آب راکد چه ویژگی هایی دارد؟ (طهارت با آب راکد)

آب راکد به آبی گفته می شود که نه از جایی می جوشد (مثل چشمه) و نه جریان دارد (مثل رود). آب کر و آب قلیل انواع آب های راکد هستند.

ستاره | سرویس مذهبی – در این مطلب نکات مهم مربوط به آب راکد و مشخصات آن را ارائه داده ایم؛ همراه ما باشید.

 

آب راکد چیست؟

آب راکد از انواع آب مطلق (خالص) است که نه از جایی جوشیده و نه جریان داشته باشد و اگر مقداری از آن آب را برداریم به طور طبیعی آبی جایگزین آن نمی شود.. آب راکد در نقطه معینی جمع شده و همانجا باقی مانده است.

 

مثال های آب راکد

آب حوض، آب برکه و آب موجود در ظرف های کوچک و بزرگ مثال هایی از آب راکد هستند.

 

عکس آب راکد

 

انواع آب راکد

دو نوع آب راکد وجود دارد:

آب کر: آبی که طول و عرض و ارتفاع آن به اندازه سه وجب و نیم و حجم آن نیز 384 لیتر باشد.

آب قلیل: هر آب راکدی که مقدارش از آب کر کمتر است.

آیا می دانید تطهیر فرش نجس با آب قلیل و کر چه فرقی دارد؟ این مقاله را در ستاره بخوانید.

 

نجس شدن آب راکد

  • آب راکد اگر کمتر از آب کر باشد به محض برخورد با نجاست، نجس می شود اما اگر مقدرا آن به حد کر رسیده باشد تا رنگ یا بو یا مزه آن تغییر نکند نجس نمی شود.
  • اگر آب راکد به منبع کر یا آب جاری وصل باشد در برخورد با نجاست حکم آب جاری را پیدا می کند.

 

احکام طهارت با انواع آب راکد

  • اگر چیزی که نجس شده است را در آب کر فرو ببرند آن را پاک می کند و خود آب نجس نمی شود اما اگر چیز نجسی در آب قلیل فرو برده شود آب نجس می شود و در نتیجه نمی تواند پاک کننده باشد.
  • اگر آب قلیل را بر روی چیزهایی که نجس شده بریزند آن چیز پاک می شود اما مقدار آبی که از روی آن چیز نجس سرریز می شود نجس است.
  • اگر چیز نجسی را زیر شیر آبی که متصل به کر است بشویند، آبی که از آن چیز می ریزد اگر متصل به کر باشد تا زمانی که بو، رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است.

 

ادرار کردن در آب راکد

بر اساس آنچه که در کتاب عروه الوثقی آمده است ادرار کردن در آب راکد مکروه می باشد.

 
شرایط پاک کردن چیز نجس با آب را نیز می توانید در ستاره بخوانید.

ستاره
Logo