سلفی میترا حجار با نرگس محمدی

میترا حجار عکسی جدید از خود در کنار نرگس محمدی به اشتراک گذاشت.

میترا حجار با انتشار عکس زیر در کنار نرگس محمدی نوشت:

چه چيزی بهتر ازين كه دوستت كه سالها نديديش در يک شب تاريک در اصفهان آفتابی بشه؟

میترا حجار-عکس جدید میترا حجار-نرگس محمدی-عکس جدید نرگس محمدی


ستاره
Logo