تعبیر خواب زن – دیدن زن و همسر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زن و یا جنس مونث نمادی از جنبه‌های زنانه فرد بیننده خواب است. اگر شما زن را بشناسید این رویا بازتابی از نگرانی‌ها و احساسات در رابطه با آن فرد است.
تعبیر خواب زن - دیدن زن و همسر در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن زن، همسر و یا جنس مونث در رویا بسته به جنسیت شخص رویابین معنا و مفهومی متفاوت دارد. همچنین برای دانستن تفسیر رویای مربوط به زن می‌توان تعابیر را به دو دسته تفاسیر اسلامی و تفاسیر روانشناسان غربی تقسیم بندی کرد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب زن (معبرین اسلامی)

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیر‌های زن عبارتند از:

 1. شادی و مقصود و خواسته
 2. دنیا
 3. کار و شغل دنیا
 4. فراوانی و فراخی نعمت
 5. قحطی و کمبود
 6. ثروتمندی

دیدن زن در خواب به صورت‌های مختلف

زن غریبه یا آشنا

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر زن غریبه و ناآشنا بهتر از زن آشنا می‌باشد، جابر نیز می‌گوید: تعبیر زن غریبه بهتر از زن آشنا است.

زن جوان

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود می‌باشد.

پیرزن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پیرزن، دنیا و کار دنیوی می‌باشد. تعبیر پیرزن ترشرو و عبوس و کثیف، حال و روز بد و دست نیافتن به خواسته می‌باشد. تعبیر پیرزن سالخورده کافر، دنیا و مادیات و همچنین مال و اموال حرام می‌باشد، ولی تعبیر پیرزن سالخورده مسلمان، مال و اموال حلال است. اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با پیرزنی ارتباط و مصاحبت داری، به دنیا دلبستگی پیدا کرده‌ای. اگر ببینی پیرزن غریبه‌ای به تو سلام می‌کند، بخت و اقبال دنیوی تو خوب می‌شود.زن شاد و آراسته

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن شاد و آراسته، خواسته‌های دنیوی می‌باشد.

زن خوب و چاق

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن خوب و چاق، فراوانی نعمت می‌باشد.

زن زشت و لاغر

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن زشت و لاغر، قحطی و کمبود می‌باشد.

زن فاحشه

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر دیدن زن مفسد، برای افراد دنیادار و مادی، افزایش و گستردگی دنیا و مادیات می‌باشد، و تعبیرش برای افراد درستکار، افزایش علم و درستکاری است.

زن زیبا

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی باغ، سرسبز و دارای بنا‌ها و قصر‌های متعددی است و زن زیبایی تو را به طرف خودش فرا می‌خواند، در آخرت به بهشت و حورالعین می‌رسی و به درجه شهیدان نائل می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در راهی مشغول حرکت می‌باشی، ولی زنی پیش تو آمد و به خاطر او از مسیر خودت منحرف شدی و به طرف او رفتی، فریب دنیا را می‌خوری و دین و ایمان تو ضعیف می‌شود و راه خیر و خوبی را رها می‌کنی.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زنی به تو سلام می‌کند، از کسی شاد و خوشحال می‌شوی.
 

تعبیر خواب دیدن زن خود (همسر)

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد. اگر ببینی زن خودت را فروخته‌ای، حرمت و بزرگی تو از بین می‌رود و بد نام می‌شوی، مگر اینکه به غیر از این زن، زن دیگری هم داشته باشی، که در اینصورت تعبیرش این است که کار تو دوباره درست و برقرار می‌شود. اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌ای، کسی به تو ستم خواهد کرد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مرد‌ها از زن‌ها فرار می‌کنند، از شخص بزرگی دچار ترس و دلهره می‌شوی. اگر مردی در خواب ببیند که کسی به زن او دست درازی کرده است، نزدیکان و اهل آن زن ثروتمند می‌شوند.
 
مطیعی تهرانی می‌گوید:
 • ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری‌های آن مرد. معبران دیگر نیز تقریبا همین نظر را ابراز داشته اند. خانم آیتانوس می‌گفت: زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب.

 

 • دیدن زن شناخته شده و معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد. حتی اگر زنی را در خواب ببینید که هیچ شباهتی بین او و زن شناخته شده نباشد، اما در عالم خواب فکر یا احساس کنید که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بی تفاوت و قابل تعبیر می‌باشد.
 
 • زن موقعی در خواب صاحب تعبیر می‌شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببینید و بشناسید. در چنین صورتی دیدن زن در خواب برای مرد هدف و مقصود است و برای زن رقیب و دشمن.
 
 • زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز می‌گوید و همین طور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن رقیب و دشمن را حکایت می‌کند. معبران حتی چاقی و لاغری زن را دخیل دانسته اند ولی، چون معیار پسند زن در زمان‌های مختلف فرق می‌کند، چاقی و لاغری را معیار نمی‌گیریم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطی و تنگی.
 
 • از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند که زن در خواب شادی و مقصود است و شغل موفق و فراخی نعمت. توضیح درباره زن بسیار طولانی می‌شود لذا با درک معنی زن در خواب تعبیر و تشخیص خواب‌ها را به خود بینندگان خواب‌ها وا می‌گذاریم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخیص آسان می‌شود. این نکته نیز باید افزوده شود که زنان خویشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبیری ندارند.

تعبیر خواب زن (معبرین غربی)

کارل گوستاو یونگ:
دیدن زن در خوابتان بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌ی شما یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که یک زن بیانگر وسوسه و گناه است. اگر شما زن را بشناسید، ممکن است بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که در موردش دارید.

پیر زن

دیدن یک پیر زن در خوابتان بیانگر نگرانی شما در مورد پیر شدن است. تعبیر دیگر این است که پیر زن ممکن است شکل نمونه اولیه باشد که نمادی از خرد، بینش و یا قدرت زنانه است. اگر خواب ببینید که پیر زن کور است خواب به شما می‌گوید که با غرایز درونی تان پیش بروید (به غریزه تان گوش دهید). برخی اوقات شما نمی‌توانید ببینید که چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما هنوز حسش می‌کنید.
 
زن حامله
خواب دیدن یک زن حامله بیانگر این است که ارتباط نزدیک تری با او را تجربه می‌کنید.


کتاب فرهنگ تفسیر رویا
زن، انسان مونث بزرگسال

 
زن در رویای زنان
تجسمی از نیاز‌های عمیق، ترس‌ها، امید‌ها و پرهیز‌های شما. آنچه زن در رویا انجام می‌دهد سرنخی برای چیستی آن نیاز، احساس یا ترس به دست می‌دهد.
بانویی مقدس: بالاترین درجه توان بالقوه رویابین، آنچه در توان رویابین هست، اما به دلایلی هنوز انجام نداده، شهود و خرد تعالی بخش شخصیت رویابین.
زنی مسن تر: ممکن است نشان دهنده مادر رویابین باشد، احساسات او نسبت به پیر شدن، حس خرد موروثی.
دو زن و یک مرد: الگو‌های رفتاری که از رفتار والدین شکل گرفته‌اند.
دو زن و رویابین: تعارض و تضاد‌ها میان غرایز.
خواهر رویابین، دختر بچه‌ها: رویا از این تصاویر به طرز خاص برای نشان دادن خود رویابین استفاده می‌کند. خصوصیات شخصیتی زن در رویا از قبیل: دوست داشتنی، عصبی، تنبل و …، سر نخی از آن بخش از شخصیت رویابین که بدان اشاره می‌شود به دست می‌دهد. اگر زن در رویا را به خوبی می‌شناختید، آنچه ذکر شد همچنان صدق می‌کند، اما آن زن ممکن است نمایانگر احساساتی باشد که رویابین نسبت به او دارد.
زن جوان‌تر از رویابین در رویا: خود رویابین در آن سن و سال.

زن در رویای مردان
این تصویر به صورت بنیادین یا احساسات شما درباره یک زن خاص را نشان می‌دهد و یا کل جنس مونث. آنچه در رویا روی می‌دهد جنبه خاص ارتباط شما را به نمایش در می‌آورد. روابط رویابین با احساسات خود و شهود درونی خود، توان فهم هنر و ادبیات، زودرنجی، توان تماس با ناخودآگاه خویش از طریق پذیرا بودن، چگونگی رفتار شما با همستان، به ویژه اگر زن درون رویا همسر شما باشد.

پیرزن: معمولا مادر رویابین، شخصیت زن است، چون جنبه احساساتی مرد را نشان می‌دهد.
دو زن و رویابین: مثلث ابدی درونی، تضاد و تعارض احساسات.
زن جوان تر: شاید میل رویابین به زنی در آن سن را به تصویر بکشد، یا احساسات شکننده‌تر خود رویابین را نشان دهد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • زن: شانس در عشق
 • دیدن یک زن: ناتوانی
 • دیدن چندین زن: افترا
 • زن مو بور: اتفاقی خوشایند
 • زن مو قهوه‌ای: بیماری
 • زن مو قرمز: نامعقولات
 • زن ضعیف: خبر‌های دلگرم کننده
 • زن عریان: عزاداری در خانواده
 • شنیدن صدای یک زن: عزم سفر کردن
 • بوسیدن یک زن: استفاده مادی
 • زن باردار: شادمانی
 • پیر زن: دعوا
 • زن چادری: مرگ
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 1. دیدن زنان در خواب، نشانه روبرو شدن با دسیسه و نیرنگ است.
 2. اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می‌کنید، علامت آن است که در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند.
 3. دیدن زنی چشم آبی با مو‌هایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه‌ای از دست می‌دهید.
 4. دیدن زنی که چشم‌های قهوه‌ای دارد، علامت آن است که خود را گرفتار معامله‌ای خطرناک خواهید ساخت
 5. دیدن زنی موخرمایی در خواب، نشانه آن است که در زندگی سردرگم و پریشان خواهید شد.
 6. دیدن زنی با مو‌های بلوند در خواب، نشانه آن است که تمام امور زندگی با سعادت و شادمانی سپری خواهد شد.

منابع:

 • کتاب فرهنگ تفسیر رویا
 • تعبیرستان
 • بانک جامع تعبیر خواب
 • خواب و رویا62 Comments
 1. سلام و عرض خسته نباشید
  بنده در خواب دیدم که به جای برادرم سر کار رفتم(البته کار ایشون غیر از خواب بنده بود)در اون جا خانمی بود با اینکه نمی شناختمشون ولی علاقه مند به ایشون بودم ودر ادامه نمی دونم چی شد که این خانم برهنه شدند توسط رئیس همون مجموعه.
  سپس من رفتم و اون خانم رو از زیر دستان فرد دراوردم و به گوشه ای اوردم اما وقتی به کناری اومدم دیدم حشرات زیادی دور پاهای ایشون هست که همه رو کشتم
  ممنون میشم تعبیر رو بهم بگید اگه داشته باشه خواب(۸ صبح تا ۱۰صبح)

  • سلام بر شما؛ ممنون! خوابتان یعنی درباره ی پروژه یا وظیفه ای در دست تان، حس نگرانی دارید. ممکنست بگوید لازمست سر کار برگردید. از خیالپردازی منفعلانه دست بردارید! تعبیر دیگر: بازتابی از موفقیت شماست. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. اگر خانم را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. تعبیر دیگر: حاکی از وسوسه و گناه است. گویای احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت تان درباره ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی تان دریافت نمی کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «نمی دونم چی شد» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. سلام وقت بخیر
  من قبل از آشنایی با نامزدم زمانی که مجرد بودم همش خواب می‌دیدم که باردار هستم و دقیقا از وقتی با نامزدم آشنا شدم دیگه اون خواب نمی‌بینم ولی الان یکسال هست که همش خواب میبینم که دارم با مردای مختلف آشنا میشم و صحبت میکنم که اصلا تا حالا ندیدمشون هر دفعه تو خوابم یه مرد دیگه هست و تو‌خواب یه حسی هست که اصلا انگار نامزدم تو زندگیم وجود نداره و با حس بدی از خواب بیدار میشم منو نامزدم خیلییی همدیگرو دوست داریم و هیچ مشکلی هم بینمون نیست و این خوابایی که میبینم خیلی کلافم کرده ممنون میشم هرچه زودتر تعبیر خوابم بگید

  • سلام؛ همچنین! در مورد خوابهای گذشته تان باید گفت که خوابتان گویای جنبه ای از خودتان یا زندگی شخصی تان است که در حال رشد و توسعه است. ممکنست آماده ی صحبت یا اقدام کردن درباره اش نباشید. ممکنست حاکی از تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف تازه باشد. در مورد خوابهای کنونیتان باید گفت که نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. بیانگر احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت تان درباره ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی تان دریافت نمی کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم.

 3. سلام
  وقت بخیر

  در خواب همراه با پدر و مادرم به مکان غریبی رفته بودیم . مقداری پول در دست داشتم پدر و مادرم از پله های یک ساختمان با لا رفته بودند جایی شبیه به بانک به سمتشون حرکت کردم از پله ها که بالا رفتم یک پیرزن نابیناغریبه روی پله ها نشسه از پولی که در دست داشتم یک 5 تومنی بهش دادم خواشتم حرکت کنم پشتم رو که بهش کردم دیدم با اسم صدام میزنه با تعجب برگشتم سمتش گفتم: شما اسم من رو از کجا مدونید . شروع به حرف زدن کرد از تمام زندگیم و مشکلات و سختیهام خبر داشت و همش رو گفت .در صورتی که این زن رو نه دیده بودم و نه میشناختم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از قدرت، پشتیبانی و عشق می باشند. ممکنست نگرانی هایتان را درباره ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: گویای ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. حاکی از تغییر در زندگی تان است. اگر ترسیده اید یا گم شده اید، یعنی آماده ی تغییر نیستید. آماده نیستید گذشته را پشت سر گذارید. اگر در این مکان ناشناخته، هیجان زده یا خوشحالید، یعنی برای تغییر آماده اید. به سطح بالاتری از درک و شعور دست می یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی تان پیشرفت می کنید. مشابه توانایی تان برای دادن و گرفتن عشق است. دلسوز دیگرانید. تعبیر دیگر: بر سختی ها و بی کفایتی هایتان غلبه خواهید کرد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «دیدم با اسم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • پیرزن من رو با اسم صدا کرد تا برگردم . باتعجب به سمتش برگشتم و پرسیدم اسم من رو از کجا میدونی . جوابی به این سوالم نداد اما شروع به تعریف کردن کل زندگیم کرد مخصوصا مشکلاتی که دارم و من هم با تعجب روی پله ای کنارش نشستم و به حرف هاش گوش کردم (در همین بین ماردم هم امد و پشت سر پیرزن نشت و گفته هاش رو تایید می کرد)

    • در ادامه: با روح تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره ی خاص بودن و فردیت تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیغام مهمی که از تأییدش در زندگی تان سر باز می زنید، جلب کند. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: حاکی از تحول است. گویای شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. علامتی از تغییر و تحول است. (خواب ها در همان روزی که ارسال می شوند، تعبیر می گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

 4. سلام و با تشکر از حمایت و تعبیر دقیق شما

  در خواب دیدم دارای زن زیبا. خوش‌اندام و ارایش کرده است از نظر من دارای زندگی خوبی هستیم و با‌هم همبستر نیز میشویم ولی با دقت نگاه میکنم و میبینم بدنش کبود .اخمو .ناراحت و گه‌گاهی نیز گریه میکند و این کارش از دل مرا نارحت میکند و هرچه اسرار میکنم با من یک کلمه نیز حرف نمی زند و احساس میکنم از من ازرده خاطر است.

  این خواب یک روز من را در فکر فرو برد

  • سلام؛ خواهش می کنم! خوابتان علامتی از جنبه های زنانه ی شماست. شاید حتی تمایل به یک رابطه ی متعهدانه داشته باشید یا ممکنست بازتابی از زندگی تان باشد و هیچ اهمیت خاصی را پوشش ندهد. به جنبه هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می کنید. اینها ممکنست احساساتی باشند که بتازگی درباره ی خودتان اذعان داشته اید یا درگیرش شده اید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید! لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 5. سلام.من خواب دیدم دارم تو یه کوچه ای راه میرم از کنار یه دختری رد شدم‌که توجهمو جلب کرد این دختر لباس های مشکی داشت و رنگ‌پوست و ارایشش هم حالت تیره طور بود انگار ارایش زیبایی انجام داده بود سبزه طور بود فکر کنم یه خالی هم نزدیک لب داشت دقیی نمیدونم. بعد دیدم کنار یه خونه ای هست تو خواب فکر کردم خونه ای هست که قبلا رفته بودم توش خانم صیغه کرده بودم و دخترایی هستن که اهل این کار هستن حس کردم این دخترم برای اون خونه هست رفتم نزدیکش رفتم نمیدونم چیشد چیزی هم‌نگفتم عصبی طور بود گفت برو یه همچن‌چیزی جنلشو دقیق یادم‌نیس بعد یه خانم و اقا اومدن حق به دختر میدادن که چرا مزاحم میشی فکر کنم صحبتاشون اینطوری بود دقیق نمیدونم که من گفتم‌من اصلا کاری نداشتم بهش من رد شدم یا صحبت کردم یهو قاطی کرد عصبی شد صحبتم رو دقیق یادم‌نمیاد چی گفتم ولی تو این مایه ها بود حرفم که با اینکه خانم و اقا حق به دختره دادن دختره با اینکه بهش حق دادن یهو به اون ها هم توپید و اونا رو مقصر کرد که پسره بعدش که این حالت دخترو دید خطاب به من گفت درود برتو که همچن کاری انجام دادی سبزواری یه همچن‌چیزی گفت فقد برام سوال بود و جای تعجب بود که چرا منو گفت سبزواری چون من اصلا اهل اونجا نیستم اصالتمم نیس و نمیدونم اینو از کجا اورد. بعدش انگار موضوع تموم شد بهش گفتم دختره ماله منه ها بچه محلیم یه همچن چیزایی انگار گفتم اونم‌گفت نه من باهاش بچه محلم برا چیذرم ( اسم یه محلس) تعبیر چیست؟

  • سلام! خواب‌تان یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. نشان از احساسات پنهان دارد. وضعیت ضمیر ناخودآگاه یا غریزه‌های جسمانی سرکوب‌شده نیز می‌توانند باعث پدیدار گشتن چنین خواب‌هایی شوند. نمادی از ازدواج، والدین یا یک رابطه است.

 6. سلام من خواب دیدم که تو صفحه اینستاگرام همکار عشقم که زنه عکس عاشقونه گذاشته و کپشن نوشته عشق یعنی ۷۴۰ ساعته پیش همیم درحالیکه این زن واقعیت داره و میشناسمش یعنی چی؟

  • سلام! خواب‌تان نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌شان دارید. لازمست با شبکه‌ی بزرگ‌تر از افراد ارتباط برقرار کنید. ممکنست روی اهمیت شبکه‌سازی تکیه کند. نوع یا نام‌های وبگاه‌هایی که به آنها نگاه می‌کنید را در نظر گیرید، مهم است! رابطه‌ای هست که نیاز به توجهتان دارد. نگاه کافی و عمیق به مسأله ندارید. تعبیر دیگر: به گذشته‌تان یا یک امید واهی چسبیده‌اید. تصویر، ممکنست بکوشد شما را به لحظه‌ای خاص در آن زمان ببرد. گویای مسأله‌های متروک در رابطه‌ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می‌کنید و لازمست احساسات‌تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می‌کنید از رابطه‌ی فعلی‌تان ناراضی هستید.

 7. سلام خواب دیدم دارم یه جاده ای رو میرم که اون ور جاده یه زن و بچه اش دارم برخلاف من میرن.بعد دیدم رفتم تو خونه ای همون خانمه.که خونه ی بزرگی داشت گفتن این ایرانی نیست و انگلیسی حرف میزنه ولی میتونه زلسم و جن و از وجودت بیرون بکشه .وشوهرش هم ا نجا بودو مادر من

  • سلام! خواب‌تان به حس جهتگیری‌تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف‌هایتان را دنبال می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از سفر زندگی‌تان است. گویای پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان است که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. بیانگر جنبه‌ای از شماست که برایتان آشنا نیست. ممکنست احساسات یا استعدادهای مهم را فراموش کنید یا نادیده بگیرید (از آنها غفلت کنید).

 8. سلام خسته نباشید.

  من خواب یک خانوم با چشمهای رنگی و موهای بور دیدم که ظاهرش تا حدی الان تو ذهنمه داستان خواب من این بود که من از خونه برادرم اومده بودم بیرون و قصد داشتم برگردم خونه خودمون که البته خونه خودمون نبود و یک کلبه بود توی یک جای باز و سرسبز.دلیلش هم این بود که یک چیز رو گم کرده بودم و انگار خواستم دوباره برگردم خونه برادرم.شلوغی بود و من نمیدونستم باید با کدوم اتوبوس برم که از همین خانوم پرسیدم و اون گفت که همراهم میاد و نیاز به اتوبوس نیست مسیرش با من یکیه و من خیلی خوشحال شدم به شدت فرد مهربونی بود توی مسیری دخترش که 9 10 سالش بود رو هم دیدم. من جنی براش یک گوشواره قرمز عقیق گرفتم و گفتم به پوست صورتش و موهاش خیلی میاد.اما صاحب مغازه بهم نداد اون گوشواره رو و بعدا مادرم وقتی برگشتم خونه برام خریده بود.جوری بود که چندتا خانوم که داشتن از اونجا خرید میکردن بهش میگفتن چه قیافه خاص و زیبایی داری.دخترش هم یک دختربچه خیلی مهربون بود که از من پرسید ببخشید شما کی هستی بعد با یک نگاه گفت اها شناختم.و من خیلی راحت برگشتم خونه برادرم. خواب افراد ناشناس خیلی میبینم خصوصا جدیدا که همیشه این افراد رفتارشون با من خوبه و میگن که من دختر خوبی هستم و…همه به نحوی ناشناس هستن مثلا از شهر و کشور دیگه ای هست. یادمه چندروز پیش هم خواب یک خبرنگار افغان رو دیدم که دوست صمیمی من بود و من با لهجه خودش باهاش صحبت میکردم.

  ممنونم ازتون و ببخشید که انقدر طولانی شد.

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمادی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. ممکنست وارد دوره‌ی رشد شخصی شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بسادگی بیانی از عشق‌تان به طبیعت باشد. گویای صلح، راحتی و آرامش است. زندگی آرام و ساده را ترجیح می‌دهید. ممکنست نمایانگر حس دگرگونی درباره‌ی واقعیت باشد و ممکنست به معنی فرار از مسئولیت‌ها و مشکلاتی باشد که احتمالا در خانه‌تان با آنها درگیر باشید. لازمست مشکلات زندگی‌تان را در یک زمان، پیش ببرید. لازمست فضایی برای‌تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، گویای انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می‌کنید روی دیدگاه‌هایتان حساب نمی‌کنند یا دیدگاه‌هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌های گوناگون جمعیتی را در شخصیت‌تان دخیل کنید. ادامه‌ی خواب‌تان از «پرسیدم و اون گفت» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

   • پرسیدم و اون گفت که همراهم میاد و نیاز به اتوبوس نیست مسیرش با من یکیه و من خیلی خوشحال شدم به شدت فرد مهربونی بود توی مسیری دخترش که 9 10 سالش بود رو هم دیدم. من جنی براش یک گوشواره قرمز عقیق گرفتم و گفتم به پوست صورتش و موهاش خیلی میاد.اما صاحب مغازه بهم نداد اون گوشواره رو و بعدا مادرم وقتی برگشتم خونه برام خریده بود.جوری بود که چندتا خانوم که داشتن از اونجا خرید میکردن بهش میگفتن چه قیافه خاص و زیبایی داری.دخترش هم یک دختربچه خیلی مهربون بود که از من پرسید ببخشید شما کی هستی بعد با یک نگاه گفت اها شناختم.و من خیلی راحت برگشتم خونه برادرم. خواب افراد ناشناس خیلی میبینم خصوصا جدیدا که همیشه این افراد رفتارشون با من خوبه و میگن که من دختر خوبی هستم و…همه به نحوی ناشناس هستن مثلا از شهر و کشور دیگه ای هست. یادمه چندروز پیش هم خواب یک خبرنگار افغان رو دیدم که دوست صمیمی من بود و من با لهجه خودش باهاش صحبت میکردم.
    ممنونم ازتون و ببخشید که انقدر طولانی شد.

    • حمید قارایی شهریور 18, 1399 at 7:57 ب.ظ

     در ادامه: نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید. لازمست بدقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می‌دهد، گوش کنید یا توجه کنید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می‌شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید!

 9. سلام

  من خواب دیدم توی خونه ای که مال ما بود (ولی شبیه خونه واقعیمون نبود) جشنی بود بعضیا میرقصیدن.. منم یکم دست زدم.. بعد که داشتم خودم رو توی فیلم میدیدم اول نگران بودم که الان خوب نیافتادم و و

  ولی موقع تماشای فیلم(نیم رخم بود) متوجه شدم چرا تصویرم شبیه خودم نیست زیاد فقط ی قوز کوچیک روی بینی شبیه من بود، در کل از خودم راضی بودم و دیدم یک ادمی هستم با اعتماد بنفس و و و ولی یهو‌متوجه شدم که توی فیلم پسر هستم!!!!! نه دختر

  • سلام من خودم معلم هستم و در خواب دیدم جز معلمی پیش یک زن خوش سیما که انگار صاحب اون شرکت بود کار میکنم ولی چون تدریس دارم کار دومم پیش ایشون هست بعد به من میگفت فقط برای من کیک درست کن بیار نمیخواد اصلا کاری کنی یادم هست که اصلا نمیتونستم به کارم برسم ولی میدیدم این خانم همش داره از من تعریف میکنه از اشپزی از همه ی خصوصیات من برام جالب بود که اصلا براش چیزی درست نکرده بودم واز دستپختم تعریف میکرد انگار فقط خوبی از من پیش افراد که اکثرا خانم بود ند میگفت در ضمن من خودم خانم هستم

   • سلام! خوابتان یعنی درباره ی پروژه یا وظیفه ای در دست تان، حس نگرانی دارید. ممکنست بگوید لازمست سر کار برگردید. از خیالپردازی منفعلانه دست بردارید! تعبیر دیگر: بازتابی از موفقیت شماست. به جنبه هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می کنید. اینها ممکنست احساساتی باشند که بتازگی درباره ی خودتان اذعان داشته اید یا درگیرش شده اید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید! نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید.

  • سلام! خواب‌تان گویای نیازهای احساسی‌تان یا اشتیاق غریزی‌تان است. در زندگی‌تان، تعادل وجود ندارد. به دنبال توجه هستید. می‌خواهید کانون توجه باشید. از سوی دیگر، گویای اینست که واقعا احساس تردید می‌کنید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. زندگی‌تان که گذشته است را تماشا می‌کنید. شاید نیابتا از طریق تماشا و کارهای دیگران، زندگی می‌کنید. این را در نظر بگیرید که فیلم چگونه موازی موقعیت‌های زندگی شماست! این را ببینید که چگونه شخصیت‌ها به شما مربوط می‌شوند و چگونه آنان جنبه‌ای از شما را می‌نمایانند! لازمست ویژگی‌های خاصی از جنس مخالف را در خود ایجاد کنید. تعبیر دیگر: ممکنست آنقدر مانند جنس مخالف‌تان رفتار کرده‌اید که گویا کم‌کم به جنس مخالف‌تان تبدیل شده‌اید و شاید نیازست ویژگی‌های جنسیت‌تان را ابراز کنید.

 10. سلام.ما با خانواده همسرم در یک ساختمان زندگی میکنیم.

  دیشب خواب دیدم که من وهمسرم خواب هستیم و دم صبحه.صدای یک خانم‌ جوانی از حیاط میومد که اومده بود خونه ی مادرشوهرم اینا مهمونی!من ندیدمش و نمیشناختمش ولی انگار تو خواب میدونستم اون یک زن بیوه هست که شوهرش مُرده و یک پسر کوچولو داره. بنظرم خیلی خوش صدا بود و اخلاق مادرشوهرمو کاملا میشناخت و حرفایی میزد که خودشو تو دلش جا کنه. یک حس ترس و حسادتی توی وجودم بود که نکنه بخاطر اینکه من نازا هستم، این زن رو بگیرن برای شوهرم!! در طول روز دوست نداشتم برم بالا و ببینمش. که ناگهان خواهرزاده ی همسرم که نوجوانه، ۵ تا روباه فرستاد داخل خونه ی ما. به خیال اینکه شوهرم ممکنه دوس داشته باشه!!! خیلی پشمالو بودن به هیبت شیر نر!

  منم جیغ زدم از خونه بیرونشون کردم و دیدم مادرشوهرم و اون زن جوون ایستادن دم در ما و با تعجب و دلسوزی نگاه میکنن‌. منم میزدم تو سر و صورتم و میگفتم چقدر من بدشانسم. این حیوونا فرشامو کثیف کردن موهاشون شاید ریخته باشه تو خونه. عصر که شد شوهرم گفت من میرم بالا واسه شام. گفتم منم میام اما منتظر نشد اماده بشم. بعد پدرشوهرم اومد خونه مون و من تعجب کردم که چرا خودشون مهمون دارن ولی اومده خونه ما. بعدم یکی از جاری هام که خیلی پرحرفه اومد خونه مون و انقدر حرف زد که نصفه شب شد و من نتونستم برم بالا و از این که شوهرم پیش اون زن غریبس حس بدی داشتم. تا اینکه یه سوسک نشست رو صورت جاریم و اون خیلی ترسید و نتونست حرف بزنه و پدرشوهرم سوسکو گرفت. اما چون دیروقت بود من نتونستم برم بالا

  • سلام! خواب‌تان گویای شانس و خوشی است که در نزدیکی و در دسترس شماست. گویای شروع تازه، احیا، بیدارباش یا شروع است. تعبیر دیگر: ممکنست جناسی از سوگواری باشد؛ آیا عزادار چیزی یا کسی هستید؟ گویای پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه و عشق است. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. گویای بینش، هوشمندی، حیله‌گری و کاردانی است. شاید به شما می‌گوید لازمست بیشتر ازین ویژگی‌ها در زندگی‌تان بنمایانید یا اینکه لازمست افکارتان را پنهان کنید و درباره‌ی موقعیتی، جداگانه عمل کنید. نمادی از کسی در زندگی‌تان است که حیله‌گر و آب زیر کاه است. تعبیر دیگر: گویای دوره‌ی تنها شدن یا ایزوله شدن است. لازمست زمانی را بگذارید که درباره‌ی مسأله‌ای بیندیشید. ادامه‌ی خواب‌تان از «منم جیغ زدم» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور