۳۰ متن و نوشته انگلیسی مادر با ترجمه فارسی

با مجموعه‌ای از نوشته انگلیسی مادر، متن انگلیسی برای مادر، متن کوتاه انگلیسی در مورد مادر، عکس نوشته انگلیسی مادر، تبریک روز مادر به انگلیسی و سخنان بزرگان درباره مادر به انگلیسی با ترجمه فارسی همراه ما باشید.

صحبت کردن در مورد مقام مادر کار آسانی نیست که هر آن چه در مورد عظمت و شکوه مادر بگوییم کم گفته‌ایم. اما همه ما گاهی به دنبال متن‌های زیبا و یا حتی جملات و نوشته انگلیسی مادر هستیم تا با به اشتراک گذاری آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی، به نوعی ارادت خود را نسبت به این موجود بی‌نظیر بیان کنیم.

از این‌رو ما در این مقاله گلچینی از بهترین سخنان انگلیسی در مورد مادر، از افراد بسیار موفق در دنیا را ارائه کرده‌ایم؛ این جملات بیانگر این است که هر مادری در ایجاد یک موفقیت، خلق یک شخصیت بزرگ و پیشرفت تمام نسل‌های بعد از خود، چه نقش بزرگی ایفا می‌کند.

 

متن انگلیسی مادر با ترجمه

“Abraham Lincoln”

 All that I am or ever hope to be, I owe to my angel mother

همه آنچه که من هستم و یا تمام امیدی که دارم را، مدیون مادر فرشته‌ام هستم.

“آبراهام لینکلن”

 

 

“Emma Stone”

My mother has always been my emotional barometer and my guidance. I was lucky enough to get to have one woman who   truly helped me through everything

مادرم همیشه از نظر عاطفی پشتیبان و راهنمایم بوده است. من آن قدر خوش شانس بوده‌ام که زنی را در کنارم داشتم که در همه چیز کمکم کرد.

“اما استون”

 

نوشته انگلیسی مادر

نوشته انگلیسی مادر

 

“Abraham Lincoln”

.I remember my mother’s prayers and they have always followed me. They have clung to me all my life

من دعاهای مادرم را به یاد می آورم که همیشه بدرقه راه من بوده‌اند. آن‌ها در تمام زندگی‌ام همراه من هستند.

“آبراهام لینکلن”

 

 

“George Washington”

My mother was the most beautiful woman I ever saw. All I am I owe to my mother. I attribute my success in life to the moral, .intellectual and physical education I received from her

مادرم زیباترین زنی بود که در تمام عمر دیده بودم. هر آن چه که هستم مدیون مادرم هستم. من موفقیتم در زندگی، تربیت اخلاقی، فکری و جسمی‌ام را مدیون مادرم هستم.

“جورج واشنگتن”

 

 

“Erich Fromm”

Mother’s love is bliss, is peace, it need not be acquired, it need not be deserved. If it is there, it is like a blessing; if it is not .there it is as if all the beauty had gone out of life

عشق مادر سعادتمند است، صلح است، نیازی به کسب آن نیست، لازم نیست که سزاوار آن باشی؛ اگر باشد، مانند یک نعمت است؛ اگر نباشد، گویی همه زیبایی از زندگی بیرون رفته است.

“اریک فرام”

 

 

“Booker T. Washington”

.If I have done anything in life worth attention, I feel sure that I inherited the disposition from my mother

اگر در زندگی کاری انجام داده‌ام که باید مورد توجه واقع شود، حس می‌کنم آن را از مادرم دارم.

“بوکر تی.واشنگتن”

 

مقاله درباره مادر به زبان انگلیسی

مقاله درباره مادر به زبان انگلیسی

 

“Mitch Albom”

.I realized when you look at your mother, you are looking at the purest love you will ever know

وقتی به مادرت نگاه می‌کنی، به خالص‌ترین عشقی که تا به حال شناخته‌ای، نگاه می‌کنی.

“میچ آلبوم”

 

 

“Elbert Hubbard”

.Mother-love is the great, surging, divine current that plays forever through humanity

عشق مادر، جریان عظیم، پایدار و الهی است که در طول بشریت برای همیشه نقش خواهد داشت.

“آلبرت هوبارد”

 

 

“Michelle Obama”

My mother’s love has always been a sustaining force for our family, and one of my greatest joys is seeing her integrity, her  compassion, her intelligence reflected in my daughters

عشق مادر من، همیشه یک نیروی پایدار برای خانواده ما بوده است و یکی از بزرگترین شادی‌های من، دیدن تمامیت او، دلسوزی او و هوش او در دختران من است.

“میشل اوباما”

 

متن انگلیسی برای مادر

متن انگلیسی برای مادر

 

“Lisa Valentine”

Behind every famous and influential person there is a driving force and in many cases this driving force is the unfailing love and support of their mothers

در پشت هر فرد مشهور و با نفوذ، نیروی محرکه‌ای وجود دارد و در بسیاری موارد این نیروی محرکه عشق و پشتیبانی بی پایان مادرانشان است.

“لیسا ولنتاین”

 

 

“Oprah Winfrey”

I believe the choice to become a mother is the choice to become one of the greatest spiritual teachers there is.

من معتقدم انتخاب مادر شدن، انتخابی است که فرد را به یکی از بزرگترین معلمان معنوی تبدیل می‌کند.

“اپرا وینفری”

 

 

“Les Brown”

I learned from my mother that there is a greatness in all of us, and that all of us are delivered to this world with a mission

من از مادرم یاد گرفتم که در همه ما عظمت وجود دارد و همه ما با یک مأموریت به این دنیا آمده‌ایم.

“لس براوون”

 

متن کوتاه انگلیسی در مورد مادر

متن کوتاه انگلیسی در مورد مادر

 

 

“Henry Ford”

I have tried to live my life as my mother would have wished. She taught me as a boy that service is the highest duty in the world.… I have tried to follow her teaching.

من سعی کرده‌ام آن طور که مادرم آرزو کرده است زندگی کنم. او به من آموخت که به عنوان یک فرد، بزرگترین نقش را در جهان دارم … . من تلاش می‌کنم آموزش او را دنبال کنم.

“هنری فورد”

 

 

“Stevie Wonder”

Mama was my greatest teacher, a teacher of compassion, love and fearlessness. If love is sweet as a flower, then my mother .is that sweet flower of love

مادرم بزرگترین معلم من، معلم شفقت، عشق و نترسیدن بود. اگر عشق مانند گل دوست داشتنی است، پس مادرم آن گل دوست داشتنی عشق است.

“استیو واندر”

 

 

“Irell Wallace”

My gratitude to my dear mother . . . whom I love very much. I will forever be grateful to you for instilling wisdom and Godly values in me. Thank you for being a strong woman of God and never giving up. This has been a very valuable lesson to me as I live and learn.

سپاس از مادر عزیزم . . . که عاشقانه دوستش دارم. من همیشه از شما برای القاء خرد و ارزش‌های خدادادی در خودم سپاسگزارم. ممنون که یک زن قدرتمند از سمت خدا بودید و هرگز تسلیم نشدید. تا زمانی که زندگی می‌کنم و یاد می‌گیرم، این به عنوان یک درس بسیار با ارزش برای من است.

“ایرل ولیس”

 

متن و عکس نوشته انگلیسی مادر

تبریک روز مادر به انگلیسی (Happy mother’s day) با استفاده از جملات و سخنان بزرگان درباره مادر انجام می‌شود. شما می‌توانید از تصاویر زیر و کلام بزرگان برای بزرگداشت مقام مادر به زبان انگلیسی استفاده نمایید.

 

نوشته انگلیسی مادر

نوشته انگلیسی مادر

 

“She raised us with humor, and she raised us to understand that not everything was going to be great-but how to laugh through it.”
Liza Minnelli

او ما را با شوخ طبعی بزرگ کرد و آن گونه ما را بزرگ کرد تا درک کنیم همه چیز جدی خواهد بود، اما بدانیم چطور به آن بخندیم 

لیزا مینلی

 

متن انگلیسی مادر

متن انگلیسی مادر

 

Motherhood: All love begins and ends there

” Robert Browning “

مادری یعنی تمام عشق از آن‌جا آغاز می‌شود و به آن ختم می‌شود.

رابرت برانینگ

 

متن انگلیسی برای مادر

متن انگلیسی برای مادر

 

Mama was my greatest teacher, a teacher of compassion, love and fearlessness. If love is sweet as a flower, then my mother is that sweet flower of love.

Stevie Wonder

مادرم بزرگ‌ترین معلم من بود. معلم محبت، عشق و شجاعت. اگر عشق به اندازه گل‌ها دوست داشتنی باشد، آن‌گاه مادرم همان گل دوست داشتنی عشق است. – استیو واندر

 

جملات انگلیسی برای مادر

جملات انگلیسی برای مادر

 

Life began with waking up and loving my mother’s face.

George Eliot

زندگی با بیدار شدن و عشق ورزیدن به چهره مادرم آغاز می‌شود. – جرج الیوت

 

 

متن کوتاه انگلیسی در مورد مادر

متن کوتاه انگلیسی در مورد مادر

 

I remember my mother’s prayers and they have always followed me. They have clung to me all my life.

Abraham Lincoln

دعاهای مادرم را به یاد دارم و همیشه آن‌ها همراه من بوده‌اند، آن‌ها همواره به من پیوند خورده‌اند. – آبراهام لینکلن

 

شعر انگلیسی در مورد مادر

شعر انگلیسی در مورد مادر

 

“I realized when you look at your mother, you are looking at the purest love you will ever know.”

― Mitch Albom, For One More Day

فهمیدم که وقتی به مادرت نگاه می‌کنی، به خالص‌ترین عشقی که تا به حال شناخته‌ای می‌نگری. – میچ آلبوم

 

متن انگلیسی در مورد مادر

متن انگلیسی در مورد مادر

 

Biology is the least of what makes someone a mother.” —Oprah Winfrey.

بیولوژی آخرین چیزی است که باعث می‌شود کسی مادر باشد. – اپرا وینفری

 

مقاله درباره مادر به زبان انگلیسی

مقاله درباره مادر به زبان انگلیسی

 

“Acceptance, tolerance, bravery, compassion. These are the things my mom taught me.”
— Lady Gaga

پذیرش، صبر، شجاعت و محبت چیزهایی هستند که مادرم به من آموخت. – لیدی گاگا

 

متن انگلیسی برای مادر

متن انگلیسی برای مادر

 

Mother is the name for God in the lips and hearts of little children.

William Makepeace Thackeray

مادر نامی است برای خدا که بر لبان و قلب کودکان جاری است. – ویلیام میک پیس تکری

 

متن کوتاه انگلیسی در مورد مادر

متن کوتاه انگلیسی در مورد مادر

 

A mother is she who can take the place of all others but whose place no one else can take

Cardinal Mermillod

مادر کسی است که می تواند جای خالی همه را پر کند، اما هیچ کس قادر نیست جای او را بگیرد. – کاردینال می میلود

 

نوشته انگلیسی مادر

نوشته انگلیسی مادر

 

If at first you don’t succeed, try doing it the way mom told you to in the beginning

اگر در ابتدا موفق نشدید، سعی کنید کار را با همان روشی که از اول مادرتان به شما گفته بود انجام دهید. – ناشناس

 

متن انگلیسی برای مادر

متن انگلیسی برای مادر

 

The best place to cry is on a mother’s arms. – Jodi Picoult

بهترین جا برای گریه کردن، آغوش مادرست. – جودی پیکولت

 

تبریک روز مادر به انگلیسی

تبریک روز مادر به انگلیسی

 

“He didn’t realize that love as powerful as your mother’s for you leaves its own mark

او نمی‌دانست که عشقی به قدرتمندی عشق مادرت نسبت به تو، چنین نشانی را به جای می‌گذارد. – جی.کی. رولینگ

 

متن روز مادر به انگلیسی

متن روز مادر به انگلیسی

 

“There’s nothing like your mother’s sympathetic voice to make you want to burst into tears.”

Sophie Kinsella

هیچ چیز مانند صدای دلسوز مادر نمی‌تواند کاری کند که انسان به گریه بیافتد. – سوفی کینسلا

 

متن کوتاه انگلیسی در مورد مادر

متن کوتاه انگلیسی در مورد مادر

 

“A mother’s arms are more comforting than anyone else’s.” -Princess Diana

آغوش مادر از آغوش هر کس دیگری آرامش‌بخش تر است. – پرنسس دیانا

 

سخن آخر

چه خوب است همیشه در تمام لحظات به فکر والدینمان باشیم و هر آن چه در توان داریم برایشان انجام دهیم؛ شاید که بخش کوچکی از محبتشان جبران شود. یادمان باشد مادران آن قدر مهربان هستند که با کوچکترین کارها بسیار خوشحال می‌شوند. یکی از کارهایی که آن ها را خوشحال می‌کند گرفتن تولد برای آن‌ها و یا فرستادن پیام تبریک برایشان است. برای ما در پایین همین صفحه بنویسید شما چه جملات انگلیسی درباره مادر سراغ دارید؟

پیشنهاد می‌کنیم برای قدردانی از زحمات مادران عزیز به مجموعه متن تبریک روز مادر یا شعر مادر رجوع کرده و از متون ذکر شده به عنوان کپشن برای پست‌ در شبکه‌های استفاده نمایید.


ستاره
Logo