ساعد با هالتر جفت دست روی نیمکت (دست رو به بالا)

ساعد با هالتر جفت دست روی نیمکت، تمرینات ساعد دست، ساعد دمبل، ساعد هالتر، آموزش ساعد، بدنسازی، درد ساعد، ساعد سیم‌کش، ساعد نشسته با هالتر

روش انجام حرکت:

برای انجام حرکت ساعد با هالتر جفت دست روی نیمکت (دست رو به بالا)، جلوی یک نیمکت زانو زده و ساعد‌ها را روی نیمکت قرار دهید. یک میله هالتر را با هر دو دست در حالی که کف دست‌‌ها به سمت سقف است نگه دارید و تنها با چرخاندن مچ‌ها، هالتر را تا جایی که می‌توانید بالا بیاورید اما فراموش نکنید که ساعد‌ها باید روی نیمکت ثابت باقی بمانند. بعد دوباره میله هالتر را به سمت پایین ببرید و اجازه دهید هالتر کف دست چرخیده و به انشگشتان دست برسد و باز به همین شکل حرکت را ادامه دهید.

 

ساعد با هالتر جفت دست روی نیمکت (دست رو به بالا)،ساعد هالتر، آموزش ساعد، بدنسازی، درد ساعد

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo