کتک خوردن طلبه جوان از ۶ پسر و ۳ دختر در کرج (فیلم)

طلبه جوانی که برای خوردن بستنی به بستنی‌فروشی رفته بود هنگامیکه با جمع ۹ نفره‌ای از دختران و پسران در آنجا مواجه شد با نگاهی معنادار سعی در ارشاد آن‌ها داشت که با اتفاقی تلخ روبرو شد.

ستاره
Logo