پشت بازو دمبل خوابیده جفت دست

پشت بازو دمبل خوابیده جفت دست رو به بدن، حرکت بدنسازی پشت بازو، تمرینات پشت بازو، تقویت عضلات بازو، افزایش حجم بازو، جلو بازو، ماهیچه سه سر

حرکت پشت بازو دمبل خوابیده جفت دست

دو دمبل برداشته و به پشت روی یک نیمکت صاف دراز بکشید. بازوها را به سمت سقف دراز کنید و برای جلوگیری از وارد آمدن فشار به مفاصل آرنج، آن‌ها را کمی خم کنید. دمبل‌ها را در حالی که کف هر دو دست به سمت یکدیگر هستند بالا نگه دارید و حرکت را آرام و با پایین آوردن دمبل‌ها شروع کنید. دمبل‌‌ها را تا نزدیک چشم‌ها پایین بیاورید و دقت کنید که بازوها و آرنج‌ها به طرفین حرکت نکنند. دوباره به آرامی بازوها را به سمت سقف بکشید و به همین ترتیب حرکت را تکرار کنید.

 

 پشت بازو دمبل خوابیده جفت دست رو به بدن، ، تقویت عضلات بازو، افزایش حجم بازو

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo