واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور

متاسفانه روز گذشته وقوع سیل در مناطق مختلف کشور از جمله شیراز، لرستان، سر پل ذهاب و... خسارات جانی و مالی فراوانی را به جای گذاشت.

ستاره | سرویس چهره‌ها – به دنبال وقوع فاجعه سیل در کشور، بیشتر هنرمندان صفحات خود را در فضای مجازی به این حادثه اختصاص دادند. 

واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


واکنش هنرمندان به فاجعه سیل در کشور


ستاره
Logo