ساعد با دمبل تک دست روی نیمکت (کف دست رو به بالا)

ساعد با دمبل تک دست روی نیمکت، تمرینات ساعد ، ساعد دمبل، آموزش ساعد، بدنسازی، درد ساعد، ساعد نشسته با هالتر، عضله سازی، ساعد نشسته با دمبل

روش انجام حرکت:

پاها را دو طرف یک نیمکت قرار داده و روی آن سوار شوید. با یک دست یک دمبل بردارید و ساعد را در حالی که کف دست به سمت بالا است، روی نیمکت تکیه دهید. مچ دست در این تمرین باید از لبه نیمکت جلوتر باشد. با استفاده از ساعد و با چرخاندن مچ، دمبل را تا جایی که می‌توانید به طرف سقف بالا ببرید ولی ساعد را از نیمکت جدا نکنید. بعد دوباره مچ را پایین برده و اجازه دهید دمبل کف دست‌تان بچرخد و به انشگت‌ها برسد و بعد دوباره همان کار را تکرار کنید.

 

 ساعد با دمبل تک دست روی نیمکت (کف دست رو به بالا)،ساعد دمبل، ساعد نشسته با دمبل، ورزش حرفه‌ای

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo