پشت بازو هالتر خوابیده پشت سر

پشت بازو هالتر خوابیده پشت سر، حرکت بدنسازی پشت بازو با هالتر، تمرینات بدنسازی برای تقویت پشت بازو، پشت بازو پارالل، پشت بازو سیم کش

حرکت بدنسازی پشت بازو هالتر خوابیده

به پشت روی یک نیمکت صاف دراز بکشید و یک میله هالتر را بالای سر خود نگه دارید. بازوها باید کشیده و آرنج‌ها کمی خم شوند تا فشار حرکت به عضلات سه‌سر وارد شود. خیلی آرام آرنج‌ها را خم کنید و هالتر را پشت سر ببرید. بعد از یک مکث خیلی کوتاه دوباره بازوها را صاف بالای سر بکشید و به همین شکل حرکت را ادامه دهید. در تمام مدت تمرین آرنج‌ها باید به سمت داخل نگه داشته شوند و بازوها از بدن فاصله نگیرند.

 

 پشت بازو هالتر خوابیده پشت سر،تمرینات پشت بازو، بدن سازی، تقویت عضلات بازو

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo