پشت بازو تک دست خوابیده کف دست رو به پایین

پشت بازو تک دست خوابیده کف دست رو به پایین، حرکت بدنسازی تقویت پشت بازو، افزایش حجم پشت بازو بادمبل، پلاور دمبل، پشت بازو خوابیده

روش انجام حرکت پشت بازو تک دست خوابیده

به پشت روی یک نیمکت صاف دراز بکشید و از دوست یا مربی خود بخواهید یک دمبل به شما بدهد. دمبل را با یک دست بگیرید و بازو را به سمت سقف دراز کنید. آرنج را کمی خم نگه دارید تا فشار حرکت به عضلات سه‌سر وارد شود. سپس آرنج را خم کرده و دمبل را تا چند سانتی‌متری قفسه سینه پایین بیاورید. دوباره بازو را به سمت سقف دراز کنید و به همین ترتیب حرکت را تکرار کنید.

 

پشت بازو تک دست خوابیده کف دست رو به پایین، افزایش حجم بازو، بازو، ماهیچه سه سر

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo