آموزش بافت پلیور بافتنی پسرانه؛ فانتزی و جذاب

آموزش بافت پلیور بافتنی پسرانه برای سایز 1.5 ساله مناسب است که بافت پیچیده ای ندارد و مدل اصلی بافت آن پیچ گلدانی، ساده بافی و بافت رکن است.

 ستاره | سرویس خانه داری – بافت پلیور بافتنی پسرانه کار چندان سختی نیست. البته لازم به ذکر است که بدون مهارت و آشنایی با هنر بافتنی تقریبا بافت چنین پوشاکی غیر ممکن است. اگر از گذشته با هنر بافتنی آشنا بوده و به قول قدیمی‌ترها دستی بر آتش دارید با نحوه و آموزش بافت پلیور بافتنی پسرانه همراه ما باشید.

 

آموزش بافت پلیور بافتنی پسرانه

مهارت های لازم برای مدل بافتنی پسرانه پلیور

  • ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.
  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
  • بافت رکن : همه رج ها از رو ، یا همه رج ها از زیر
  • بافت پیچ گلدانی

 

وسایل لازم برای بافت مدل بافتنی پسرانه پلیور

  • 3 کلاف کاموا نسبتا ضخیم
  • میل 4.5 یا 5
  • 8 عدد دکمه

 

عکس بافت پلیور پسرانه

 

سایز: 1.5 – 1 ساله
توجه: دانه ها برحسب هر 20 دانه 9 سانتی متر گفته شده است.

 

بافت پشت پلیور

برای بافت این قسمت ابتدا 70 دانه سراندازید.

رج 1 تا 16: این رج ها را مدل رکن (ابری) ببافید.

رج 17: دانه ها را به این ترتیب تقسیم کنید:

14 دانه بافت ابری، 8 دانه زیر (برای پیچ گلدانی) ، 3 دانه ابری، 8 دانه زیر (برای پیچ گلدانی) ،4 دانه ابری،8 دانه زیر (برای پیچ گلدانی) ،3 دانه ابری، 8 دانه زیر (برای پیچ گلدانی) ،14 دانه ابری.

رج های بعدی: بافت را تا 19 سانتی متر با همین مدل ادامه دهید و برای حلقه آستین از هر سمت، به ترتیب 3-2-1- دانه کور کنید و بافت را تا 12 سانتی متر دیگر ادامه دهید.

 برای گودی یقه 20 دانه ببافید و برگردید رج پشت را ببافید، رج روی لباس 19 دانه بافته و برگردید رج پشت را بافته و رج روی لباس 19 دانه را کور کنید.
دانه های یقه را کنار گذاشته و20 دانه آخر را ببافید و بر گردید، رج پشت 19 دانه ببافید وبرگردید، رج روی لباس را بافته رج پشت دانه های سرشانه را کور کنید.

20 دانه وسط را برای بافت یقه نگه دارید.

 

آموزش بافت پیچ گلدانی

8 دانه از زیر به دو قسمت 4 تایی تقسیم می شود. 4 دانه اول را به صورت پیچ چپ به راست بافته می شود (2دانه دوم را از روی بافت گرفته جلوی 2دانه اول بگذارید) 4 دانه بعدی را به صورت پیچ راست به چپ ببافید.(2دانه دوم را از پشت بافت گرفته وجلوی 2دانه اول بگذارید).

هر 5رج که بافتید در رج 6 مجددا پیچ را تکرار کنید، البته می توانید در رج 8 مجددا پیچ را تکرار کنید.

 

پیش سمت راست پلیور

برای بافت این قسمت ابتدا 40 دانه سراندازید.

رج 1 تا 16: این رج ها را مدل رکن (ابری) ببافید.

رج 17: دانه ها را به این ترتیب تقسیم کنید:

از سمت پهلو:8 دانه ابری، 8 دانه زیر (برای پیچ گلدانی) ،4 دانه ابری، 8 دانه زیر (برای پیچ گلدانی)، 4 دانه ابری، 8 دانه حاشیه. این 8 دانه حاشیه را هر 4 رج بافت ساده نوع بافت را از زیر به روعوض کنید.

رج های بعدی: بافت را همراه با پیچ های گلدانی تا 19 سانتی متر با همین مدل ادامه دهید. برای حلقه به این ترتیب 3-2-1دانه از سمت پهلو کورکنید.

بافت را تا 7 سانتی متر ادامه داده و برای گودی یقه پیش ابتدا 5 دانه اول سجاف را کورکنید و بقیه دانه های یقه به ترتیب از سمت سجاف 4-3-2- 1دانه کنار بگذارید.

رج های بعدی: بافت را ادامه دهید تا قد حلقه آستین 13 سانتی متر شود سپس مانند حلقه پشت لباس، دانه های سر شانه را کور کنید.

 

پیش سمت چپ پلیور

سمت چپ پیش را هم قرینه سمت راست ببافید، با این تفاوت که باید در قسمت سجاف  5 جا دکمه باز کنید (1ژته، 2دانه یکی).

یقه پلیور
درزهای سر شانه را بدوزید و دانه های یقه را وارد میل کنید؛ فاصله ها را کور کرده ولبه های یقه را دانه بگیرید. وقتی دانه های یقه کامل شد، درسمت راست لباس 12 دانه اضافه کنید.
بافت را 4 رج از سمت رو بافی و 4 رج از سمت زیر بافی و مجددا 4 رج دیگر از رو ببافید ودانه ها را کور کنید. البته درقسمت 4 رج از زیر یک جا دکمه در لبه قسمتی که اضافه کرده اید باز کنید.

برای بافت این قسمت ابتدا 24 دانه سراندازید.

4 رج اول: همه دانه ها از رو ساده بافی شود.

4 رج دوم: همه دانه ها از زیر ساده بافی شود.

ادامه بافت: تا 10 سانتی متر این بافت را ادامه دهید و هر3 سانتی متر که بافتید، یک دانه از ابتدا و یک دانه از انتهای رج کور کنید. یعنی کلا 6 دانه کم می شود.

بعد کل دانه ها را کور کرده یک جیب دیگر ببافید و به قسمت پیش لباس وصل کنید. برای حلقه دکمه 12 دانه سر انداخته یک رج از رو بافته و دانه ها را کور کنید و به صورت حلقه بالای جیب روی لباس بدوزید.

 

بافت آستین پلیور

برای بافت این قسمت ابتدا 48 دانه سراندازید.

4 رج اول: همه دانه ها از رو ساده بافی شود.

4 رج دوم: همه دانه ها از زیر ساده بافی شود.

ادامه بافت: تا 7 سانتی متر این بافت را ادامه دهید. سپس 8 دانه وسط را برای پیچ گلدانی از زیر ببافید ومانند پیچ های لباس بافت را تا 17 سانتی متر ادامه دهید.

برای کور کردن حلقه آستین ابتدا از هر طرف به ترتیب3-2-1دانه کورکنید، سپس:

4 رج ببافید 1دانه از اول رج و1 دانه از اول رج بعدی کور کنید.

2 رج ببافید 2دانه از اول رج و2 دانه از اول رج بعدی کور کنید.

2 رج ببافید 2دانه از اول رج و2 دانه از اول رج بعدی کور کنید.

2 رج ببافید 3دانه از اول رج و3 دانه از اول رج بعدی کور کنید.

و 10 دانه آخر را در 1 رج کور کنید.

حال یک آستین دیگر به همین ترتیب ببافید.

 

سرهم بندی پلیور

درز های پهلو؛ آستین وحلقه آستین را با دوخت بخیه بدوزید و با دوختن دکمه ها لباس را کامل کنید.

 

انواع مدل بافت پلیور بافتنی پسرانه

 

عکس پلیور بافتنی پسرانه زیبا

پلیور بافتنی پسرانه زیبا

 

عکس پلیور بافتنی پسرانه کلاهدار

عکس پلیور بافتنی پسرانه کلاهدار

 
 
عکس پلیور بافتنی پسرانه یقه آرشال

پلیور بافتنی پسرانه یقه آرشال

 

عکس پلیور بافتنی پسرانه با مدل پیچ

پلیور بافتنی پسرانه با مدل پیچ

 

عکس پلیور بافتنی پسرانه با مدل نخودی

پلیور بافتنی پسرانه با مدل نخودی

 

عکس پلیور بافتنی پسرانه از یقه

عکس پلیور بافتنی پسرانه از یقه

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo