چند کشور در جهان وجود دارد؟

در مورد تعداد کشورهای جهان نظریه ثابتی نیست، زیرا سرزمین هایی هست که به عنوان کشور به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله تعداد کشورهای جهان با نظریات مختلف بیان شده است. به نظر شما چند کشور در جهان وجود دارد؟

چند کشور در جهان وجود دارد

ستاره | سرویس عمومی – میخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که چند کشور در جهان وجود دارد؟ در مورد تعداد کشورهای جهان، اختلافات زیادی وجود دارد. زیرا برخی، شهرهای مستقل را که ادعای کشور مستقل بودن، را دارند، به عنوان کشور نمی دانند و برخی دیگر آن ها را جز کشور حساب می کنند. از طرفی، ده ها سرزمین و مستعمره هم وجود دارند که گاهی اوقات به اشتباه، کشور نامیده می شوند، اما در نهایت کشور به حساب نمی آیند چرا که به وسیله کشورهای دیگر اداره می شوند. مکان هایی که معمولاً به اشتباه به عنوان کشور قلمداد می شوند عبارتند از پورتوریکو، برمودا، گرینلند، فلسطین، صحرای غربی و حتی اعضای کشورهای مشترک المنافع (مانند ایرلند شمالی، اسکاتلند، ولز و انگلستان) این کشورها به طور کاملاً مستقل، کشور نیستند.

تعداد کشورهای جهان

 

کشور مستقل چیست؟

کشور مستقل، کشوری است که در یک سرزمین مشخص دارای حاکمیت داخلی و خارجی و دولت مشخصی است و از دیگر کشورها و قدرت‌ها مستقل است. به طور معمول این کشور به هیچ کشوری وابسته نیست و تحت کنترل هیچ قدرتی با کشوری قرار ندارد.

 

تعداد کشورهای جهان بر اساس نظرات مختلف

1- در سال ۱۹۹۸ سرشماری عده ایی از دانشمندان نشان داد که تعداد کشورهای دنیا برابر است با ۲۳۰ کشور و تعداد کشورهایی که خود مختارهستند ۲۵ کشور می باشد امادر منبعی دیگر تعداد کشورهای دنیا را بین ۱۶۸ تا ۲۵۴ اعلام کرد.

2- گفته می شود، 196 کشور در دنیا وجود دارد که از این میان آنها 192 کشور عضو سازمان ملل می باشند، 3 کشور عضو سازمان ملل نمی باشند و مورد آخر هم تایوان است که سعی دارد خود را به عنوان یک کشور مستقل به دنیا معرفی کند، اما چین آن را به عنوان یکی از استان های خود می پندارد. کشورهای مستقلی مانند شهر واتیکان و کوزوو نیز که مستقل هستند ولی عضو سازمان ملل متحد نیستند.

3- در یک تقسیم بندی تعداد کشورهای دنیا بر اساس عضویت آن ها در سازمان ملل تعیین می شود. بر این اساس در جهان 193 کشور عضو، 2 کشور ناظر و 11 کشور متفرقه وجوددارد. فلسطین و واتیکان کشورهای ناظر سازمان ملل هستند و کشورهایی مانند آبخازیار، جزایر کوک، قبرس شمالی و کوزوو در ردیف کشورهای متفرقه قرار می گیرند.

4- در یک تقسیم بندی دیگر تعداد کشورهای دنیا بر اساس منازعات حاکمیتی تعیین می شود به این صورت که کشورهای جهان را به دو دسته تقسیم می کند. بر این اساس 1490 کشور پذیرفته شده در جهان وجود دارد و 16 دولت نیز هستند که حاکمیت آن ها از سوی برخی اعضا، زیر سوال است. مهم ترین نمونه می توان به وضعیت کشورهای کره شمالی و جنوبی اشاره کرد که هیچ کدام کشور دیگر را به رسمیت نمی شناسند اما شاید جالب ترین نمونه در این میان، عدم به رسمیت شناختن ارمنستان از سوی کشور پاکستان باشد.

5- در یک تقسیم بندی کشورهای جهان در پنج قاره مشخص شده است. به طوری که 46 کشور در قاره آسیا، 54 کشور در قاره آفریقا و همچنین صحرای غربی، 47 کشور در قاره اروپا، 27 کشور در قاره آمریکا شمالی و مرکزی، 12 کشور در قاره آمریکا جنوبی، 19 کشور در قاره استرالیا. کوچکترین کشور، کشور واتیکان است که مساحتی برابر۰/۴۴ کیلومتر مربع دارد و بعد از آن موناکو، دومین کشور کم مساحت می باشد و کشور روسیه بزرگترین کشور از نظر مساحت است.

 

تعداد کشور قاره 
46 آسیا 
54 آفریقا
47 اروپا 
27 آمریکای شمالی و مرکزی
12 آمریکای جنوبی 
19 استرالیا 
205 تعداد کشورهای جهان 

 

بنابراین می توان گفت 205 دولت در دنیا به رسمیت وجود دارد و تعداد کشورهای دنیا را باید با توجه به 5 نظریه موجود، تصمیم گرفت.


ستاره
Logo