نخست وزیر دست بدهید نشانگر این است که شما به موفقیت مطلق دست می‌یابید. 

دست دادن با یک زن: اگر در خواب با زنی دست بدهید نشانگر این است که راه حلی برای مشکلات خواهید یافت و یا درمانی برای بیماری خود پیدا می‌کنید. این خواب همچنین نمایانگر این است که راه‌هایی برای به دست آوردن پول در زندگی کاری خود کشف می‌کنید.

 

تعبیر خواب سلام و احوالپرسی از نظر معبرین (غربی)

 • اگر در خواب ببینید که به شخصی که می‌شناسید سلام می‌کنید به این معناست که ازدواج با او، پسرش و یا شخص دیگری به شما پیشنهاد داده خواهد شد. اگر عده ای سلام او را پاسخ دهند به این معنی است که این پیشنهاد پذیرفته خواهد شد. 
 • سلام و احوالپرسی با شخصی در خواب به این معناست که از جانب او به شما سود و منفعت خواهد رسید. اگر شخصی با رقیب خود سلام و احوالپرسی کند به معنای شروع جنگ بین آن‌هاست. 
 • اگر در خواب پیرمرد ناشناسی را دیدید که با شما سلام و احوالپرسی می‌کند به این معنیست که از عذاب الهی برای گناهانتان در امان خواهید ماند. اگر پیرمرد را بشناسید، این خواب به سعادت و خوشبختی تعبیر می‌شود. اگر کشاورزی خواب پیرمرد را ببیند که به او سلام می‌کند یعنی برای مزرعه‌اش نهال‌هایی از درختان میوه خریداری می‌کند. 
 • اگر در خواب دیدید که شخص جوان و ناشناسی با شما سلام و احوالپرسی می‌کند به این معناست که شما از ضربه دشمن فرار خواهید کرد.
 • اگر شخصی قصد ازدواج داشته باشد، سلام و احوالپرسی با او در خواب تعبیر نیکویی دارد در غیر اینصورت اگر شما با شخصی که او را نمی شناسید سلام و احوالپرسی کنید و از او پاسخی دریافت نکنید اینگونه تعبیر می‌شود که تقاضای ازدواجتان نادیده گرفته خواهد شد.

لوک اویتنهاو می‌گوید :

دست دادن با کسی در خواب نماد آشنایی با فرد جدیدی است.

یونگ می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که با کسی دست می‌دهید، هم بیانگر شروعی تازه و هم پایان یک موقعیت است. اگر دست فرد مشهوری را در خواب فشار دهید نشانگر این است که در نگاه دیگران به طرز خوبی جلوه می‌کنید.

بیتون می گوید:

دست دادن در خواب، نشانگر آن است که با دیگران رفتار خوبی دارید. اگر دختری در خواب مشاهده کند که با فرمانده‌ای دست می‌دهد، به این معناست که روزهای خوبی پیش رو دارد. اگر دختری در خواب با یک پیرمرد دست بدهد نشانگر این است که دچار گرفتاری می‌شود.

برگرفته از: 
dreaminterpretation.co
myislamicdream.com
38 Comments
 1. سلام خسته نباشید
  من دخترم خواب دیدم که درجایی هستم و افراد فامیل هم هستن، من فکر کنم به یکی از عمه هام سلام کردم ولی جواب سلامم نداد،بعد به یکی دیگه از عمم سلام کردم اونم جوابم نداد انگار متوجه نشد، رفتم به مامانم گفتم مامانم گفت برو سلام کن عمه بزرگم که کنار مامانم بود دوباره سلام کردم و اونم سلام کرد منو محکم بغل کرد
  و خلاصه سلام و احوال پرسی گرمی کردیم، بعد تو همون حالت احساس کردم اون یکی عمم داره نگا میکنه در واقع من پسر همین عمه که سلام نکردم دوست دارم و تودلم گفتم شاید بد باشه که سلامش نکردم بعد با خودم گفتم خب من سلام کردم اون سلام نکرد .

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. گویای مسأله ها و احساسات خانوادگی است. لازمست کمی رها کنید (آنقدر گارد نگیرید) و اجازه دهید که احساسات واقعی تان نمایانده شود. لازمست به خودتان اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید).

 2. با سلام

  خواب ديدم با معشوقه سابقم خيلي اتفاقي روبرو شدم،خيلي خوشحال مث قبل با لبخند ب من سلام كرد منم خيلي خوشحال جوابشو دادم اما خيلي سريع يادم اومد ك باش قهرم و با اخم بش گفتم يادم هست چيكار كردي

  پيشاپيش ممنون از پاسخگوييتون

  • سلام! خوابتان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. نمایانگر بازگشت و وابستگی تان به هدف های ناتمام یا پروژه هایی که در گذشته لغو شده اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه تان عادی و باعشق است، یعنی هم اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه های گذشته تان را ادامه دهید. خوابتان، صرفا به زمینه های عاطفی هدف هایتان اشاره ندارد و می تواند پروژه های شغلی یا تحصیلی تان را شامل شود. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 3. با سلام من خواب دیدم که یکی از اقوام که هیچ وقت خونمون نمیان اومده خونمون و من رفتم بهش سلام کردم اونم جوابمو داده میخواستم تعبیرشو بدونم ممنون

  • سلام! خوابتان نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد.

 4. سلام معشوقم با من کات کرده در خواب دیدم حواسم نبود و او به من اشاره کرد و سلامم کرد و من هم سلامش را دادم

  • سلام! خوابتان نمایانگر بازگشت و وابستگی تان به هدف های ناتمام یا پروژه هایی که در گذشته لغو شده اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه تان عادی و باعشق است، یعنی هم اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه های گذشته تان را ادامه دهید. خواب تان، صرفا به زمینه های عاطفی هدف هایتان اشاره ندارد و می تواند پروژه های شغلی یا تحصیلی تان را شامل شود.

 5. سلام

  خواب دیدم، در خانه ی دشمنانمان هستیم و هنگام رفتن ، دشمنی که به ما نامحرم هم هست روی مبل نشسته و در حال خوردن چیزی است و بعد برای دست دادن به ما دستانش را جلو می آورد ولی فقط سه تا از انگشتانش را باز می‌کند و ما نیز به او دست می دهیم اما در خواب او را نامحرم نمی دانیم! در ضمن دستم نوچ و کثیف می شود که می خواستم با لباسم پاکش کنم! و خانمی از نزدیکان که با او قطع رابطه کردیم و چندان هم خیر خواه نیست بدون روسری روی مبل نشسته بود و به من گفت که با آن شخص آشتی و از او عذرخواهی کنم (به صورتم هم نگاه نمی کرد) که من عصبانی شدم و یادم نیست که چه گفتم اما به هیچ وجه آشتی نکردم و رفتم.

  • سلام! خوابتان نمایانگر ایده های مخالف و نگرش های متناقض است. چیزی یا کسی را انکار می کنید. ممکنست نمایانگر دشمنان درون خودتان باشند و نمایانگر درگیری درونی تان با خودتان باشد. شاید می کوشید خودتان را از شر جنبه های خاصی از شخصیت تان خلاص کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر دعوا یا ترسی است که در زندگی تان با آن مواجه می شوید. جنبه ای از خودتان را انکار می کنید. هم نمایانگر شروع تازه هم پایان موقعیتی است. درباره ی مسأله ای به توافق می رسید یا تصمیمی می گیرید. ممکنست به این معنا باشد که به چیزی نو در زندگی تان خوشامد می گویید. بویژه اگر دست شخصی مشهور یا مهم را بفشارید، یعنی در نظر دیگران خوب جلوه می کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «در ضمن دستم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 6. با سلام مجدد و تشکر از پاسخگوییتان به ویژه در یک مدت زمان کوتاه

  ادامه… در ضمن دستم نوچ و کثیف می شود که می خواستم با لباسم پاکش کنم! ضمنا این آقا که از بستگان است و انسان خوش ذاتی نیست (بسیار از دیگران بدگویی می کند!) و خانمی از نزدیکان که با او قطع رابطه کردیم و چندان هم خیر خواه نیست بدون روسری روی مبل نشسته بود و به من گفت که با آن شخص آشتی و از او عذرخواهی کنم (به صورتم هم نگاه نمی کرد) که من عصبانی شدم و یادم نیست که چه گفتم اما به هیچ وجه آشتی نکردم و رفتم.

  • سلام؛ خواهش می کنم! در ادامه: جنبه هایی از خودتان را باهم وصله پینه می کنید و اجزای قدیمی که رد شده اند را تأیید می کنید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای از موقعیتی چسبناک باشد. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر وسوسه و گناه است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. علامتی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی تان را سرکوب کنید یا خشم تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می کنید. علامتی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی تان را ابراز کنید.

 7. سلام.

  خواب دیدم وارد خونه پدرم شدم و کل فامیل سرسفره نشستن ٬من ب تک تکشون دست دادمو سلام کردم وفقط دستاشونو میدیدم ولی پدرو مادرمو چهرشونو دیدم بین اون همه مهمون

  • سلام! خواب‌تان گویای تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای تفکر قدیمی‌تان باشد. علامتی از قدرت، پشتیبانی و عشق می‌باشند. ممکنست نگرانی‌هایتان را درباره‌ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: گویای ترکیبی از جنبه‌های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. علامتی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است.

 8. سلام.خواب دیدم تو یک مجلس روضه بودم فکر کنم دقیق یادم نمیاد ولی شب بود تو یه مجلسی بودم که البته مجلس عروسی نبود مثل همین مجلس روضه و مثل اینا بود.و توی خواب یه دختر بچه رو دیدم که اسم منو بلند صدا کرد و من شنیدم و رفتم پیشش .و وقتی داشتم از مامانش خداحافظی کنم چند تا دختر بچه بودم که می گفتم ماهم با شما میاییم خونه تون هر کاری میکردم دست به سرشون کنم نمی تونستم ودر حیاط رو زدم داداشم در روباز کرد من اونا رو مسخره کردم گفتم شماها بعد من بیایین.وبعد وارد که شدم به مامانم سلام کردم مامانم هم گفت با خنده ی کوتاه سلام دخترم و بابام ازم پرسید ماستها کجاست گفتم تو یخچال .وبعد اون دختر بچه ها در زدن و داداشم در رو واسه ی اونا هم باز کرد و بعد من به داداشم گفتم در رو ببند ولشون کن.مرسی از اینکه تعبیر میکنین.

  • سلام! خواب‌تان نشانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. لازمست فضایی برای‌تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، گویای انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می‌کنید روی دیدگاه‌هایتان حساب نمی‌کنند یا دیدگاه‌هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌های گوناگون جمعیتی را در شخصیت‌تان دخیل کنید. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «اسم منو بلند» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 9. سلام‌.ادامه ی خواب .اسم من بلند صدا زد و من رفتم پیشش ودر حالی که داشتم از مامانش خداحافظی میکرد اون و چند تا دختر بچه ی دیگه هم‌گفتن که ماهم با شما میاییم.هر کاری کردم دست به سرشون کنم نتونستم و در حیاط رو زدم داداشم در رو باز کرد و من اونا رو مسخره کردم گفتم اول من میرم بعد شما بیاییم.وبعد وارد که شدم به مامانم سلام کردم‌ اونم با خنده ی کوتاه و روی باز بهم گفت سلام دخترم وبعد بابام رو دیدم که گفت ماستها کجاست منم گفتم تو آشپزخونه.

  • سلام خواب دیدم یکی از بهترین دوست هامو پیش یه غریبه دیدم من اومدم بهش سلام کنم
   دست دادم ولی جواب نداد و هرکاری کردم جواب سلاممو نداد
   ممنون میشم تعبیر کنید

   • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی لازمست خصوصیتی خاص که بهترین دوست تان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید چه چیز(هایی)، بهترین دوست تان را به بهترین دوست تان تبدیل کرده است و لازمست چگونه روی این مورد(ها) در خودتان کار کنید؟ تعبیر دیگر: حاکی از اخبار مثبت است. از نیت یا احساس او اطمینان ندارید.

  • سلام! در ادامه: با روح‌تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره‌ی خاص بودن و فردیت‌تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیام مهمی که از تأییدش در زندگی‌تان سر باز می‌زنید، جلب کند. گویای جنبه‌ای از خودتان است که از آنها شرمنده‌اید. این را در نظر گیرید که چه جنبه‌هایی از شما هستند که در این فرد می‌بینید؟ بیانگر فرصت‌های تازه‌ای است که در برابرتان می‌باشند. وارد مرحله‌ای نو از زندگی‌تان می‌شوید و از یک سطح خودآگاه به سطح دیگر می‌روید. تعبیر دیگر: نیاز دارید بیشتر در دسترس دیگران باشید. تعبیر دیگر: گویای تمایل‌تان برای اکتشاف درون و کشف خویش است. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید.

 10. باسلام و خداقوت .من ظهر بعداز خوندن نماز و صدآیه از قران خوابم بردبه نیت براورده شدن آرزوم. خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم به دیوارهای اتاقم قرآنم آویزون بود . یکی از ملائک معروف خدا وارد اتاقم شد ، نمیدونم از فرشتگان بود یا از معصومین ! قرآنم شروع کرد به تکون خوردن ، فرشته اطراف قران بود،، قران رو ورق میزد !!! دستانم رو بویید ! از شدت ترس با صدای لرزان و بلند : سلام بر حسین و صوات میدادم ! به دنبال فرشته به راه افتادم که برم ..

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، گویای توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می‌بینید، یعنی حس می‌کنید در موقعیتی گیر افتاده‌اید یا سرکوب شده‌اید. نمادی از حقیقت، اعتقاد، الهام و دانش است. به دنبال نوعی راحتی هستید. ممکنست به نظام اعتقادی بنیادی‌تان نیز اشاره کند. شاید لازمست بیشتر به «قرآن» مراجعه کنید. گویای پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می‌شود. تعبیر دیگر: نمادی از خوبی واقعی و مفهوم‌های آرمانی است. همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید یا شاید خودتان کسی هستید که به کمک لازمست. گویای نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور