تفسیر و تعبیر خواب زن چیست؟

تعبیر خواب زن و یا جنس مونث نمادی از جنبه‌های زنانه فرد بیننده خواب است. اگر شما زن را بشناسید این رویا بازتابی از نگرانی‌ها و احساسات در رابطه با آن فرد است.
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن زن، همسر و یا جنس مونث در رویا بسته به جنسیت شخص رویابین معنا و مفهومی متفاوت دارد. همچنین برای دانستن تفسیر رویای مربوط به زن می‌توان تعابیر را به دو دسته تفاسیر اسلامی و تفاسیر روانشناسان غربی تقسیم بندی کرد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب زن - دیدن زن و همسر در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب زن (معبرین اسلامی)

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیر‌های زن عبارتند از:

 1. شادی و مقصود و خواسته
 2. دنیا
 3. کار و شغل دنیا
 4. فراوانی و فراخی نعمت
 5. قحطی و کمبود
 6. ثروتمندی

 

دیدن زن در خواب به صورت‌های مختلف

زن غریبه یا آشنا

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر زن غریبه و ناآشنا بهتر از زن آشنا می‌باشد، جابر نیز می‌گوید: تعبیر زن غریبه بهتر از زن آشنا است.


زن جوان

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود می‌باشد.

پیرزن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پیرزن، دنیا و کار دنیوی می‌باشد. تعبیر پیرزن ترشرو و عبوس و کثیف، حال و روز بد و دست نیافتن به خواسته می‌باشد. تعبیر پیرزن سالخورده کافر، دنیا و مادیات و همچنین مال و اموال حرام می‌باشد، ولی تعبیر پیرزن سالخورده مسلمان، مال و اموال حلال است. اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با پیرزنی ارتباط و مصاحبت داری، به دنیا دلبستگی پیدا کرده‌ای. اگر ببینی پیرزن غریبه‌ای به تو سلام می‌کند، بخت و اقبال دنیوی تو خوب می‌شود.

زن شاد و آراسته

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن شاد و آراسته، خواسته‌های دنیوی می‌باشد.

زن خوب و چاق

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن خوب و چاق، فراوانی نعمت می‌باشد.

زن زشت و لاغر

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن زشت و لاغر، قحطی و کمبود می‌باشد.

زن فاحشه

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر دیدن زن مفسد، برای افراد دنیادار و مادی، افزایش و گستردگی دنیا و مادیات می‌باشد، و تعبیرش برای افراد درستکار، افزایش علم و درستکاری است.

زن زیبا

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی باغ، سرسبز و دارای بنا‌ها و قصر‌های متعددی است و زن زیبایی تو را به طرف خودش فرا می‌خواند، در آخرت به بهشت و حورالعین می‌رسی و به درجه شهیدان نائل می‌شوی.

تبلیغات در ستاره


ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در راهی مشغول حرکت می‌باشی، ولی زنی پیش تو آمد و به خاطر او از مسیر خودت منحرف شدی و به طرف او رفتی، فریب دنیا را می‌خوری و دین و ایمان تو ضعیف می‌شود و راه خیر و خوبی را رها می‌کنی.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زنی به تو سلام می‌کند، از کسی شاد و خوشحال می‌شوی.

 

تعبیر خواب دیدن زن خود (همسر)

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد. اگر ببینی زن خودت را فروخته‌ای، حرمت و بزرگی تو از بین می‌رود و بد نام می‌شوی، مگر اینکه به غیر از این زن، زن دیگری هم داشته باشی، که در اینصورت تعبیرش این است که کار تو دوباره درست و برقرار می‌شود. اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌ای، کسی به تو ستم خواهد کرد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مرد‌ها از زن‌ها فرار می‌کنند، از شخص بزرگی دچار ترس و دلهره می‌شوی. اگر مردی در خواب ببیند که کسی به زن او دست درازی کرده است، نزدیکان و اهل آن زن ثروتمند می‌شوند.
 
مطیعی تهرانی می‌گوید:
 • ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری‌های آن مرد. معبران دیگر نیز تقریبا همین نظر را ابراز داشته اند. خانم آیتانوس می‌گفت: زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب.
 • دیدن زن شناخته شده و معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد. حتی اگر زنی را در خواب ببینید که هیچ شباهتی بین او و زن شناخته شده نباشد، اما در عالم خواب فکر یا احساس کنید که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بی تفاوت و قابل تعبیر می‌باشد.
 • زن موقعی در خواب صاحب تعبیر می‌شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببینید و بشناسید. در چنین صورتی دیدن زن در خواب برای مرد هدف و مقصود است و برای زن رقیب و دشمن.
 • زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز می‌گوید و همین طور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن رقیب و دشمن را حکایت می‌کند. معبران حتی چاقی و لاغری زن را دخیل دانسته اند ولی، چون معیار پسند زن در زمان‌های مختلف فرق می‌کند، چاقی و لاغری را معیار نمی‌گیریم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطی و تنگی.
 • از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند که زن در خواب شادی و مقصود است و شغل موفق و فراخی نعمت. توضیح درباره زن بسیار طولانی می‌شود لذا با درک معنی زن در خواب تعبیر و تشخیص خواب‌ها را به خود بینندگان خواب‌ها وا می‌گذاریم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخیص آسان می‌شود. این نکته نیز باید افزوده شود که زنان خویشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبیری ندارند.

 

تعبیر خواب زن (معبرین غربی)

کارل گوستاو یونگ:
دیدن زن در خوابتان بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌ی شما یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که یک زن بیانگر وسوسه و گناه است. اگر شما زن را بشناسید، ممکن است بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که در موردش دارید.

پیر زن

دیدن یک پیر زن در خوابتان بیانگر نگرانی شما در مورد پیر شدن است. تعبیر دیگر این است که پیر زن ممکن است شکل نمونه اولیه باشد که نمادی از خرد، بینش و یا قدرت زنانه است. اگر خواب ببینید که پیر زن کور است خواب به شما می‌گوید که با غرایز درونی تان پیش بروید (به غریزه تان گوش دهید). برخی اوقات شما نمی‌توانید ببینید که چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما هنوز حسش می‌کنید.
 
زن حامله
خواب دیدن یک زن حامله بیانگر این است که ارتباط نزدیک تری با او را تجربه می‌کنید.
 
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
زن، انسان مونث بزرگسال
 
زن در رویای زنان
تجسمی از نیاز‌های عمیق، ترس‌ها، امید‌ها و پرهیز‌های شما. آنچه زن در رویا انجام می‌دهد سرنخی برای چیستی آن نیاز، احساس یا ترس به دست می‌دهد.
بانویی مقدس: بالاترین درجه توان بالقوه رویابین، آنچه در توان رویابین هست، اما به دلایلی هنوز انجام نداده، شهود و خرد تعالی بخش شخصیت رویابین.
زنی مسن تر: ممکن است نشان دهنده مادر رویابین باشد، احساسات او نسبت به پیر شدن، حس خرد موروثی.
دو زن و یک مرد: الگو‌های رفتاری که از رفتار والدین شکل گرفته‌اند.
دو زن و رویابین: تعارض و تضاد‌ها میان غرایز.
خواهر رویابین، دختر بچه‌ها: رویا از این تصاویر به طرز خاص برای نشان دادن خود رویابین استفاده می‌کند. خصوصیات شخصیتی زن در رویا از قبیل: دوست داشتنی، عصبی، تنبل و …، سر نخی از آن بخش از شخصیت رویابین که بدان اشاره می‌شود به دست می‌دهد. اگر زن در رویا را به خوبی می‌شناختید، آنچه ذکر شد همچنان صدق می‌کند، اما آن زن ممکن است نمایانگر احساساتی باشد که رویابین نسبت به او دارد.
زن جوان‌تر از رویابین در رویا: خود رویابین در آن سن و سال.

زن در رویای مردان
این تصویر به صورت بنیادین یا احساسات شما درباره یک زن خاص را نشان می‌دهد و یا کل جنس مونث. آنچه در رویا روی می‌دهد جنبه خاص ارتباط شما را به نمایش در می‌آورد. روابط رویابین با احساسات خود و شهود درونی خود، توان فهم هنر و ادبیات، زودرنجی، توان تماس با ناخودآگاه خویش از طریق پذیرا بودن، چگونگی رفتار شما با همستان، به ویژه اگر زن درون رویا همسر شما باشد.

پیرزن: معمولا مادر رویابین، شخصیت زن است، چون جنبه احساساتی مرد را نشان می‌دهد.
دو زن و رویابین: مثلث ابدی درونی، تضاد و تعارض احساسات.
زن جوان تر: شاید میل رویابین به زنی در آن سن را به تصویر بکشد، یا احساسات شکننده‌تر خود رویابین را نشان دهد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • زن: شانس در عشق
 • دیدن یک زن: ناتوانی
 • دیدن چندین زن: افترا
 • زن مو بور: اتفاقی خوشایند
 • زن مو قهوه‌ای: بیماری
 • زن مو قرمز: نامعقولات
 • زن ضعیف: خبر‌های دلگرم کننده
 • زن عریان: عزاداری در خانواده
 • شنیدن صدای یک زن: عزم سفر کردن
 • بوسیدن یک زن: استفاده مادی
 • زن باردار: شادمانی
 • پیر زن: دعوا
 • زن چادری: مرگ
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 1. دیدن زنان در خواب، نشانه روبرو شدن با دسیسه و نیرنگ است.
 2. اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می‌کنید، علامت آن است که در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند.
 3. دیدن زنی چشم آبی با مو‌هایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه‌ای از دست می‌دهید.
 4. دیدن زنی که چشم‌های قهوه‌ای دارد، علامت آن است که خود را گرفتار معامله‌ای خطرناک خواهید ساخت
 5. دیدن زنی موخرمایی در خواب، نشانه آن است که در زندگی سردرگم و پریشان خواهید شد.
 6. دیدن زنی با مو‌های بلوند در خواب، نشانه آن است که تمام امور زندگی با سعادت و شادمانی سپری خواهد شد.

منابع:

 • کتاب فرهنگ تفسیر رویا
 • تعبیرستان
 • بانک جامع تعبیر خواب
 • خواب و رویا

طبقه بندی:
 1. بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

  از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

 2. سلام وقتتون بخیر
  نزدیک صبح خواب دیدم در خونه ای هستم که اطرافش فضای سرسبزی بود تعدادی از افراد خونوادم انگار از سفر برگشته بودند بین اونها آقای موجه و خوش سیمایی بود که انگار همسر من بود (در واقعیت مجرد هستم) و از دیدن من خیلی خوشحال شده بود و ابراز علاقه میکرد یه جورایی سورپرایز شده بودم و اونهمه احساس برام غیرمنتظره بود ممنون میشم تعبیر بفرمایید.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره ها، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هستند که با آنها روبرو نشده اید. بسته به رابطه تان با خانواده، حاکی از امنیت، گرمی و عشق؛ یا علامتی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده تان بشدت وابسته اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده تان در خواب های تکراری تان باشند. گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. علامتی از یک نوع رابطه یا تعهد است. در تأیید و مواجهه با احساسات ناخودآگاهتان، با آغوش باز عمل می کنید.

 3. سلام
  ببخشید من یک خواب دیدم خیلی عجیب
  من از واقعا زن ندارم ولی در خواب دیدم زن دارم و بوسش کردم،
  در خواب فکر میکردم یک زندان اونجا هست یک اوتاق دیگر زندان بود، زنم میخواد اون زندانی ها آزاد کنه گفتم خودت میدونی آزاد کن، اون را همه آزاد کرد بعد دیدم زندانیا میگفتن از داخل کامیون از اونجا رد شدیم یعنی بعد آزاد شدن از زندان، اون اوتاق که دیدم در خواب خانه من و مسرم بود که واقعا جای اینطوری ندیده بودم و کنار اون اتاق زندان بود اون را آزاد کردن، اون چه معنا میداد خیلی از زبان عربی و فارسی دنبالش گشتم چیزی ندیدم، با احترام

  • سلام! خوابتان علامتی از جنبه های زنانه ی شماست. شاید حتی تمایل به یک رابطه ی متعهدانه داشته باشید یا ممکنست بازتابی از زندگی تان باشد و هیچ اهمیت خاصی را پوشش ندهد. حاکی از عشق، عاطفه، آرامش، هماهنگی و رضایت است. بویژه اگر نخستین بوسه تان را می بینید، یعنی انتظارش را دارید که نخستین بوسه ی واقعی تان را تجربه کنید. خوابتان علامتی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید به شما می گوید لازمست رمانتیک بودن شدیدتری به رابطه تان تزریق کنید. گویای جنبه ای از شماست که قادر نیستید آزادانه ابرازش کنید. نمایانگر جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، بیانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید.

 4. سلام زن عموم توی یک خواب دیدم که از یکی دیگه حامله شده بود و یک بچه رو به دنیا اورده بود که مطعلق به عمویم نبود اما عموم از این شرایط راضی بود و اون حتی توی حاملگی وقتی ازین موضوع بو برده بود عموم بازم حاضر به ادامه زندگی شدع بود و اینبار یک برزند از خودش به دنیا اومد و اون دوتا بچه رو به یک اندازه دوست داشت اما من فشار زیادی رو تحمل میکردم و به این فک میکردم باید اونو طلاق میداد و به عموم به چشم یک به عرضه نگاه میکردم

  • سلام! خوابتان یعنی ارتباط نزدیک تری را با او تجربه می کنید. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. گویای جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. حاکی از مسأله های متروک در رابطه ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می کنید و لازمست احساسات تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می کنید از رابطه ی فعلی تان ناراضی هستید. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. نمایانگر امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است.

 5. سلام و عرض خسته نباشید
  بنده در خواب دیدم که به جای برادرم سر کار رفتم(البته کار ایشون غیر از خواب بنده بود)در اون جا خانمی بود با اینکه نمی شناختمشون ولی علاقه مند به ایشون بودم ودر ادامه نمی دونم چی شد که این خانم برهنه شدند توسط رئیس همون مجموعه.
  سپس من رفتم و اون خانم رو از زیر دستان فرد دراوردم و به گوشه ای اوردم اما وقتی به کناری اومدم دیدم حشرات زیادی دور پاهای ایشون هست که همه رو کشتم
  ممنون میشم تعبیر رو بهم بگید اگه داشته باشه خواب(۸ صبح تا ۱۰صبح)

  • سلام بر شما؛ ممنون! خوابتان یعنی درباره ی پروژه یا وظیفه ای در دست تان، حس نگرانی دارید. ممکنست بگوید لازمست سر کار برگردید. از خیالپردازی منفعلانه دست بردارید! تعبیر دیگر: بازتابی از موفقیت شماست. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. اگر خانم را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. تعبیر دیگر: حاکی از وسوسه و گناه است. گویای احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت تان درباره ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی تان دریافت نمی کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «نمی دونم چی شد» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 6. سلام وقت بخیر
  من قبل از آشنایی با نامزدم زمانی که مجرد بودم همش خواب می‌دیدم که باردار هستم و دقیقا از وقتی با نامزدم آشنا شدم دیگه اون خواب نمی‌بینم ولی الان یکسال هست که همش خواب میبینم که دارم با مردای مختلف آشنا میشم و صحبت میکنم که اصلا تا حالا ندیدمشون هر دفعه تو خوابم یه مرد دیگه هست و تو‌خواب یه حسی هست که اصلا انگار نامزدم تو زندگیم وجود نداره و با حس بدی از خواب بیدار میشم منو نامزدم خیلییی همدیگرو دوست داریم و هیچ مشکلی هم بینمون نیست و این خوابایی که میبینم خیلی کلافم کرده ممنون میشم هرچه زودتر تعبیر خوابم بگید

  • سلام؛ همچنین! در مورد خوابهای گذشته تان باید گفت که خوابتان گویای جنبه ای از خودتان یا زندگی شخصی تان است که در حال رشد و توسعه است. ممکنست آماده ی صحبت یا اقدام کردن درباره اش نباشید. ممکنست حاکی از تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف تازه باشد. در مورد خوابهای کنونیتان باید گفت که نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. بیانگر احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت تان درباره ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی تان دریافت نمی کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم.

 7. سلام
  وقت بخیر

  در خواب همراه با پدر و مادرم به مکان غریبی رفته بودیم . مقداری پول در دست داشتم پدر و مادرم از پله های یک ساختمان با لا رفته بودند جایی شبیه به بانک به سمتشون حرکت کردم از پله ها که بالا رفتم یک پیرزن نابیناغریبه روی پله ها نشسه از پولی که در دست داشتم یک 5 تومنی بهش دادم خواشتم حرکت کنم پشتم رو که بهش کردم دیدم با اسم صدام میزنه با تعجب برگشتم سمتش گفتم: شما اسم من رو از کجا مدونید . شروع به حرف زدن کرد از تمام زندگیم و مشکلات و سختیهام خبر داشت و همش رو گفت .در صورتی که این زن رو نه دیده بودم و نه میشناختم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از قدرت، پشتیبانی و عشق می باشند. ممکنست نگرانی هایتان را درباره ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: گویای ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. حاکی از تغییر در زندگی تان است. اگر ترسیده اید یا گم شده اید، یعنی آماده ی تغییر نیستید. آماده نیستید گذشته را پشت سر گذارید. اگر در این مکان ناشناخته، هیجان زده یا خوشحالید، یعنی برای تغییر آماده اید. به سطح بالاتری از درک و شعور دست می یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی تان پیشرفت می کنید. مشابه توانایی تان برای دادن و گرفتن عشق است. دلسوز دیگرانید. تعبیر دیگر: بر سختی ها و بی کفایتی هایتان غلبه خواهید کرد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «دیدم با اسم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • پیرزن من رو با اسم صدا کرد تا برگردم . باتعجب به سمتش برگشتم و پرسیدم اسم من رو از کجا میدونی . جوابی به این سوالم نداد اما شروع به تعریف کردن کل زندگیم کرد مخصوصا مشکلاتی که دارم و من هم با تعجب روی پله ای کنارش نشستم و به حرف هاش گوش کردم (در همین بین ماردم هم امد و پشت سر پیرزن نشت و گفته هاش رو تایید می کرد)

    • در ادامه: با روح تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره ی خاص بودن و فردیت تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیغام مهمی که از تأییدش در زندگی تان سر باز می زنید، جلب کند. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: حاکی از تحول است. گویای شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. علامتی از تغییر و تحول است. (خواب ها در همان روزی که ارسال می شوند، تعبیر می گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

 8. سلام و با تشکر از حمایت و تعبیر دقیق شما

  در خواب دیدم دارای زن زیبا. خوش‌اندام و ارایش کرده است از نظر من دارای زندگی خوبی هستیم و با‌هم همبستر نیز میشویم ولی با دقت نگاه میکنم و میبینم بدنش کبود .اخمو .ناراحت و گه‌گاهی نیز گریه میکند و این کارش از دل مرا نارحت میکند و هرچه اسرار میکنم با من یک کلمه نیز حرف نمی زند و احساس میکنم از من ازرده خاطر است.

  این خواب یک روز من را در فکر فرو برد

  • حمید قارایی آبان 23, 1399 at 7:33 ب.ظ

   سلام؛ خواهش می کنم! خوابتان علامتی از جنبه های زنانه ی شماست. شاید حتی تمایل به یک رابطه ی متعهدانه داشته باشید یا ممکنست بازتابی از زندگی تان باشد و هیچ اهمیت خاصی را پوشش ندهد. به جنبه هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می کنید. اینها ممکنست احساساتی باشند که بتازگی درباره ی خودتان اذعان داشته اید یا درگیرش شده اید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید! لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 9. سلام.من خواب دیدم دارم تو یه کوچه ای راه میرم از کنار یه دختری رد شدم‌که توجهمو جلب کرد این دختر لباس های مشکی داشت و رنگ‌پوست و ارایشش هم حالت تیره طور بود انگار ارایش زیبایی انجام داده بود سبزه طور بود فکر کنم یه خالی هم نزدیک لب داشت دقیی نمیدونم. بعد دیدم کنار یه خونه ای هست تو خواب فکر کردم خونه ای هست که قبلا رفته بودم توش خانم صیغه کرده بودم و دخترایی هستن که اهل این کار هستن حس کردم این دخترم برای اون خونه هست رفتم نزدیکش رفتم نمیدونم چیشد چیزی هم‌نگفتم عصبی طور بود گفت برو یه همچن‌چیزی جنلشو دقیق یادم‌نیس بعد یه خانم و اقا اومدن حق به دختر میدادن که چرا مزاحم میشی فکر کنم صحبتاشون اینطوری بود دقیق نمیدونم که من گفتم‌من اصلا کاری نداشتم بهش من رد شدم یا صحبت کردم یهو قاطی کرد عصبی شد صحبتم رو دقیق یادم‌نمیاد چی گفتم ولی تو این مایه ها بود حرفم که با اینکه خانم و اقا حق به دختره دادن دختره با اینکه بهش حق دادن یهو به اون ها هم توپید و اونا رو مقصر کرد که پسره بعدش که این حالت دخترو دید خطاب به من گفت درود برتو که همچن کاری انجام دادی سبزواری یه همچن‌چیزی گفت فقد برام سوال بود و جای تعجب بود که چرا منو گفت سبزواری چون من اصلا اهل اونجا نیستم اصالتمم نیس و نمیدونم اینو از کجا اورد. بعدش انگار موضوع تموم شد بهش گفتم دختره ماله منه ها بچه محلیم یه همچن چیزایی انگار گفتم اونم‌گفت نه من باهاش بچه محلم برا چیذرم ( اسم یه محلس) تعبیر چیست؟

  • حمید قارایی مهر 17, 1399 at 7:33 ب.ظ

   سلام! خواب‌تان یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. نشان از احساسات پنهان دارد. وضعیت ضمیر ناخودآگاه یا غریزه‌های جسمانی سرکوب‌شده نیز می‌توانند باعث پدیدار گشتن چنین خواب‌هایی شوند. نمادی از ازدواج، والدین یا یک رابطه است.

 10. سلام من خواب دیدم که تو صفحه اینستاگرام همکار عشقم که زنه عکس عاشقونه گذاشته و کپشن نوشته عشق یعنی ۷۴۰ ساعته پیش همیم درحالیکه این زن واقعیت داره و میشناسمش یعنی چی؟

  • حمید قارایی مهر 17, 1399 at 7:33 ب.ظ

   سلام! خواب‌تان نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌شان دارید. لازمست با شبکه‌ی بزرگ‌تر از افراد ارتباط برقرار کنید. ممکنست روی اهمیت شبکه‌سازی تکیه کند. نوع یا نام‌های وبگاه‌هایی که به آنها نگاه می‌کنید را در نظر گیرید، مهم است! رابطه‌ای هست که نیاز به توجهتان دارد. نگاه کافی و عمیق به مسأله ندارید. تعبیر دیگر: به گذشته‌تان یا یک امید واهی چسبیده‌اید. تصویر، ممکنست بکوشد شما را به لحظه‌ای خاص در آن زمان ببرد. گویای مسأله‌های متروک در رابطه‌ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می‌کنید و لازمست احساسات‌تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می‌کنید از رابطه‌ی فعلی‌تان ناراضی هستید.

 11. سلام خواب دیدم دارم یه جاده ای رو میرم که اون ور جاده یه زن و بچه اش دارم برخلاف من میرن.بعد دیدم رفتم تو خونه ای همون خانمه.که خونه ی بزرگی داشت گفتن این ایرانی نیست و انگلیسی حرف میزنه ولی میتونه زلسم و جن و از وجودت بیرون بکشه .وشوهرش هم ا نجا بودو مادر من

  • حمید قارایی شهریور 18, 1399 at 7:33 ب.ظ

   سلام! خواب‌تان به حس جهتگیری‌تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف‌هایتان را دنبال می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از سفر زندگی‌تان است. گویای پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان است که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. بیانگر جنبه‌ای از شماست که برایتان آشنا نیست. ممکنست احساسات یا استعدادهای مهم را فراموش کنید یا نادیده بگیرید (از آنها غفلت کنید).

1 2 3

ستاره
Logo