ساعد با سیم‌کش معکوس

ساعد با سیم‌کش معکوس، ساعد دمبل، ساعد هالتر، آموزش ساعد، بدنسازی، ساعد سیم‌کش، ساعد نشسته با هالتر، عضله سازی، سیم کش، ساعد نشسته با دمبل

روش انجام حرکت:

حرکت ساعد با سیم‌کش معکوس بسیار شبیه حرکت ساعد ایستاده با هالتر معکوس است با این تفاوت که این بار از دستگاه سیم‌کش به جای میله هالتر استفاده می‌کنیم. پاها را به اندازه عرض شانه‌ها باز کرده و کاملا صاف بایستید. کابل دستگاه سیم‌کش را در پایین‌ترین نقطه ثابت کرده و میله آن را با هر دو دست بگیرید. دقت کنید که کف دست‌ها باید به سمت پایین باشند. ابتدا بازوها را به سمت پایین آویزان کنید و بعد میله متصل به کابل را تا جایی که هم سطح زمین قرار بگیرد به سمت بالا می‌کشیم. آرنج‌ها ثابت و بازوها باید نزدیک بدن باقی بمانند و فقط از ساعد‌ها برای انجام حرکت استفاده شود. به همین شکل حرکت را ادامه دهید.

 

ساعد با سیم‌کش معکوس، ساعد سیم کش نشسته، هالتر، ساعد با دمبل

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo