ساعد با دمبل جفت دست (کف دست رو به زمین)

ساعد با دمبل جفت دست، ساعد دمبل، ساعد هالتر، آموزش ساعد، بدنسازی، ساعد سیم‌کش، ساعد نشسته با هالتر، عضله سازی، سیم کش، ساعد نشسته با دمبل

روش انجام حرکت:

روی یک نیمکت بنشینید و با هر دست یک دمبل بردارید. کف هر دو دست به سمت پایین و سپس ساعد هر دو دست را ثابت روی ران‌ها قرار دهید. دمبل‌ها در این تمرین باید جلو تر از زانوها و روی هوا باشند. با خم کردن مچ‌ها، دمبل‌ها را تا جایی که می‌توانید به سمت بالا بیاورید ولی ساعدها را به هیچ وجه از روی ران‌ها حرکت ندهید. دوباره به حالت اول بازگشته و همین ریتم را تا زمانی که خسته نشدید تکرار کنید.

 

 ساعد با دمبل جفت دست (دست رو به زمین)، ساعد با دمبل، ساعد دمبل نشسته، درد ساعد، تمرین ساعد

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo