جملات ناب انگلیسی با معنی (متن و عکس نوشته)

مطالعه جملات ناب انگلیسی با معنی هم می‌تواند تاثیرگذار باشد و هم برای یادگیری زبان انگلیسی به شما کمک کند. در این مقاله بهترین و زیباترین جملات انگلیسی درباره زندگی، دوستی، خانواده، موفقیت و شادی به همراه معنی آورده شده است.
جملات ناب انگلیسی با معنی
ستاره | سرویس سرگرمی – نقل قول‌های الهام بخش و جملات انگیزشی توانایی شگفت انگیزی برای تغییر شیوه‌ای که ما به زندگی نگاه می‌کنیم، دارند. با الهام گرفتن از این جملات می‌توانید در مسیر اهداف خود محکم‌تر گام بردارید. همچنین خوب است بدانید انسان‌های موفق افکار و انگیزه‌های مثبت را دنبال کرده اند. در مطلب پیش رو می‌توانید جملات ناب انگلیسی با معنی درباره زندگی، دوستی، خانواده، موفقیت و شادی را مطالعه کنید. این جملات را می‌توانید برای دوستان خود در شبکه‌های اجتماعی بفرستید. همچنین از جملات ناب انگلیسی برای پروفایل صفحه‌های مجازی خود نیز می‌توانید استفاده نمائید.

جملات ناب انگلیسی با معنی

۱. Those who realize their folly are not true fools
کسانی که به حماقت خود پی می‌برند، کاملا احمق نیستند.

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
۲.
Keep your eyes on the stars and your feet on the ground
نگاه خود را به ستاره‌ها و پا‌های خود بر روی زمین نگه دارید.

 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
۳.
Life is a question and how we live it is our answer
زندگی یک سوال است و اینکه چگونه زندگی می‌کنیم پاسخ ماست.

 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
 

۴.

Change your thoughts and you change your world
افکار خود را تغییر دهید تا دنیایتان تغییر کند.

 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
۵.
If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise
بادبادک تا با باد مخالف رو به رو نگردد، اوج نخواهد گرفت.

 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
۶.
Start where you are. Use what you have. Do what you can and don’t stop ever
از جایی که هستی شروع کن. از چیزایی که داری استفاده کن. کاری رو که می‌تونی بکن و هرگز توقف نکن.
 
جملات ناب انگلیسی با معنی
۷.
Look deep into nature, and then you will understand everything better
عمیق به طبیعت نگاه کن، و بعد همه چیز را بهتر می‌فهمی.

 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
۸.
It isn’t what you have, or who you are, or where you are, or what you are doing that makes you happy or unhappy. It is what you think about
موضوع این نیست که چه چیزی دارید یا چه کسی هستید یا کجا هستید یا در حال انجام چه کاری هستید که شما را خوشحال یا ناراحت می‌کند. موضوع این است که درباره آن چه فکری می‌کنید.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
۹.
Never let the fear of striking out keep you from playing the game
هرگز اجازه ندهید که ترس از حذف شدن شما را از انجام بازی باز دارد.

جملات ناب درباره زندگی

۱۰.
Not how long, but how well you have lived is the main thing
این که چقدر طول بکشد مهم نیست اینکه چقدر خوب زندگی کرده‌اید مهم‌ترین چیز است.

 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
۱۱.
In a day when you don’t come across any problems you can be sure that you are traveling in a wrong path
در یک روز اگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شوید می‌توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می‌کنید.

 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
۱۲.
I love those who can smile in trouble
من کسانی را دوست دارم که حتی در مشکلات هم لبخند می‌زنند.

 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
۱۳.
Be happy for this moment. This moment is your life
برای این لحظه شاد باشید. این لحظه زندگی شماست.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۱۴.

Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking
ساختن زندگی شاد به چیز‌های بسیار کمی احتیاج دارد. همه چیز در درون توست، در طرز فکر کردن تو.
 
جملات ناب درباره زندگی
۱۵.
It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not
خیلی بهتره به خاطر چیزی که هستی ازت متنفر باشن تا به خاطر چیزی که نیستی دوستت داشته باشن.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۱۶.

Believe that life is worth living and your belief will help create the fact
باور کنید که زندگی ارزش زندگی کردن دارد و باور شما کمک خواهد کرد تا واقعیت را خلق کنید.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۱۷.

Life is a gift, given in trust – like a child
زندگی هدیه‌ای است که با اعتماد داده می‌شود – مانند یک کودک.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۱۸.

Do not take life too seriously. You will never get out of it alive
زندگی را خیلی جدی نگیرید. شما هرگز از آن زنده بیرون نخواهید رفت.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۱۹.

Life is too short to be little. Man is never so manly as when he feels deeply, acts boldly, and expresses himself with frankness and with fervor
زندگی خیلی کوتاه است. یک مرد هرگز مردانه نیست مگر اینکه عمیقاً احساس کند، شجاعانه عمل کند و خود را با صراحت بیان کند.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۲۰.

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day
سخت کار کن، مثبت اندیش باش و صبح‌ها سحرخیز باش. این بهترین قسمت روز است.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۲۱.

Life is either a daring adventure or nothing at all
زندگی یا یک ماجراجویی جسورانه است یا در کل هیچ چیز نیست.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۲۲.

Go confidently in the direction of your dreams
با اعتماد به نفس در مسیر رویا‌های خود گام بردارید!
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۲۳.

You only live once, but if you do it right, once is enough
شما فقط یک بار زندگی می‌کنید، اما اگر این کار را درست انجام دهید یک بار کافی است.
 
جملات ناب درباره زندگی
۲۴.
Life is beautiful because it doesn’t last
زندگی زیباست، زیرا دوام ندارد.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۲۵.

The journey of a thousand miles begins with one step
سفر هزار مایلی با یک گام آغاز می‌شود.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۲۶.

Your time is limited, so don’t waste it. Don’t be trapped by dogma. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition
زمان شما محدود است، پس زندگی خود را هدر ندهید. گرفتار دام تعصب نشوید. اجازه ندهید که صدای نظر دیگران صدای درونی شما را خفه کند؛ و از همه مهمتر، این شجاعت را داشته باشید که قلب و بینش خود را دنبال کنید.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۲۷.

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself
زندگی به معنای یافتن خود نیست. زندگی یعنی خلق و ساختن خود.
 

جملات ناب درباره دوستی

۲۸.
Good friends are like stars. You don’t always see them, but you know they’re always there
دوستان خوب مانند ستاره‌ها هستند، همیشه آن‌ها را نمی‌بینی، اما می‌دانی همیشه آن جا هستند.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۲۹.

The greatest gift of life is friendship, and I have received it
بزرگ‌ترین موهبت زندگی دوستی است و من آن را دریافت کرده ام.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۳۰.

A friend is someone who knows all about you and still loves you
دوست کسی است که همه چیز را در مورد شما می‌داند و هنوز هم شما را دوست دارد.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۳۱.

You don’t need twenty friends to say you have friends. Like most things in life, it’s quality over quantity. The less you have, the more you can take care of them
شما نیازی به بیست دوست ندارید که بگوئید دوست دارید. مانند بیشتر چیز‌ها در زندگی، کیفیت بر فراز کمیت است. هرچه تعدادشان کم‌تر باشد، بیشتر می‌توانید از آن‌ها مراقبت کنید.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۳۲.

Friends are God’s way of taking care of us
دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستند.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۳۳.

The best friend you’ll find in your life is the friend that always come back to you, no matter what happened or how long it has been
بهترین دوستی که در زندگی‌تان خواهید یافت، دوستی است که همیشه به سمت شما برمی گردد مهم نیست چه اتفاقی افتاده است و چه مدت طول کشیده.
 
جملات ناب درباره دوستی
۳۴.
Friendship is born at the moment when one man says to another “What! You too? I thought that no one but myself…”
دوستی در لحظه‌ای متولد می‌شود که یک نفر به دیگری می‌گوید: “چی! تو هم؟… فکر می‌کردم که هیچ‌کس جز خودم … “
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۳۵.

Friendship is unnecessary, like philosophy, like art … It has no survival value; rather it is one of those things which give value to survival
دوستی مانند فلسفه، مانند هنر و … غیر ضروری است. ارزش بقا ندارد؛ بلکه یکی از آن چیز‌هایی است که به بقا ارزش می‌بخشد.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۳۶.

A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words
یه دوست کسی است که آهنگ قلبت رو می‌دونه ‎و می‌تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می‌کنی ‎اونا رو واسه ات بخونه.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۳۷.

The great thing about new friends is that they bring new energy to your soul
خوبی دوستان جدید این است که انرژی تازه‌ای به روحت تزریق می‌کنند.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

جملات ناب درباره خانواده

۳۸.
It is a wise father that knows his own child
یک پدر عاقل است که فرزند خود را می‌شناسد.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۳۹.

Family is not an important thing. It’s everything
خانواده یک چیز مهم نیست. همه چیز است.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۴۰.

Having somewhere to go is home. Having someone to love is family. Having both is a blessing
خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن به آن، خانواده یعنی داشتن کسی برای دوست داشتن و نعمت و خوشبختی یعنی داشتن هر دوی اینها.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۴۱.

If you’re lucky, family members are your friends
اگر خوش‌شانس باشید، اعضای خانواده دوستان شما هستند.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۴۲.

You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them
تو خانواده ات را انتخاب نمی‌کنی. خانواده هدیه‌ای از جانب خداوند برای تو است همانطور که تو برای آن‌ها هستی.
 
جملات ناب درباره خانواده
۴۳.
The only rock I know that stays steady, the only institution I know that always works, is the family
تنها سنگی که می‌دانم ثابت است و تنها نهادی که می‌دانم همیشه کار می‌کند، خانواده است.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۴۴.

Other things may change for us, but we start and end with the family
ممکن است چیز‌های دیگر برای ما تغییر کنند، اما ما با خانواده شروع کرده و تمام می‌شویم.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۴۵.

No matter how poor you think you are … if you have the family, you have everything
اهمیتی نداره که چقدر فکر می‌کنی فقیر هستی … اگه یک خانواده داری یعنی تو همه چیز داری.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۴۶.

Family where life begins and love never ends
خانواده جایی است که زندگی شروع می‌شود و عشق هرگز تمام نمی‌شود.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۴۷.

God is the designer of the family
خداوند طراح خانواده است.
 

جملات ناب درباره موفقیت

۴۸.
If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش!
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۴۹.

A simple definition of success is this: your life could serve as an example for society
یک تعریف ساده از موفقیت این است: زندگی شما می‌تواند مثالی برای جامعه باشد.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۵۰.

If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary
اگر شما تمایلی به ریسک کردن ندارید معمولا یک زندگی عادی خواهید داشت.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۵۱.

Life is pretty simple: You do some stuff. Most fails. Some works. Then You focus more of what works
زندگی بسیار ساده است: شما کار‌هایی انجام می‌دهید. بیشتر آن‌ها شکست می‌خورند. بعضی از آن‌ها کار می‌کنند. سپس شما بر روی آن‌ها که کار می‌کنند تمرکز می‌کنید.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۵۲.

Success is about creating value
موفقیت درباره ایجاد ارزش است.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۵۳.

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them
تمام رویا‌های ما می‌توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آن‌ها را داشته باشیم.
 
 جملات ناب درباره موفقیت
۵۴.
The worst part of success is trying to find someone who is happy for you
بدترین قسمت موفقیت، تلاش برای یافتن کسی است که برای شما خوشحال باشد.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۵۵.

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts
موفقیت نهایی نیست، شکست مهلک نیست: این شجاعت ادامه دادن است که مهم است.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۵۶.

You must expect great things of yourself before you can do them
تو باید قبل از اینکه کار‌های بزرگی انجام می‌دهی انتظار آن‌ها را از خودت داشته باشی.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۵۷.

If at first you don’t succeed, try, try again. Then quit
اگر در ابتدا موفق نشدید، دوباره و دوباره امتحان کنید. بعد تسلیم شوید.
 

جملات ناب درباره شادی

۵۸.
Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony
شادی هنگامی است که آن چه که فکر می‌کنید، می‌گویید و عمل می‌کنید در یک راستا و هماهنگ باشند.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۵۹.

Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions
شادی یک چیز آماده نیست. شادی از عملکرد شما ایجاد می‌شود.
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

۶۰.

A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don’t like you
یک لبخند از طرف تو می‌تواند موجب شادی کسی شود؛ حتی کسانی که ممکن است تو را نشناسند.

عکس نوشته جملات ناب انگلیسی برای پروفایل

 

جملات ناب انگلیسی با معنی برای پروفایل

 

جملات ناب انگلیسی برای پروفایل

 

جملات ناب انگلیسی برای پروفایل

 

جملات ناب انگلیسی با معنی برای پروقایل

 

جملات ناب انگلیسی با معنی برای پروقایل

 

جملات ناب انگلیسی برای پروقایل

 

جملات ناب انگلیسی برای پروقایل

 

جملات ناب انگلیسی برای پروقایل

 

همچنین ببینید: مجموعه‌ای از زیباترین عکس نوشته ناب و خاص

سخن پایانی

گلچینی از جملات ناب انگلیسی به همراه ترجمه صحیح فارسی را در این مطلب خواندید. امیدواریم از آن‌ها لذت برده باشید. این جملات را می‌توانید روزانه مرور کنید و برای دوستانتان نیز ارسال کنید. همچنین می‌توانید برای خواندن جملات بیشتر به “30 جمله انگیزشی انگلیسی فوق العاده زیبا” بروید. در پایان، منتظر دریافت دیدگاه‌ها و نظرات شما هستیم…نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور