متن لایحه بودجه ۹۹ بلاخره منتشر شد

متن بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان "قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور" به این شورا ارسال شده، منتشر شد.

ستاره | سرویس اخبار – بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و شانزده میلیارد و هفتصد و نود و چهار میلیون ریال ۲۰,۱۷۶,۰۱۶,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال است:
لایحه بودجه ۹۹ همچنان در انتظار!
 

متن لایحه بودجه ۹۹ به شرح زیر است:

الف) منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمای‌های و مـالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای و مـالی، بـالغ بـر شـش میلیون و چهارصد و هفت هزار و هفتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهل و چهار میلیون ۶,۴۰۷,۷۷۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال شامل:
  1. منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و ششصد و نه هزار و هشتصد و نود و هفت میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون ۵,۶۰۹,۸۹۷,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  2. درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نود و هفت هزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون ۷۹۷، ۸۷۳، ۴۸۵، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال

    ب) بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هـزار و دویسـت و بیست و پنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون ۱۴، ۳۵۹، ۲۲۵، ۵۷۸، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال و از حیث هزینه‌ها و سـایر پرداخت‌ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون ۱۴، ۳۵۹، ۲۲۵، ۵۷۸، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال

متن کامل بودجه که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده را می‌توانید اینجا بخوانید.

منبع: ایسنا

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo