در آوردن ادای همسر شرکت کننده عصر جدید توسط احسان علیخانی (فیلم)

شب گذشته احسان علیخانی در برنامه عصر جدید، ندای درون همسر یکی از شرکت کنندگان این برنامه را با لحن جالبی بیان کرد که مورد تشویق حضار داخل سالن واقع شد.

ستاره
Logo