پرس سینه اسمیت

حرکت پرس سینه اسمیت به مانند حرکت پرس سینه با هالتر است. تفاوت عمده این دو حرکت استفاده از دستگاه اسمیت به جای میله هالتر است.

حرکت پرس سینه اسمیت بسیار شبیه حرکت پرس سینه هالتر است و تنها تفاوت این دو حرکت در استفاده از دستگاه اسمیت به جای میله هالتر معمولی است. یک نیمکت را بین دو پایه دستگاه اسمیت قرار دهید و صاف به پشت روی آن دراز بکشید و دست‌ها را به اندازه عرض شانه‌ها باز کنید. میله هالتر را از روی پایه برداشته و تا نزدیک قفسه سینه پایین بیاورید و بعد با قدرت دست‌ها را صاف به سمت بالا ببرید. به هر تعدادی که خواستید و انرژی داشتید می‌توانید این حرکت را تکرار کنید.


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo