جملات انگیزشی انگلیسی با معنی فارسی

مجموعه جملات انگیزشی انگلیسی را می‌توانید در دسته بندی های  جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی، متن انگیزشی انگلیسی،  متن انگلیسی در مورد موفقیت و متن انگلیسی درباره آرزوها مطالعه کنید.

ستاره | سرویس سرگرمی – همه ما در زندگی به دنبال راه‌هایی می‌گردیم که بتوانیم با انگیزه و شادمانی بیشتری به کار و فعالیت بپردازیم. یکی از راه‌ها و روش‌ها این است که جملات انگیزشی در بیان انسان‌های موفق، جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی و زیباترین جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی را بخوانیم و با خود تکرار کنیم. برای نوشتن مطلب حاضر سعی بر این بود که بهترین جملات انگیزشی انگلیسی از افراد سرشناس را انتخاب و ترجمه کنیم. این جملات را به مخاطبان ستاره تقدیم می‌کنیم.

30 جملات انگیزشی انگلیسی فوق العاده

 

جملات انگیزشی انگلیسی

 جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی

1
Done is better than perfect
Sheryl Sandberg
یک کار انجام شده بهتر از یک کار کامل است

 جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی جذاب

 جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی

 جملات انگیزشی کوتاه انگلیسی جذاب

با مجموعه‌ای از انواع متن کوتاه انگلیسی جذاب و تاثیرگذار با ترجمه فارسی همراه ستاره باشید.


2

Everyone lives by selling something
Robert Louis Stevenson
هر کس با فروش چیزی زندگی می‌کند

✰✩☆✰✩☆✰

3
Someday is not a day of the week
Denise Brennan-Nelson
«یک روزی» یک روز هفته نیست

✰✩☆✰✩☆✰

4
Without hustle, talent will only carry you so far
Gary Vaynerchuk
بدون پیشرفت، شما فقط استعداد را تا به امروز با خودتان به این طرف و آن طرف جابجا کرده‌اید

✰✩☆✰✩☆✰

5
Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life
Steve Jobs
زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید

✰✩☆✰✩☆✰

6
Always do your best. What you plant now, you will harvest later
Og Mandino
همیشه بهترین کار را بکن، آنچه هم اکنون می‌کاری، بعدها برداشت خواهی کرد

جملات انگیزشی انگلیسی برای شبکه های اجتماعی
جملات انگیزشی انگلیسی برای پروفایل

جملات انگیزشی انگلیسی برای شبکه های اجتماعی


7
I’d rather regret the things I’ve done than regret the things I haven’t done
Lucille Ball
من ترجیح می‌دهم بخاطر چیزهایی که انجام می‌دهم پشیمان باشم تا از چیزی که انجام نداده‌ام پشیمان باشم

✰✩☆✰✩☆✰

8
Nothing is really work unless you would rather be doing something else
J.M. Barrie
هیچ چیز واقعا هیچ کاری نمی کند مگر اینکه شما ترجیح دهید کار دیگری را انجام دهید

✰✩☆✰✩☆✰

9
Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning
Robert Kiyosaki
اجازه ندهید ترس برای از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد

✰✩☆✰✩☆✰

10
Beware of monotony; it’s the mother of all the deadly sins
Edith Wharton
از یکنواخت شدن زندگی بپرهیزید، زیرا مادر همه گناهان کبیره است

 

متن انگیزشی انگلیسی

11
Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success
Dale Carnegie
موفقیت را از شکست‌ها بیرون بکشید. نابودی و شکست، دو قدم از گام‌های موفقیت هستند

جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه

جملات انگیزشی انگلیسی با معنی

جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه


12

You can waste your lives drawing lines. Or you can live your life crossing them
Shonda Rhimes
شما می‌توانید خطوط رسم زندگی خود را بیهوده هدر دهید. یا شما می‌توانید زندگی خود را از آنها عبور دهید

✰✩☆✰✩☆✰

13
The secret of joy in work is contained in one word — excellence. To know how to do something well is to enjoy it
Pearl Buck
راز شادی در کار در یک کلمه وجود دارد: برتری. برای اینکه کاری را خوب انجام بدهید، باید از آن لذت ببرید

✰✩☆✰✩☆✰

14
Working hard for something we don’t care about is called stressed
working hard for something we love is called passion
Simon Sinek
سخت کار کردن برای چیزی که به آن اهمیت نمی دهیم، استرس نامیده می‌شود
سخت کار کردن برای چیزی که آن را دوست داریم، شور و اشتیاق نامیده می‌شود

✰✩☆✰✩☆✰
15
I didn’t get there by wishing for it or hoping for it, but by working for it
Estée Lauder
من با آرزو کردن و امیدوار بودن به چیزی نرسیده‌ام بلکه من با کار کردن به آن رسیده‌ام

جملات انگیزشی انگلیسی موفقیت
30 جملات انگیزشی انگلیسی فوق العاده

جملات انگیزشی انگلیسی موفقیت


16

How dare you settle for less when the world has made it so easy for you to be remarkable?
Seth Godin
چطور  می‌توانید وقت خود را از دست بدهید، وقتی جهان به سادگی آن را از شما می‌گیرد؟

✰✩☆✰✩☆✰

17
Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful
Joshua J. Marine
چالش‌ها زندگی را جالب می‌کنند و غلبه بر چالش‌ها، زندگی را معنی‌دار می‌کند

✰✩☆✰✩☆✰

18
Be patient with yourself. Self-growth is tender; it’s holy ground. There’s no greater investment
Stephen Covey
صبور باشید، رشد کردن و بالیدن آهسته است. اوضاع در زمین مقدس این‌گونه است. سرمایه‌گذاری بزرگتری وجود ندارد

✰✩☆✰✩☆✰

19
The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will
Vince Lombardi
تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود اراده‌شان است

✰✩☆✰✩☆✰

20
Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new
Brian Tracy
از منطقه امن و راحتی خود خارج شوید. شما فقط زمانی می‌توانید رشد کنید که مایل باشید  سختی بکشید و تلاش کنید تا چیزی جدید را امتحان کنید

 

متن انگلیسی در مورد موفقیت

21
Action is the foundational key to all success
Pablo Picasso
اقدام کلید اصلی تمام موفقیت‌هاست

جملات انگیزشی انگلیسی از بزرگان

30 جملات انگیزشی انگلیسی فوق العاده

جملات انگیزشی انگلیسی از بزرگان

مطالعه ۲۹ متن انگلیسی در مورد موفقیت و رسیدن به هدف را در ستاره از دست ندهید.


22

If you cannot do great things, do small things in a great way
Napoleon Hill
اگر شما نمی‌توانید کارهای بزرگ انجام دهید، چیزهای کوچک را با روش عالی انجام دهید

✰✩☆✰✩☆✰

23
Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal
Henry Ford
موانع آن چیزهای ترسناکی هستند که وقتی چشم‌ها را از هدف خود می‌بندید، می‌بینید

✰✩☆✰✩☆✰

24
A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life
Charles Darwin
مردی که جرأت می‌کند یک ساعت وقت را تلف کند، ارزش زندگی را کشف نکرده است.

✰✩☆✰✩☆✰
25
Success is a science; if you have the conditions, you get the result
Oscar Wilde
موفقیت یک علم است؛ اگر این علم را بیاموزید، از کارتان نتیجه می‌گیرید

جملات انگیزشی انگلیسی از بزرگان
30 جملات انگیزشی انگلیسی فوق العاده
جملات انگیزشی انگلیسی از بزرگان


26

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less
Marie Curie
هیچ چیز در زندگی ترسناک نیست، فقط باید آنها را درک کنیم. اکنون زمان آن است که چیزهای بیشتری را درک کنیم تا کمتر از آن بترسیم

✰✩☆✰✩☆✰

27
You cannot teach a man anything; you can only help him discover it in himself
Galileo
شما نمی‌توانید هر چیزی را به یک انسان آموزش دهید. شما فقط می‌توانید به او کمک کنید تا آن را در خودش پیدا کنید

✰✩☆✰✩☆✰

28
Imagination is more important than knowledge
Albert Einstein
تخیل مهمتر از دانش است

✰✩☆✰✩☆✰

29
If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants
Isaac Newton
اگر پیشرفت کرده‌ام با ایستادن بر روی شانه‌های غول‌ها بوده است

✰✩☆✰✩☆✰

30
One, remember to look up at the stars and not down at your feet
Two, never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without it
Three, if you are lucky enough to find love, remember it is there and don’t throw it away
Stephen Hawking
یک، به یاد داشته باشید که به ستاره‌ها نگاه کنید و نه پیش پای خود
دو، هرگز کار را ترک نکنید. کار به شما معنا و هدف می‌دهد و زندگی بدون آن خالی است
سه، اگر شما به اندازه کافی برای پیدا کردن عشق خوش شانس هستید، به یاد داشته باشید عشق همین جاست، آن را در دوردست جستجو نکنید

✰✩☆✰✩☆✰

31

Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them.”

Anonymous

اتفاقات خوب برای کسانی رخ می‌دهند که صبر می‌کنند؛ اما اتفاقات بهتر برای کسانی رخ می‌دهند که به دنبال آن می‌روند

✰✩☆✰✩☆✰

32

“Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.”

Winston Churchill

موفقیت، حرکت از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق است

✰✩☆✰✩☆✰

33

“Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.”

Eleanor Roosevelt

ذهن های عالی درباره ایده‌ها بحث می‌کنند؛ ذهن‌های متوسط درباره رویداد‌ها بحث می‌کنند و ذهن‌های کوچک درباره مردم

✰✩☆✰✩☆✰

34

“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”

Thomas A. Edison

من شکست نخورده ام. من فقط ۱۰۰۰۰ راه پیدا کردم که جواب نمی دهد!

✰✩☆✰✩☆✰
35

Real difficulties can be overcome; it is only the imaginary ones that are unconquerable

Theodore N. Vail

سختی‌های واقعی شکست پذیرند؛ فقط سختی های تخیلی هستند که شکست ناپذیرند

✰✩☆✰✩☆✰

36

“Your problem isn’t the problem. Your reaction is the problem”

Anonymous

مشکل تو اشکال نیست! مشکل اصلی، واکنش تو به آن است

 

متن انگلیسی درباره آرزوها

37

“I believe that the only courage anybody ever needs is the courage to follow your own dreams”

Oprah Winfrey

من معتقدم تنها شجاعتی که همه به آن نیاز دارند، شجاعت دنبال کردن آرزوهایشان است

✰✩☆✰✩☆✰

38

“Too many of us are not living our dreams because we are living our fears”

Les Brown

بسیاری از ما با رویاهایمان زندگی نمی کنیم بلکه با ترس هایمان زندگی می‌کنیم

✰✩☆✰✩☆✰

39

 “To accomplish great things, we must not only act, but also dream, not only plan, but also believe”

Anatole France

برای انجام کارهای بزرگ، فقط نباید حرکت کنیم بلکه باید رویاپردازی داشته باشیم؛ نباید فقط برنامه ریزی کنیم بلکه باید باور نیز داشته باشیم.
✰✩☆✰✩☆✰

40

“All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.”

Walt Disney

همه رویاهای ما می‌توانند به واقعیت تبدیل شوند؛ اما اگر ما شجاعت دنبال کردن آن‌ها را داشته باشیم

زیباترین متن انگلیسی درباره آرزوها

متن انگلیسی درباره آرزوها

زیباترین متن انگلیسی درباره آرزوها

سخن آخر

امیدواریم از خواندن جملات انگیزشی انگلیسی و ترجمه آنها لذت برده باشید. از طریق بخش نظرات و پرسش‌ها برایمان بنویسید کدام جمله یا جملات را مفهومی‌تر و تأثیرگذارتر از بقیه می‌دانید؟  در پایان، از شما دعوت می‌کنیم تا نگاهی به زیباترین و تأثیرگذارترین جملات ورزشی انگیزشی نیز بیاندازید.

طبقه بندی:


ستاره
Logo