فرشاد پیوس: احمدزاده عددی نیست! (فیلم)

فرشاد پیوس در مصاحبه اخیر خود درباره وضعیت خط حمله تیم پرسپولیس و مسائلی، چون بازگشت بازیکنانی مثل طارمی و فرشاد احمدزاده به ترکیب تیم پرسپولیس صحبت کرد. او همچنین واکنش تندی نسبت به اظهارات اخیر فرشاد احمدزاده نسبت به پیشکسوتان فوتبال داشت.

ستاره | سرویس چهره‌ها – فرشاد احمدزاده چندی قبل در مصاحبه خود گفته بود که “فقط هواداران حق دارند درباره من صحبت کنند چون پرسپولیس برای آنها است و بعضی از پیشکسوتان حق ندارند درباره من صحبت کنند چون تیم برای پیشکسوتان نیست!”


ستاره
Logo