واحد اندازه گیری طول | اصلی ترین واحد های اندازه گیری طول کدامند؟

واحد های اندازه گیری طول را می‌توان واحد های دستگاه متریک، واحد های طول انگلیسی و واحدهای فارسی اشاره کرد. در سیستم SI تنها واحد برای اندازه گیری طول متر است.

واحد های اندازه گیری طول

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – به فاصله‌ای که دو نقطه از یکدیگر دارند، طول می‌گویند و برای اندازه گیری طول از واحد‌ها و ابزار‌های مختلف استفاده می‌کنند. در طول تاریخ، هر یک از تمدن‌ها واحد خاصی برای اندازه گیری طول داشتند. این امر موجب شد که پس از پیشرفت ارتباطات و انتخاب واحد‌های استاندارد باز نیز از واحد‌های مختلف در اندازه گیری طول استفاده می‌شود. در ادامه واحد های اندازه گیری طول را بررسی می‌کنیم.

اصلی‌ترین واحد های اندازه گیری طول کدامند؟

 

واحد‌ های طول دستگاه متریک

اصلی‌ترین واحد های اندازه گیری طول کدامند؟

 

تنها واحد اندازه گیری طول در دستگاه متریک (SI)، متر است. هر متر برابر با مسافتی است که نور در دویست میلیونوم ثانیه طی می‌کند. برای آسان کردن استفاده از واحد متریک طول برای طول‌های بسیار کوچک یا بسیار بزرگ از ضرایب یونانی استفاده می‌شود که عبارتند از:

۱. سانتی متر

هر یک سانتی متر برابر با یک صدم متر است یعنی به عبارتی هر صد سانتی متر برابر یک متر است که در اندازه گیری طول‌های بسیار اندک کاربرد دارد.

۲. میلی متر

هر یک میلی متر برابر با یک هزارم متر است یعنی به عبارتی هر هزار میلی متر برابر یک متر است که در اندازه کیری طول‌های بسیار کم کاربرد دارد.

۳. میکرومتر

میکرو متر یا همان میکرون برابر با یک هزارم میلی متر است که واحدی است برای اندازه گیری‌های خیلی دقیق و بر حسب متر، یک میلیونوم متر است.

۴. نانومتر

هر یک میلیارد نانومتر یک متر را تشکیل می‌دهد. این واحد برای مقیاس‌های ملوکولی استفاده می‌شود که برابر هر متر برابر ده به توان نه نانومتر است.

۵. کیلومتر

هر هزار متر برابر با یک کیلو متر است که برای مسافت‌های خیلی طولانی کاربرد دارد.

 

واحد‌ های اندازه گیری طول (انگلیسی)

واحد‌های طول انگلیسی زیادی وجود دارد که پر استفاده‌ترین واحد‌های انگلیسی اینچ، فوت، مایل و یارد است.

۱. اینچ

فاصله بین سر انگشت شصت تا مفصل آن را یک اینچ می‌نامند. هر اینچ دو ممیز پنجاه و چهار صدم سانتی متر است که برای تبدیل به یکدیگر از این ضریب استفاده می‌گردد.

۲. فوت

هر دوازده اینچ برابر با یک فوت است که شامل سی و چهل و هشت صدم متر می‌شود. برای تبدیل فوت به متر مقدار آن را در سه هزار و چهل و هشت ده هزارم ضرب می‌کنیم.

۳. یارد

این واحد که برابر با سی و شش اینچ است شامل سه فوت می‌شود. هر یارد معادل نه هزار و صد چهل و چهار ده هزارم متر است.

۴. مایل

هر مایل برابر پنج هزار و دویست و هشتاد فوت است. هر هزار و هفتصد شصت یارد یا هزار و ششصد و نه کیلومتر برابر یک مایل است.

 

واحد‌ های اندازه گیری طول (ایرانی‌)

همان طور که گفته شد در قدیم همانند دیگر تمدن‌ها که واحد‌های خود را داشتند، مردم ایران نیز از واحد‌های خود استفاده می‌کردند. به چند واحد طول پر کاربرد ایرانی در ادامه اشاره می‌کنیم.

۱. وجب

هر وجب برابر با فاصله نوک انگشت شصت تا نوک انگشت کوچک دست به حالتی که دست به صورت کامل باز شود.

۲. ذرع

فاصله نوک دو انگشت میانی در هردو دست در حالتی که دست‌ها کاملا باز و کشیده باشند را یک ذرع می‌گویند و برابر با یک و چهار صدم متر است. واحد طول ذرع اسلامی نیز وجود دارد که برابر دو وجب است.

۳. فرسخ (فرسنگ)

در گشذته برای اندازه گیری فاصله‌های بسیار طولانی همانند فاصله دو شهر از واحد فرسخ یا فرسنگ استفاده می‌کردند. فرسخ دو نوع دارد که یکی از آن‌ها تقریبا برابر شش کیلو متر است و معادل شش هزار ذرع است. نوع دیگر فرسخ، نوع اسلامی آن است که برابر پنج و چهار دهم کیلو متر است که برابر پنج هزار و صد و شصت ذرع است.

۴. گز

یکی از واحد‌هایی که برای اندازه گیری طول در ایران استفادع می‌شد. گز نام داشت. گز در تمام کشور معیار ثابتی نداشت و مقدار کز در هر شهر با شهر دیگر متفاوت بود. هر گز به صورت تقریبی برابر یک متر است.

 

آیا واحد دیگری برای اندازه گیری طول می‌شناسید؟ نظرات خود را در انتهای این صفحه در قسمت “ارسال نظر” با ما و سایر مخاطبان ستاره به اشتراک بگذارید.


ستاره
Logo