;

ساعد با دمبل نشسته رو به پایین

ساعد با دمبل نشسته رو به پایین، تمرینات ساعد دست، ساعد دمبل، ساعد هالتر، آموزش ساعد، بدنسازی، ساعد سیم‌کش، ساعد نشسته با هالتر، عضله سازی

روش انجام حرکت:

برای انجام حرکت ساعد با دمبل نشسته رو به پایین، روی یک نیمکت نشسته و دست راست را سر زانو تکیه دهید. با دست دیگر یک دمبل بردارید و در حالی که کف دست به سمت زمین است، ساعد را به ران پا تکیه دهید. مچ دست را خم کنید و دمبل را تا جایی که می‌توانید به سمت بالا بیاورید. دوباره و به آرامی دمبل را پایین ببرید و به همین شکل حرکت را تکرار کنید. همین حرکت را با دست دیگر تکرار کنید و دقت کنید که باید از هر دو دست به یک اندازه کار بکشید.

 

 ساعد با دمبل نشسته رو به پایین، ساعد دمبل، تمرین ساعد، بدن سازی

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo