تعبیر خواب صاعقه و رعد و برق – دیدن صاعقه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب صاعقه و رعد و برق اشاره به تغییراتی ناگهانی و شوک آور دارد. البته معبرین اسلامی رعد و برق به همراه باران را حادثه خوبی می‌دانند که همراه با بیم و ترس است.
تعبیر خواب صاعقه و رعد و برق – دیدن صاعقه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صاعقه و رعد و برق - دیدن صاعقه در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی – صاعقه و رعد و برق از پدیده‌هایی هستند که دیدن آن‌ها در رویا بسیار متداول است. نیرو‌های عظیم طبیعی که به مانند دیدن دریا، کوه، آتش و … در خواب نماد و سمبل موضوعاتی هستند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

کارل گوستاو یونگ در رابطه با دیدن صاعقه و رعد و برق در خواب می‌گوید:
دیدن رعد و برق در خوابتان بیانگر آگاهی ناگهانی، بینش، افشای روحی، حقیقت و خلوص است. تعبیر دیگر این است که رعد و برق بیانگر تغییر شوکه کننده وقایع است. خیلی نیرو‌ها وجود دارد که از زندگی شما حفاظت می‌کند، که ممکن است فرای کنترل شما و حتی مخرب باشند.

خواب دیدن اینکه شما مورد اصابت رعد و برق قرار می‌گیرید نمادی از تغییرات برگشت ناپذیری است که در زندگی تان صورت می‌گیرد. شما تحت تحولی دائمی هستید.

تونی کریسپ می‌گوید:

صاعقه: تغییرات غیر منتظره، این تغییرات می‌توانند از طریق رویدادهای غیر منتظره و یا ادراک و وقوف احساسی ناگهانی پیش بیایند. تخلیه تنش‌ها، شاید به طرزی ویرانگر نیروی درونی شما از قبیل احساساتی که در کلام نمی‌گنجد، ابزار هشیاری گسترده‌تر شما، شهود، وجدان.

کشته شدن به وسیله صاعقه: رویدادی که زندگی را تغییر می دهد. این تغییرات ممکن است از درون و از طریق تجربه بخشی از وجود که تا کنون فرصت بروز نیافته بود، روی دهد. انرژی صاعقه ممکن است همان انرژی سرکوب غرایز سرکوب شده باشد.

درخت صاعقه زده: صورتی از مرگ، به عبارت دیگر مرگ عشق، پایان بخشی از شخصیت فرد و غیره.

اگر صاعقه به شخصی خورد: احساسات و عواطف سرکوب شده، احساساتی که در کلام نمی‌گنجد.

و اما تعبیر خواب صاعقه و رعد و برق از دیدگاه معبرین اسلامی چگونه است؟

تعبیر خواب صاعقه، رعد و برق

مطیعی تهرانی: مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می‌تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره. برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را. درخشش برق از دور دست‌ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است. مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.
 
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی همراه ابر، باران و «رعد» سختی درگرفته است، تعبیرش این است که ترس و خطر نفرین پدر و مادر یا مسلمانان وجود دارد، و اگر همراه رعد، برق نیز ببینی، عذاب‌هایی که گفته شد، شدیدتر می‌باشد، یا اگر «صاعقه» نیز با آن‌ها باشد عذاب خیلی شدیدتر است.
 
ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی رعد همراه باران است، بیم و ترس کمتری به مردم خواهد رسید و خیر و نعمت فراوان می‌شود.
 • اگر ببینی همراه تگرگ، باد و باران و رعد و برق وجود دارد، آن مکان دچار قحطی و کمبود و ضرر وزیان می‌شود.
 • اگر ببینی از ابر صاعقه به زمین می‌خورد، به اندازه آن مردم آنجا دچار زحمت و سختی می‌شوند، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَیُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیبُ بِهَا مَن یَشَاءُ… _…. صاعقه‌ها می‌فرستد، و هر که را خواهد دچار آن کند… (سوره رعد آیه ۱۳)
امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند:
 • اگر ببینی رعد همراه باران است در آن سرزمین خیر و نعمت زیاد می‌شود.
 • اگر ببینی هم رعد وجود دارد و هم برف می‌بارد و هوا نیز تاریک است، پادشاه ستمگری حکومت خواهد کرد.
تعبیر‌های رعد عبارتند از:
 1. عذاب
 2. حکمت
 3. زحمت
 4. صولت
 5. خشم پادشاه.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی صاعقه به تو برخورد کرده و سوخته‌ای، گرفتار عذاب «پادشاه» می‌شوی.
 
منابع:
 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
 • تعبیرستان
 • خواب و رویا
 • کتاب فرهنگ تفسیر رویا59 Comments
 1. خیلی ممنونم از تعبیر خواب بارارزش شما در ادامه خواب دیدم در را به روی شیر بستم ولی اومراقب مابود وقتی دراز کشیده بودم مرا نوازش میکرد اما هواسم به پنجه های او بود و تیزیش را حس میکردم ادمهای دورو برم بیشتر شدن شیر با آنها خشمناک و غران بود اما با ما نه تصمیم گرفتم ازدس شیر فرارکنم چون فک میکردم نمیشه بهش اطمینان کرد به سرعت دویدم و ازدس شیر فراررکردم به جایی رسیدم که پایه کوه بود سفره ای پهن پدر و خواهرم بودن که سر سفره نشستم وازنانی که تازه نبود ولی باچای شیرنش کردم و خوشمزه بود خوردم

  • خواهش می کنم! در ادامه:‌ رابطه تان را با دیگران قطع می کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم تان شوند و احساسات تان را به آنان بنمایانید. نمایانگر ترس است. یعنی ارزش تان را کم می دانید. نمایانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد. نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. بیانگر مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. گویای رضایت و شادی در زندگی تان است. زمان خود را با توجه به رابطه یا موقعیتی می گیرید. تعبیر دیگر: نمایانگر آرامش، متانت و احترام است.

 2. باسلام و وقت به خیر در خواب دیدم که که همسرم در خیابانی تقریبا شلوغ با دست اشاره میکرد که ماشین بدون سرنشین در حرکت هس ماشین خودمان بود و ماشین کنترلش از دس رف وبه سمت ماشینهای دیگر به سرعت پیش میرف من و پسرم دوان دوان دنبال ماشین دویدیم که دیگر دیدیم داریم تصادف می کنیم که ناگهان رعد و برقی از آسمان زد و اصابت رعد و برق به ما وارد مکانی دیگری شدیم امن بود در اتاق و خانه ای بودیم من وپسرم متوجه شدم که رعدو برق نجاتمان داده اما در اتاق باز بود و شیر بزرگی با محبت به ما نگاه میکرد انگارمراقب ما بود من در را به رویش بستم اما سعی میکرد مواظبمان باشد تعداد ادمها بیشتر شد و شیر با آنها خشمناک و گاهی غران بود اما با ما محبت آمیز تا اینکه تصمیم گرفتیم از پیش شیر برویم شیر در خواب مرا نوازش میکرد اما هواسم به پنجه های تیزش بود اما نگاهش بسیار مهربان بود اما از او گریختیم و فرار کردم با سرعت وبه سمتی رفتم که پدرم و خانواده ام سفره ای پهن کرده بودند نانی در سفره بود خیلی تازه نبود ولی خوشمزه بود نشستم و نانی که باچایی شیرین شده بود خوردیم ممنون اقای محترم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان گویای رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. نمایانگر هدف های تمام نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده اید، اما هرگز به پایانش نرسانده اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه ریزی کرده اید یا هدفش را داشته اید، برده باشد. علامتی از تغییرهای برگشت ناپذیری است که در زندگی تان صورت می گیرند. تحت تحولی پیوسته هستید. علامتی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. نشانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست بر دیگران کنترل داشته باشید. مجبورید مسئول باشید (حواس تان باشد). برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «من در را به» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 3. سلام خسته نباشید یکم مطلب من طولانی هست امیدوارم که تامل و بردباری کنید و بخونید ممنون میشم

  دیشب یه خوابی دیدم که برام جالب بود و میخواستم تعبییرش رو بدونم خواب دیدم که حوالی غروب بود آسمون تقریبا تاریک شده بود در جلوی یک مغازه همراه با چند تا از دوستام حدودا ۱۵ نفر نشسته یا ایستاده بودیم و برای کلاس آماده میشدیم و چند نفر از دوستام هم اون طرف ایستاده بودن که یهو شرایط جوی و آب و هوایی تغییر کرد و بد شد رعد و برق های شدیدی تشکیل شد به صورتی که صاعقه ها به زمین برخورد میکرد حدودا سه تا در یک زمان البته صاعقه ها نزدیک ما برخورد نمیکرد و دور تر از ما بود ولی جوری شرایط بد بود که انگار همه رو تحت ثاثیر قرار داده بود و ترس و اضطراب همه رو فراگرفته بود خلاصه من همراه با دوستام به ساختمونی ۱۰ طبقه رفتیم و در راه پله طبقه ی اول مستقر شدیم خونه من ساختمان رو به روی این ساختمان ۱۰ طبقه بود همه نشسته بودن شرایط واقعا بحرانی و در حد آخرالزمانی بود برخورد صاعقه با زمین رو در مسافت ۱ کیلومتری میشد دید ولی خبری از زلزله و سیل نبود یا حتی باران بیشتر همین برخورد صاعقه ها با زمین در دوردست ولی به نظر نزدیک بود و شرایط جوی بحرانی و بد و چون اون قسمت منطقه زندگی من بود و دوستام آشنایی نداشتن میخواستم این شرایط رو کنترل کنم و اون ها رو در جای امنی نگه دارم تا صدمه ای بهشون نرسه به نظرتون تعبیرش چیه؟؟؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر زمانی است که انرژی تان را خوب استفاده می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از روشن کردن موقعیتی است. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمایانگر آگاهی ناگهانی، بینش، افشای روحی، حقیقت و خلوص است. تعبیر دیگر: نمایانگر تغییر شوکه کننده واقعه هاست. خیلی نیروها هستند که از زندگی تان حفاظت می کنند که ممکنست فرای کنترل تان و حتی مخرب باشند. بازتابی از چیزیست که ممکنست طی زندگی تان حس کنید. ممکنست افکار سرکوب شده، احساسات بیان نشده، خشم یا خصومت داشته باشید که به خواب مضطرب، منجر می شود. یعنی مسئولیت های بسیاری را به دوش می کشید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «خلاصه من» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 4. سلام خواب صاعقه دیدم هوا تاریک و روشن بعد غروب بود و گرد خاک،صاعقه درختی که تو مسیر خاکی نزدیک زمین کشاورزی که متعلق به ما بود سوزوند به خونه باغی که داشتیم پناه بردم ولی همراهام بیرون کلبه گلی بودن و تماشا میکردن صاعقه به دیوار خورد و ترک برداشت اشعه های قرمز از دیوار نفوذ کرد و من از ترس بهم نخوره که میخورد به بیرون فرار کردم تعریف که میکنم هنوز ترسم هست.

  • سلام! خوابتان نمایانگر زمانی است که انرژی تان را خوب استفاده می کنید. از تجربه ها و درس های گذشته تان بیاموزید. تعبیر دیگر: علامتی از روشن کردن موقعیتی است. نمایانگر جنبه های خاصی از خودتان است که نادیده گرفته شده یا چشم پوشی شده اند. نمایانگر آگاهی ناگهانی، بینش، افشای روحی، حقیقت و خلوص است. تعبیر دیگر: نمایانگر تغییر شوکه کننده واقعه هاست. خیلی نیروها هستند که از زندگی تان حفاظت می کنند که ممکنست فرای کنترل تان و حتی مخرب باشند. احساسات شدیدی را تجربه می کنید. موقعیت یا مسأله ای است که دیگر نمی توانید از آن دوری کنید و آن را انکار نمایید. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر این باشد که لازمست مدتی به خودتان استراحت دهید. شاید حس می کنید حرام شده اید! برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «به خونه باغی» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 5. زمینهای کشاورزی که داریم بصورت قطعه و با فاصله خیلی زیاد از هم قرار داره پدرم برای هر قطعه خونه کاهگلی و گنبدی شکل مثل خونه باغی که داریم درست کرد تا برای آبگیری شبانه مشکل اسکان نداشته باشیم موقع صاعقه به یکی از این کلبه ها رفتم.

  • در ادامه: نمایانگر صلح، راحتی و آرامش است. زندگی آرام و ساده را ترجیح می دهید. ممکنست نمایانگر حس دگرگونی درباره ی واقعیت باشد و ممکنست به معنی فرار از مسئولیت ها و مشکلاتی باشد که احتمالا در خانه تان با آنها درگیر باشید. لازمست مشکلات زندگی تان را در یک زمان، پیش ببرید. نیاز دارید دو سمت را کنار هم آورید. ممکنست نمایانگر این باشد که در ایده یا بحث تان چیزی کم است. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می کنید.

 6. سلام ممنون میشم خواب منو تعبیر کنید واقعا ذهنمو مشغول کرده .

  خواب دیدم منو مادرم دم در حیاط ایستاده بودیم و باران شدیدی میبارید ولی ما خیس نشدیم انگار بهمون نمیزد . حس خوبی داشتیم و من داشتم فیلم میگرفتم . منو مامانم سمت چپ خبابون رو نگاه میکردیم بعد واسه یه لحضه که سمت راستو نگاه میکنیم مامانم میگه وااای ببین چیشده همسایمون که ۵ خونه پایینتره پیشش شلوغه و پلیس و غیره بعد از دور میبینیم که دخترشون یعنی صاعقه زده و خشک شده و داشتن جنازشو میبردن .(ما وقتی صاعقه میزد میدیدیم ولی لحضه ای ک به دختره زده بود رو ندیدیم فقط هم روی همون خونه میزد ) من وقتی این رو میبینم خیلی جا میخورم و یه بار میزنم رو صورتم و میگم ای وااای دختر همسایمونه .

  • سلام! خواب‌تان به یک رابطه یا موقعیت در حال گسترش اشاره دارد. از سوی دیگر، نشانگر اتمام یک پروژه یا کار است. آماده‌ی لذت بردن و بهره‌مندی از مزایای کارتان هستید. نمادی از بخشش است. استعاره‌ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: نمادی از باروری و تجدید است. گویای آگاهی ناگهانی، بینش، افشای روحی، حقیقت و خلوص است. تعبیر دیگر: گویای تغییر شوکه‌کننده واقعه‌هاست. خیلی نیروها هستند که از زندگی‌تان حفاظت می‌کنند که ممکنست فرای کنترل‌تان و حتی مخرب باشند. می‌خواهید آن جنبه از خودتان را سرکوب کنید که توسط دختر همسایه‌تان نمایانده می‌شود. گرچه او، دیگر در زندگی‌تان، هیچ سهمی نداشته باشد. تعبیر دیگر: احساسات‌تان نسبت به او مرده‌اند و تغییر یا فقدانی بزرگ در رابطه‌تان با او در حال وقوع است. تعبیر دیگر: یعنی خشم نهفته‌ی عمیق نسبت به او دارید.

 7. سلام من خواب دیدم با خانواده در حال راه رفتن توی یه خیابان بودیم که مه خیلی شدیدی گرفته بود بعد یهو رعد و برق شدیدی زد که همه جا روشن شد اونقد وحشتناک بود که خانواده ام که یکم جلوتر از من راه میرفتن ترسیدن و پناه گرفتن اما من هندزفری تو گوشم بود صدای رعد رو نشنیدم بنابراین نترسیدم و به راهم ادامه دادم.تعبیر چیست؟

  • سلام! خواب‌تان نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف‌ها است. زندگی را با روشی مطمئن می‌پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! نمادی از سردرگمی، مشکلات، رسوایی، عدم قطعیت و نگرانی است. ممکنست چیزها را به شیوه‌ای که واقعا هستند نبینید. ممکنست حس جهتیابی‌تان را در زندگی از دست داده‌اید. تعبیر دیگر: گویای رمز و راز، پنهانکاری و حفاظت است. گویای آگاهی ناگهانی، بینش، افشای روحی، حقیقت و خلوص است. تعبیر دیگر: گویای تغییر شوکه‌کننده واقعه‌هاست. خیلی نیروها هستند که از زندگی‌تان حفاظت می‌کنند که ممکنست فرای کنترل‌تان و حتی مخرب باشند. گویای نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!

 8. سلام خواب دیدم که با دوتا از دوستام قرار شد که شب تو خونه ما بخوابیم اما نصف شب هوا طوفانی شد و رعد برق های وحشت ناکی میزد تو خواب وحشت کرده بودم که یه قطعه اهن به صورت مثلث از دره حیاتمون جدا شد و اومد خورد به در ورودی خونمون و اونو هم به صورت همون قطعه جدا کرد من به دوستام‌پیشنهاد کردم جامونو عوض کنیم که رعد برق بهمون نزنه ممنون میشم اگه تعبیر شه

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. گویای مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. نمادی از افسردگی یا خشم است؛ یعنی بزودی احساسات‌تان فوران می‌کنند. تعبیر دیگر: در موقعیتی، کمی خرد یا سردرگم هستید؛ پس، ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که ذهن‌تان ابری است. گویای آگاهی ناگهانی، بینش، افشای روحی، حقیقت و خلوص است. تعبیر دیگر: گویای تغییر شوکه‌کننده واقعه‌هاست. خیلی نیروها هستند که از زندگی‌تان حفاظت می‌کنند که ممکنست فرای کنترل‌تان و حتی مخرب باشند. ادامه‌ی خواب‌تان از «وحشت کرده بودم» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 9. وحشت کرده بودم که یک قطعه اهن به صورت مثلثی از در حیاتمون جدا شد و اومد خورد به در ورودی خونمون و اونو هم به اون صورت جدا کرد من به دوطتام پیسنهاد کردم جامونو عوض کنیم که رعد برق بهمون نخوره

  • در ادامه: گویای نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! نمادی از خشونت، خشم، پرخاشگری، بی‌رحمی و تعارض است. جنبه‌ی مثبتش، ممکنست گویای قدرت، استقامت و اراده باشد.

 10. سلام.وقت بخیر.

  بنده خواب دیدم که قدرت رعدوبرقو میتونم کنترل کنم و ازش استفاده کردم و کوه هایی که ازم دور‌ بودنو به صورت تکه های بزرگ میشکوندم و همونجا پودر میشدن

  میشه لطفا تعبیر این خوابو بگید؟

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی همیشه به جنبه‌های مثبت چیزی نگاه می‌کنید؛ حتی درباره‌ی موقعیت‌های بد. انرژی‌های نامحدود دارید. احساس قدرت و خودباوری درباره‌ی توانایی‌هایتان می‌کنید. اهمیت ابر، قدرت و اینکه چگونه درباره‌ی موقعیت یا رابطه‌ای در زندگی‌تان، آن را به کار می‌گیرید را در نظر گیرید. لازمست ایده‌هایتان را عملی کنید. می‌تواند گویای این باشد که چیزها در زندگی، برایتان کمی آسان می‌شود. گویای مانع‌ها و چالش‌های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. گویای آگاهی ناگهانی، بینش، افشای روحی، حقیقت و خلوص است. تعبیر دیگر: گویای تغییر شوکه‌کننده واقعه‌هاست. خیلی نیروها هستند که از زندگی‌تان حفاظت می‌کنند که ممکنست فرای کنترل‌تان و حتی مخرب باشند.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور