پشت بازو سیمکش خوابیده دسته طنابی

پشت بازو سیمکش از پشت خوابیده بر روی میز با دسته طنابی، حرکت بدنسازی برای پشت بازو، پشت بازو پارالل، پشت بازو سیم کش، سیم کش، پشت بازو هالتر

حرکت پشت بازو سیمکش خوابیده با دسته طنابی

یک نیمکت صاف را روبروی دستگاه سیم‌کش قرار دهید. کابل دستگاه را در پایین‌ترین قسمت ثابت کنید و دسته طنابی را به کابل متصل کنید. به پشت روی نیمکت دراز بکشید و دست‌ها ر بالای سر برده با هر دو دست طناب را بگیرید و آرنج‌ها را با زاویه 90 درجه و طناب را نزدیک به سر نگه دارید. به آرامی بازوها را به سمت بالا دراز کنید و کابل را به سمت بالا بکشید. در این حالت آرنج‌ها را خیلی کم، خم کنید تا به مفاصل آرنج فشاری وارد نشود. دوباره بازوها را خم کرده و کابل را به شکل اول برگردانید. به همین ترتیب حرکت را به دفعات دل‌خواه تکرار کنید.

 

 پشت بازو سیمکش از پشت خوابیده بر روی میز با دسته طنابی، پشت بازو، سیم کش، بدنسازی

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo