علاقه نفیسه روشن به گیاه خواری!

نفیسه روشن با انتشاری عکسی در اینستاگرام خود تصمیم گرفت دیگر گوشت قرمز نخورد و گیاه خوار باشد!

وقتی اين كوچولوی دو روزه رو گرفتم بغلم، وقتی معصوميتشو ديدم با خودم تصميم گرفتم كه هرگز به گوشت قرمز لب نزنم. مخلوقات خدارو دوست بداريم…

علاقه نفیسه روشن به گیاه خواری!


ستاره
Logo