پشت بازو خوابیده پرسی

پشت بازو خوابیده پرسی، حرکت بدنسازی برای تقویت پشت بازو، تمرینات افزایش حجم پشت بازو، پشت بازو هالتر، پلاور دمبل، پشت بازو خوابیده، شنا

روش انجام حرکت پشت بازو خوابیده پرسی

به پشت روی یک نیمکت صاف دراز بکشید و میله هالتر را با هر دو دست به سمت بالا نگه دارید. برای تاثیر بیشتر حرکت بر عضلا سه‌سر آرنج‌ها را کمی خم کنید. سپس خیلی آرام هالتر را پایین و پشت سر ببرید و دقت کنید که آرنج‌ها به بیرون حرکت نکنند. دوباره بازوها را به سمت سقف دراز کرده و به همین شکل حرکت را ادامه دهید.

 

پشت بازو خوابیده پرسی، تمرینات پشت بازو، بدن سازی، هالتر، تقویت عضلات بازو


 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo