مجری برنامه “دستپخت” به عذرخواهی افتاد (فیلم)

چند روز پیش در برنامه "دستپخت" یکی از داوران مسابقه با الفاظی نامناسب از دستپخت یکی از شرکت کنندگان مسابقه انتقاد کرد. فیلم این قسمت به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و موجی از انتقادات را به سوی عوامل این مسابقه روانه کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – پس از موج شدید انتقادات، مجری این برنامه از طرف همه عوامل آن از مردم عذرخواهی کرد. 

بنر-هومکا-ستاره

 


ستاره
Logo