عصبانیت شدید وزیر بهداشت از نبود بالش در بیمارستان (فیلم)

سعید نمکی وزیر بهداشت، در دیدار خود از یک بیمارستان به نبود بالش برای بیماری که روی تخت بود اعتراض کرد و برخورد تندی با مسئول بیمارستان انجام داد.

ستاره
Logo