تعبیر خواب سلام کردن و دست دادن

دست دادن در خواب یعنی ببینده خواب به افکار مثبتی در رابطه با اتفاقات پیش رو خواهد رسید. تعبیر خواب سلام و احوالپرسی بسته به شرایط مختلف تفاسیر گوناگونی دارد.
تعبیر خواب سلام
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – رویاهای شما در ارتباط مستقیم با ذهن ناخودآگاه شما هستند، پس در بسیاری از مواقع نشأت گرفته از شرایط روحی و روانی شما می‌باشند و شما می‌بایستی علت آن را در زندگی شخصی خود جویا شوید. با این حال صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره شما را با مفاهیم و تعابیر کلی رویای خود آشنا می‌کند. در این مطلب با تعبیر خواب سلام کردن و دست دادن با ستاره همراه باشید.

 

تعبیر خواب سلام کردن - دست دادن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب سلام کردن (اسلامی)

محمدبن سیرین می‌گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که دوستی به او سلام می‌کرد نشانگر این است که دشمن با او صلح می‌کند. اگر شخص ناشناخته ای در خواب به او سلام کند، نشانگر این است که غریبه ای با وی دوستی و آشنایی کند. اگر کسی در خواب به او سلام کرد که تا به حال او را ندیده است نمایانگر این است که از عذاب الهی در امان است. اگر ببیند که پیری معروف به او سلام کند نشانه این است که با زنی زیبا ازدواج خواهی کرد.

اگر در خواب فرشته ها به تو سلام کردند و با دیده احترام نگاهت کردند نشانگر این است که خداوند تو را در برابر دشمنان پیروز خواهد کرد و عاقبت به خیر خواهی شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کسی به تو سلام می‌کند که در میانتان رابطه شرکت و تجارت بوده است و جواب سلام او را دادی به این معناست که تجارت بین شما پایدار نخواهد ماند.

اگر پادشاهی در خواب ببیند که به کسی سلام می‌کند یا کسی به او سلام می‌کند بدان معنیست که برای همیشه به مقصود خود می‌رسد و دچار غم و اندوه نمی‌گردد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینید زنی به شما سلام می‌کند نشانگر این است که از کسی شادمان خواهی شد. اگر پیرزنی ناشناس به شما سلام کند نشانه اقبال دنیوی است.

اگر در خواب ببینی عزرائیل به تو سلام می‌کند به این معناست که به زودی شهید خواهی شد.

امام صادق می‌فرمایند:

سلام کردن در خواب بر چهار وجه است: اول: ایمنی، دوم: شادی، سوم: اقبال، چهارم: منفت مال.

 

تعبیر خواب دست دادن

دست دادن در خواب به معنای شادی و آرامش است. این خواب همچینن می‌تواند نشان دهد که اعتماد به نفس شما در حال افزایش است. اگر در خواب ببینید با فردی دست می‌دهید، نشانگر این است که از دردسرهای زندگی خلاص خواهید شد و شغل سودآوری به دست خواهید آورد.

دست دادن با شخص مود علاقه: دست دادن با فردی که دوستش دارید نشان دهنده داشتن رابطه ای صمیمی با اوست و اگر با او خویشاند نباشید مقدمه ای برای ازدواج با او خواهد بود. دست دادن با چنین شخصی همچنین به معنای پایه گذاری روابط دوستانه قوی است.

دست دادن با رئیس: اگر در خواب با رئیس خود دست بدهید نشانه کسب موفقیت‌های بسیار در راستای فعالیت‌های کاری شماست. شما در تلاش برای ساختن آینده ای امن هستید. این خواب همچنین نشانگر این است که موقعیت و قدرت شما در زمان کوتاهی افزایش خواهد یافت و در پروسه تصمیم‌گیری موفق خواهید بود.

دست دادن با مرده: دست دادن با شخصی که مرده است در خواب نمایانگر بدهی و مشکلات مالی است تا جایی که باعث ورشکستگی شود.

دست دادن با یک دولتمرد: اگر در خواب با دولتمردی دست دادید نشانه این است که از کارهای پرخطر و اشتباه دست می‌کشید و در تلاش هستید تا زندگی زیبایی برای خود بسازید. این خواب همچنین به معنای گرفتن کمک از شخص است.

دست دادن با نخست وزیر: اگر در خواب با نخست وزیر دست بدهید نشانگر این است که شما به موفقیت مطلق دست می‌یابید. 

دست دادن با یک زن: اگر در خواب با زنی دست بدهید نشانگر این است که راه حلی برای مشکلات خواهید یافت و یا درمانی برای بیماری خود پیدا می‌کنید. این خواب همچنین نمایانگر این است که راه‌هایی برای به دست آوردن پول در زندگی کاری خود کشف می‌کنید.

 

تعبیر خواب سلام و احوالپرسی (غربی)

  • اگر در خواب ببینید که به شخصی که می‌شناسید سلام می‌کنید به این معناست که ازدواج با او، پسرش و یا شخص دیگری به شما پیشنهاد داده خواهد شد. اگر عده ای سلام او را پاسخ دهند به این معنی است که این پیشنهاد پذیرفته خواهد شد. 
  • سلام و احوالپرسی با شخصی در خواب به این معناست که از جانب او به شما سود و منفعت خواهد رسید. اگر شخصی با رقیب خود سلام و احوالپرسی کند به معنای شروع جنگ بین آن‌هاست. 
  • اگر در خواب پیرمرد ناشناسی را دیدید که با شما سلام و احوالپرسی می‌کند به این معنیست که از عذاب الهی برای گناهانتان در امان خواهید ماند. اگر پیرمرد را بشناسید، این خواب به سعادت و خوشبختی تعبیر می‌شود. اگر کشاورزی خواب پیرمرد را ببیند که به او سلام می‌کند یعنی برای مزرعه‌اش نهال‌هایی از درختان میوه خریداری می‌کند. 
  • اگر در خواب دیدید که شخص جوان و ناشناسی با شما سلام و احوالپرسی می‌کند به این معناست که شما از ضربه دشمن فرار خواهید کرد.
  • اگر شخصی قصد ازدواج داشته باشد، سلام و احوالپرسی با او در خواب تعبیر نیکویی دارد در غیر اینصورت اگر شما با شخصی که او را نمی شناسید سلام و احوالپرسی کنید و از او پاسخی دریافت نکنید اینگونه تعبیر می‌شود که تقاضای ازدواجتان نادیده گرفته خواهد شد.

لوک اویتنهاو می‌گوید :

دست دادن با کسی در خواب نماد آشنایی با فرد جدیدی است.

یونگ می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که با کسی دست می‌دهید، هم بیانگر شروعی تازه و هم پایان یک موقعیت است. اگر دست فرد مشهوری را در خواب فشار دهید نشانگر این است که در نگاه دیگران به طرز خوبی جلوه می‌کنید.

بیتون می گوید:

دست دادن در خواب، نشانگر آن است که با دیگران رفتار خوبی دارید. اگر دختری در خواب مشاهده کند که با فرمانده‌ای دست می‌دهد، به این معناست که روزهای خوبی پیش رو دارد. اگر دختری در خواب با یک پیرمرد دست بدهد نشانگر این است که دچار گرفتاری می‌شود.

برگرفته از: 
dreaminterpretation.co
myislamicdream.com


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo