پشت بازو دمبل جفت خوابیده شیب منفی

پشت بازو دمبل جفت خوابیده شیب منفی، حرکت بدنسازی پشت بازو دمبل جفت دست، تقویت عضلات پشت بازو با تمرینات پارالل، سیم کش، پلاور دمبل روی نمیکت

روش انجام حرکت پشت بازو دمبل جفت دست خوابیده

به پشت روی یک میز شیب‌دار منفی دراز بکشید و از مربی یا دستیار او بخواهید دو دمبل به شما بدهند. دمبل‌ها را در حالی که کف هر دو دست به سمت یکدیگر هستند، به سمت سقف نگه دارید. برای جلوگیری از فشار بیش از حد به مفصل آرنج‌ها حتما آن ‌ها را کمی خم کنید. بدون این که بازوها یا آرنج‌ها را به سمت چپ و راست حرکت دهید، آرنج‌ها را به سمت صورت خم کرده و هر دو دمبل را هم‌زمان تا نزدیک چشم‌ها پایین بیاورید. سپس دوباره دست‌ها را به سمت بالا دراز کنید و به همین ترتیب حرکت را تکرار کنید.

 

پشت بازو دمبل جفت خوابیده شیب منفی، پشت بازو، دمبل، بازو، بدنسازی

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo