سامانه پوشکی؛ سوتی داغ گوینده خبر! (فیلم)

المیرا شریفی مقدم گوینده مطرح شبکه خبر در اخباری مربوط به پیشنهاد آمریکا به ترکیه برای خرید سامانه موشکی از این کشور به اشتباه از لفظ سامانه پوشکی استفاده کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – به دنبال واکنش‌ها در فضای مجازی به این سوتی مجری شبکه خبر، خود این گوینده نیز درباره اشتباه پیش آمده توضیحاتی داد. 

بنر-هومکا-ستاره

 

ستاره
Logo