شعر عاشقانه انگلیسی کوتاه با ترجمه فارسی

مجموعه شعر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی به همراه ترجمه انگلیسی چند شعر عاشقانه کوتاه از فروغ فرخ زاد و قیصر امین پور را در مجله ستاره بخوانید.
شعر عاشقانه انگلیسی

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – در این نوشتار می‌توانید مجموعه‌ای از اشعار عاشقانه‌ای را بخوانید که یا به انگلیسی سروده شده‌اند و یا اشعار عاشقانه فارسی از شاعران عاشقانه سرایی چون فروغ فرخزاد و قیصر امین پور هستند که به انگلیسی ترجمه شده‌اند. این مجموعه شعر عاشقانه انگلیسی را به شما تقدیم می‌کنیم تا به آنان که دوستشان دارید تقدیم کنید.

شعر عاشقانه انگلیسی کوتاه با ترجمه فارسی

 

شعر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

I thought I would never
Find the right person
To love
Until I met you

And since I have
Always thought that
Love is the most
Important part of my life
I want our love
To last and
To be as beautiful
As it is now 

پیش از دیدن تو
می‌پنداشتم که هرگز
کسی را شایسته عشق
نخواهم یافت

بدان خاطر
که در باور من
عشق در زندگی مهم‌تر از هر چیزی است
می‌خواهم که عشق‌مان
عشقی پایدار باشد
و همیشه همچون حال زیبا بماند

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

love is pure
Love is Sure
Love is sweet poison
that Doctors can’t cure

عشق یعنی پاکی
عشق یعنی اطمینان
عشق یک زهر شیرین است
که دکترها نمیتوانند درمانش کنند

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

my love is non stop like sea
its trust like blind
its shine like star
its warm like sun
its soft like flower
AND
its beautiful like u

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمی‌شود
عشق مثل یک آدم کور اطمینان می‌کند
عشق مثل ستاره می‌درخشد
عشق مثل خورشید گرم می‌کند
عشق مثل گل‌ها لطیف است
و
عشق درست مثل تو زیباست

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

Sometimes it is hard
To put feeling into words
But I want you to know
How you affect me

When I wake up
And see you in the morning
I am so happy
That we are together

I respect you
I admire you
I love you deeply

When I wake up
Each morning
And see you next to me
No matter what happen
I know that my day will
Be all right

گاه بیان احساسات
دشوار است
ولی می‌خواهم بدانی
که تا چه حد دوستت دارم

صبح هنگام که چشم می‌گشایم
و تو را در کنار خود می‌بینم
از با تو بودن
شادمان می‌شوم

به تو احترام می‌گذارم
تو را تحسین می‌کنم
با تمام وجود دوستت دارم

هر روز صبح
که چشم می‌گشایم
و تو را در کنار خود می‌بینم
می‌دانم هر چه پیش آید
اهمیتی ندارد
آن روز، روز خوبی خواهد بود

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

In the path of love-play, calamity is safety and ease;
Wounded be that heart that with (on account of) pain desireth a plaister!

در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

 

شعر عاشقانه انگلیسی

 

اشعار عاشقانه قیصر امین پور به انگلیسی

In your absent if I breathe, every breathe is blended with a thousand sorrows
Upon my heart’s shoulder, a sorrow multiply in a thousand times

بی تو گر دمی زنم، هر دمی هزار غم!
روی شانه دلم، هر غمی هزار بار!

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

Nothing was more precious than my entire heart
O fragment of my heart to sprinkle it beneath your foot

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

Perchance rises up from the orient of your glance
That extinguishing sun that once I had

باری مگر ز شرق نگاه تو بردمد
آن آفتاب رو به زوالی که داشتم

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

O the blue pulse, you have bridged with your arms
Over my shoulder
A bridge that terminates to eternity
At last let me for the day of the “Voletile”
Your foot print lasts up on my eyes

با دستهایت پل زدی ای نبض آبی
بر شانه‌های من، پلی تا بی نهایت
پس دست کم بگذار تا روز مبادا
در چشم من باقی بماند جای پایت

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

Tender that lover who has uttered:
“Let us the creed of loving”

رعایت کن آن عاشقی را که گفت:
“بیا عاشقی را رعایت کنیم”

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

Out of the elixir of your name
All these unripe words
In my worm out hands
Turn to poem

از کیمیای نام تو
این واژه‌های خام
در دست‌های خسته من
شعر می‌شوند

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

My amorous song broke in my throat
Silence was righteous, the voice broke in throat

آواز عاشقانه ما در گلو شکست
حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

 

عکس کاغذ و قلم و گل رز

شعرهای عاشقانه انگلیسی از فروغ فرخزاد

Whatever I gave him, that’s fine
except giving away freely
the heart of mine
It was a senseless child, my heart
How did he tame it? I know not ..
He said he loved me to madness
But in the end he filled my cup with poison of sadness

هر چه دادم به او حلالش باد
غیر از آن دل كه مفت بخشیدم
دل من كودكی سبكسر بود
خود ندانم چگونه رامش كرد
او كه میگفت دوستت دارم
پس چرا زهر غم به جامش كرد

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

No one will introduce me to the sun
No one will take me
to the sparrows ‘ party
Remember the flying
The bird is mortal

كسی مرا به آفتاب
معرفی نخواهد كرد
كسی مرا به مهمانی گنجشک‌ها نخواهد برد
پرواز را به خاطر بسپار
پرنده مردنی ست

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

Would life find a meaning in our shadows
or are we the shadow of our own shadows ?

زندگی آیا درون سایه‌هامان رنگ می‌گیرد؟
یا که ما خود سایه‌های سایه‌های خود هستیم؟

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

He wants the wineof kiss from me
To my hopeful heart what shall I say
He is solely interested in pleasure , but me!
I am in search of eternal pleasure if I may!

او شراب بوسه می‌خواهد ز من
من چه گویم قلب پر امید را
او به فکر لذت و غافل که من
طالبم آن لذت جاوید را

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

I speak out of the deep of night
out of the deep of darkness
and out of the deep of night I speak
if you come to my house, friend
bring me a lamp and a window I can look through
at the crowd in the happy alley.

من از نهایت شب حرف میزنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف میزنم
اگر به خانه‌ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه‌ی خوشبخت بنگرم

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

Another Birth
My whole being is a dark chant
which will carry you
perpetuating you
to the dawn of eternal growths and blossoming
in this chant I sighed you sighed
in this chant
I grafted you to the tree to the water to the fire

همهٔ هستی من آیهٔ تاریکیست
که ترا در خود تکرارکنان
به سحرگاه شکفتن‌ها و رستن‌های ابدی خواهد برد
من در این آیه ترا آه کشیدم، آه
من در این آیه ترا
به درخت و آب و آتش پیوند زدم

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

Life is perhaps that enclosed moment
when my gaze destroys itself in the pupil of your eyes
and it is in the feeling
which I will put into the Moon’s impression
and the Night’s perception.

 In a room as big as loneliness
my heart
which is as big as love
looks at the simple pretexts of its happiness
at the beautiful decay of flowers in the vase
at the sapling you planted in our garden
and the song of canaries
which sing to the size of a window.

زندگی شاید آن لحظه مسدودیست
که نگاه من، در نی‌نی چشمان تو خود را ویران میسازد
و در این حسی است
که من آنرا با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت

در اتاقی که به اندازه یک تنهاییست
دل من
که به اندازهه یک عشقست
به بهانه‌های ساده خوشبختی خود مینگرد
به زوال زیبای گل‌ها در گلدان
به نهالی که تو در باغچه خانه‌مان کاشته‌ای
و به آواز قناری‌ها
که به اندازه یک پنجره میخوانند

 

متن عاشقانه انگلیسی 

بیشتر بخوانید: مجموعه شعر عاشقانه از فروغ فرخزاد

چند قطعه کوتاه عاشقانه از شل سیلوراستاین

You’re my midnight sunshine lady
You’re my guiding light
You’re the brightest star I’ll ever see
And though the day is dark and cloudy
I’m gonna e all right
When my midnight sunshine touches me 

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی
شمع فروزان راهنمای من
درخشانترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام
حتی در روزهای تاریک و ابری
همه چیز روبراه می‌شود
وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

I run from early in the morning
Till late in the evening
I got crazy ladies
You don’t even know
And I need someone to hide me
From the fool who lives inside me
I need someplace warm to go 

از صبح زود تا پایان شب می‌دوم
معشوقه‌هایی دارم
که تو آنها را نمی‌شناسی
به کسی نیاز دارم که پنهانم کند
از دست احمقی که دردرونم است.
نیاز دارم به جایی گرم و امن بروم.

❤❤ شعر عاشقانه انگلیسی ❤❤

I’ve found a new love and a new place to dwell
Where teardrops ain’t soakin’ the floor

 یک معشوقه تازه و یک جای تازه پیدا کرده‌ام
جایی که قطره‌های اشک زمین را خیس نمی‌کند

 

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی

 

شعر انگلیسی کوتاه با قافیه

I miss you in the morning
I miss you late at night
Just to think about you
Is my joy and my delight

I can’t wait to see you
Please hurry and come back
You always make me happy
You have that special knack

 

صبح دلتنگ تو هستم
و تا دیر وقت شب هم دلتنگت هستم
فقط فکر کردن درباره تو
لذت و شادی من است

نمی توانم برای دیدنت صبر کنم
خواهش می کنم عجله کن و برگرد
تو همیشه من را شاد می کنی …
تو این مهارت خاص را داری!

❤❤❤❤❤❤

You love me, and I love you
a love so strong for just us two
Together now and forever more
It’s you I love, it’s you I adore

تو من را دوست داری و من تو را دوست دارم
عشقی تا این حد قوی فقط برای ما دوتاست
با هم، حالا و برای همیشه
این تو هستی که دوستت دارم، این تو هستی که می پرستمت…

❤❤❤❤❤❤

Life is like a piece of art
It requires lots of heart
Choose your paint and your brush
Take your time, avoid the rush

Before you paint, choose your theme
Don’t be afraid, to follow your dream
It’s alright, to make a mistake
Your painting is real, it’s not fake

Look at your painting, don’t be crying
Begin again, keep on trying
Your painting is never fully complete
Enjoy the process, make sure it’s sweet

زندگی مانند یک قطعه هنری است
به دل و جرئت فراوان نیاز دارد
نقاشی و قلم موی خودت را انتخاب کن
وقتت را برایش صرف کن و عجله نداشته باش

قبل از اینکه نقاشی کنی تم خودت را انتخاب کن
نترس، رویایت را دنبال کن
خوب هست که اشتباه کنیم
چون نقاشیت واقعی است نه ساختگی

به نقاشی ات نگاه کن، گریه و زاری نکن
دوباره شروع کن و به تلاش ادامه بده
نقاشی ات هرگز کامل نیست
از پروسه لذت ببر و مطمئن باش که شیرین است.

 

کلام آخر

امیدواریم از مطالعه  شعر عاشقانه انگلیسی کوتاه با ترجمه فارسی لذت برده باشید. اگر شما هم شعری عاشقانه به زبان انگلیسی می‌دانید برای ما و سایر همراهان مجله ستاره، در پایین همین صفحه به اشتراک بگذارید.

در آخر پیشنهاد می‌کنیم اگر به متون و اشعار عاشقانه انگلیسی علاقه دارید، به مطالب جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی و جذاب ترین شعرهای عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی نیز سری بزنید.

طبقه بندی:


ستاره
Logo