پشت بازو هالتر لاری (ez) خوابیده شیب منفی

پشت بازو هالتر لاری، حرکت بدنسازی برای تقویت پشت بازو با هالتر لاری خوابیده، هالتر ez، تمرینات پشت بازو، تقویت عضلات بازو، افزایش حجم بازو

روش انجام حرکت پشت بازو هالتر لاری خوابیده

به پشت روی یک میز شیب‌دار منفی دراز بکشید و از مربی و یا دستیار او بخواهید یک میله هالتر EZ یا خم در اختیار شما قرار دهند. میله هالتر EZ را طوری که کف هر دو دست به سمت بالا باشند به طرف سقف نگه دارید اما مواظب باشید که بازوها بیش از حد صاف نشوند زیرا در این صورت فشار حرکت از روی عضله سه‌سر به مفصل آرنج‌ها وارد می‌شود. آرام آرنج‌ها را خم کرده و هالترEZ  را تا نزدیک چشم‌ها پایین بیاورید. در پایان دوباره بازوها را به سمت بالا دراز کنید و آرنج‌ها را به سمت داخل نگه دارید.

به همین ترتیب حرکت را تکرار کنید.

 

پشت بازو هالتر ez خوابیده شیب منفی، افزایش حجم بازو، جلو بازو، ماهیچه سه سر، عضلات بازو


 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo