ساعد با دمبل تک دست روی نیمکت (کف دست رو به زمین)

ساعد با دمبل تک دست روی نیمکت، تمرینات ساعد دست، ساعد دمبل، آموزش ساعد، درد ساعد، ساعد سیم‌کش، ساعد نشسته با هالتر، عضله سازی، ساعد غواصی

روش انجام حرکت:

برای انجام تمرین ساعد با دمبل تک دست روی نیمکت، پاها را دو طرف یک نیمکت قرار داده و روی آن بنشینید. با یک دست یک دمبل بردارید و ساعد را در حالی که کف دست به سمت زمین است، روی لبه نیمکت تکیه دهید. مچ دست در این تمرین باید از لبه نیمکت آویزان باشد. تنها با استفاده از ساعد و با چرخاندن مچ، دمبل را تا جایی که می‌توانید به سمت بالا بیاورید و دوباره پایین ببرید. به همین شکل حرکت را ادامه دهید.

 

ساعد با دمبل تک دست روی نیمکت (کف دست رو به زمین) ،تمرینات ساعد دست، ساعد دمبل، ساعد هالتر، آموزش ساعد

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

 


ستاره
Logo