بافت با دو میل | آموزش انواع مدل بافتنی با دو میل

با مجموعه‌ای از آموزش انواع مدل بافتنی با دو میل، انواع طرح های بافتنی با دو میل جدید، بافتنی با دو میل جدید شامل مدل پر مگسی، پیچ کشباف و ... است.

طبقه بندی:

ستاره | سرویس خانه‌داری – بافت با دو میل انواع متنوعی دارد. از مدل پر مگسی گرفته تا مدل‌های شکلاتی و … همگی طرفداران مخصوص به خود را دارد. در ادامه با آموزش انواع مدل بافتنی با دو میل با طرح‌ها و نقش‌های جذاب و دیدنی همراه همیشگی ستاره باشید.

 

انواع طرح های بافتنی با دو میل

بافت با دو میل مدل تمام برگ

عکس بافت با دو میل مدل تمام برگ

 

در این مدل بافت با دو میل برای شروع ۲۹ دانه سر بگیرید.

رج ۱:

6 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 10 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 10 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

رج ۲ : همه دانه ها به رو بافته شود.

رج۳:

4 دانه زیر،2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 6 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر،1 ژته، 1 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 6 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

رج ۴ و همه رجهای برگشت (زوج): همه دانه ها به رو بافته شود.

رج ۵:

3 دانه زیر 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا اخر فاصله بین گلها تکرار شود.

رج ۷:

2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

رج ۹:

 2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 تا یکی از زیر، تا اخر فاصله بین گلها تکرار شود.

رج ۱۱:

2 تا یکی زیر، 5 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 5 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 5 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 5 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا اخر فاصله بین گلها تکرار شود.

رج ۱۳:

 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 10 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، ده دانه زیر،

رج ۱۵:

2 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 6 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 تا یکی، 6 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا اخر فاصله بین گلها تکرار شود.

رج ۱۷:

 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

رج ۱۹:

4 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر ، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

رج ۲۱:

 5 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر 2 تا یکی از زیر ، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

رج ۲۳:

6 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 5 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 5 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 5 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

 

بافت با دو میل مدل پر مگسی

عکس بافت با دو میل مدل پر مگسی

 

در این بافت با دو میل ۱۳ دانه سر می گیریم.

رج ۱: همه دانه ها از زیر بافته می شود.

رج ۲:

یک دانه از رو، میل را داخل دانه می کنیم 2 بار نخ را دور میل می پیچیم، از داخل دانه بیرون می آوریم. توجه کنید روی میل 2 نخ پیچیده می ماند.  5 بار این کار را می کنیم، یک دانه رو، 5 دانه بعدی یک دانه رو، یک دانه زیر.

رج ۳:

یک دانه از زیر، بعد با میل سمت راست دانه هایی را که پیچیده بودیم ول می کنیم، به میل سمت راست می گیریم و تا 5 بار که پیچیدیم، دوباره به میل سمت چپ برمی گردانیم و هر 5 دانه را با هم به این ترتیب می بافیم:
 از داخل 5 دانه 5 دانه در میاریم، یک دانه از زیر، یک ژته، یک دانه از زیر، یک ژته، یک دانه زیر، بعد 5 دانه را ازمیل در میاریم و یک دانه زیر، بعد 5 دانه بعدی را ول می کنیم، و این مدل بافت را تکرار می کنیم.

رج ۴: همه دانه ها از رو بافته می شود.  

رج ۵: همه دانه ها از زیر بافته می شود.

رج ۶: 4 دانه از رو، 5 دانه رامثل رج قبل داخل دانه کرده دوبارمی پیچیم ازداخل دانه بیرون میاریم، 4 دانه از رو

رج ۷: 4 دانه از زیر، حال می رسیم به دانه هایی که باید ول کنیم، مثل رج 2

توجه داشته باشید در این مدل بافت با دو میل یک دانه هایی که بین 5 تا بافته می شود، در گل بعدی باید وسط بیافتد.

 

بافت با دو میل کشباف پیچ

عکس بافت با دو میل کشباف پیچ

 

این مدل بافت با دو میل را به تعداد دلخواه دانه سر اندازید.

رج ۱: 1 دانه زیر، 1 دانه رو، تا آخر رج به همین صورت ادامه دهید.

رج ۲:  دانه زیر را از زیر ببافید با این تفاوت که وقتی می خواهید نخ را بگیرید به جای اینکه نخ پشت یا زیر میل شما باشد، باید نخ روی میل باشد. هم در بافت زیر و هم در بافت رو این کار انجام می شود. مثل این است که یک پیچ به نخ داده می شود.

توضیح مدل

در بافت معمولی برای بافت دانه از زیر ، وقتی میل سمت راست را وارد دانه می کنیم میل در سمت راست (عمود بر بافت) و کاموا در سمت چپ قرار می گیرد، کاموا را از پایین دور میل پیچانده و دانه را می بافیم.

ولی در این بافت با دو میل بعد از اینکه میل را وارد دانه می کنیم میل را اریب می کنیم که در این صورت کاموا در سمت راست و میل در سمت چپ قرار می گیرد و کاموا را از بالا دور میل می پیچانیم و دانه را می بافیم.

 

عکس آموزش بافت با دو میل کشباف پیچ

 

عکس آموزش بافت با دو میل کشباف پیچ

 

در بافت معمولی برای بافت دانه از رو ، وقتی میل را وارد دانه می کنیم کاموا را از پشت دور میل پیچانده و دانه را می بافیم ولی در این بافت با دو میل کاموا را روی میل آورده و دور آن می‌پیچانیم و دانه را می‌بافیم.

 

 عکس آموزش بافت با دو میل کشباف پیچ
مرحله بعدی

 

 عکس آموزش بافت با دو میل کشباف پیچ
مرحله بعدی

 

 عکس آموزش بافت با دو میل کشباف پیچ

 

آموزش انواع مدل بافتنی با دو میل

بافت با دو میل مدل شکلاتی

 

عکس آموزش بافت با دو میل

 

پایه بافت این مدل ۳ دانه زیر ۳ دانه رو است.

رج ۱: ۳ دانه رو، ۳ دانه زیر – تا انتهای رج همین ترتیب تکرار می شود.
 
رج ۲: ۳ دانه زیر، ۳ دانه رو – تا انتهای رج همین ترتیب تکرار می شود.

رج ۳: ۳ دانه رو ، (۳تا یکی از زیر ولی دانه ها از میل خارج نمی شود، ۱ ژته، یکبار دیگر ۳ دانه باهم بافته شده و دانه ها از میل خارج می شود یعنی ۳ دانه کور شده را دوباره به دست می آوریم) ، ۳ دانه رو، تکرار عمل داخل پرانتز

رج ۴: ۳  دانه زیر، ۳ دانه رو – تا انتهای رج همین ترتیب تکرار می شود.

رج ۵: ۳ دانه رو، ۳ دانه زیر – تا انتهای رج همین ترتیب تکرار می شود.

رج ۶: 3 دانه زیر، ۳ دانه رو – تا انتهای رج همین ترتیب تکرار می شود.

رج ۷: تکرار رج سوم

در کل بافت این ۷ رج تکرار می‌شود.

 

مدل شکلاتی (طرح ۲)

 

در این مدل بافت تعداد دانه ها فرد است به اضافه دانه حاشیه.
ابتدا چند رج مدل رکن و یا مدل جودانه ببافید.

رج 1:
یک دانه زیر برای حاشیه، 5 دانه راباهم یکی کنید ولی از میل در نیارید، 1 ژته  و دوباره همان 5 دانه را از زیر ببافید، 1 ژته، 5 دانه راباهم یکی کنید تا تعداد دانه های روی میل 5عد دشود بعد دانه را خارج کرده و 5 دانه از زیر، سپس بعد 5 دانه بعدی را می گیریم. یعنی یکی درمیان مدل را می بافیم.

رج 2: همه دانه ها از رو بافته می شوند.

رج 3: همه دانه ها از زیر بافته می شوند.

رج 4: همه دانه ها از رو بافته می شوند.

رج 5:
5 دانه زیر، 5 دانه بعدی را با هم یکی می کنیم و5 دانه درمی آوریم، 5 دانه زیر، 5 دانه بعدی را باهم یکی می کنیم و5 دانه درمی آوریم.

 

بافت با دو میل مدل پیچ شاخ گوزنی

عکس آموزش بافت با دو میل مدل پیچ شاخ گوزنی

 

یکی دیگر از انواع پیچ، پیچ شاخ گوزنی است، برای بافت با دو میل این نوع پیچ، باید پیچ معمولی را بلد باشید.

برای این پیچ باید تعداد دانه هایی که می خواهید پیچ ببافید مضرب ۴ باشد. دانه ها از زیر بافته می شود و دو طرف پیچ از رو بافته می شود.

ما در این آموزش بافت با دو میل، 8 دانه را در نظر می گیریم.
ابتدا 2 دانه حاشیه  پیچ را از رو ببافید. حالا ۴ دانه اول را در نظر بگیرید و مثل پیچ ۴ تایی ساده، جای دو دانه دوم و اول را از رو عوض کنید.

دانه ها را بعد از جابجا کردن به میل چپ وارد کرده و هر ۴ دانه  را از زیر ببافید.

حالا ۴ دانه بعد را در نظر گرفته و جای 2 دانه اول و دوم را از زیر عوض کنید. و هر ۴ دانه را به میل سمت چپ وارد کرده و آنها را از زیر ببافید. 2 دانه بعد را از رو ببافید.

رج برگشت را همان طور که می بینید ببافید. دوباره مثل بافت پیچ معمولی تا ۲ یا ۴ یا ۶ رج همه دانه ها را همان طور که می بینید ببافید و دوباره همان مراحل رج اول را تکرار کنید.

 

بافت با دو میل مدل خزه ای راه راه

عکس آموزش بافت با دو میل مدل خزه ای راه راه

 

مدل بافت خزه ای راه راه مرکب از ۱۰ دانه + ۱ دانه است.

رج 1 : ( روی کار ) * ۴ دانه از زیر، ۱ دانه از رو،   دانه از زیر، ۱ دانه از رو، ۳ دانه از زیر، از * تا آخرین دانه تکرار کنید، و ۱ دانه آخر را از زیر ببافید .

رج 2 : ۱ دانه از رو، * ۲ دانه از رو، ( ۱ دانه از زیر ، ۳ دانه از رو ) ۲ بار ، از * تا انتها تکرار کنید .

رج 3 : * ۲ دانه از زیر، ( ۱ دانه از رو ۱ دانه از زیر ) ۴ بار،  از * تا آخرین دانه تکرار کنید ، ۱ دانه از زیر ببافید .

رج 4 : ۱ دانه از رو ، * ۱ دانه از زیر، ۱ دانه از رو، ۱ دانه از زیر، ۳ دانه از رو ( ۱ دانه از زیر ، ۱ دانه از رو ) ۲ بار از * تا انتها تکرار کنید .

رج 5 : تکرار رج سوم

رج 6 : تکرار رج دوم

این ۶ رج تکرار می شوند.

 

بافت با دو میل مدل کوک خزه ای

عکس آموزش بافت با دو میل مدل کوک خزه ای

 

در این مدل بافت تعداد دانه ها بايد مضربی از ۴ باشد.

رج 1: طرف روی كار است.  2 دانه زير، 2 دانه رو،  تا انتها به همين صورت ادامه دهید.

رج 2 و 3: 2 دانه رو، 2 دانه زير،  تا انتها به همين صورت ادامه دهید.

رج چهار: 2 دانه زير، 2 دانه رو،  تا انتها به همين صورت ادامه دهید.

در اين روش دانه اول هر رج هم  بافته می شود. يعنی برعكس بقيه كارهای بافت با دو میل كه دانه اول بافته نمی شود، اگر شما مثلا 12 دانه سر می اندازيد، هر 12 دانه بافته خواهد شد.

 

بافت با دو میل مدل كوك قطره ای

عکس آموزش بافت با دو میل مدل كوك قطره ای

 

در این مدل بافت با دو میل تعداد دانه ها بايد مضربی از 8 به علاوه 2 باشد.  اضافه شدن دانه در اين بافت با روش ژته است. يعنی نخ را دور ميل بيندازيد.


رج آماده سازی: طرف روی كار: 2 دانه رو، 1 دانه زیر، 1 دانه اضافه كنيد. 1 دانه زير، 2 دانه رو، 2 دانه زیر. تا انتها به همين صورت ادامه دهید. اخر رج بايد دو دانه رو باشد.

رج 1: 
دو دانه زير، دو دانه رو، دو دانه زير، سه دانه رو. تا انتهای رج به همين صورت تکرار کنید. 2 دانه آخر رج زير هستند.

رج 2:
دو دانه رو، سه دانه زير، دو دانه رو، دو دانه زير. تا انتهای رج به همين صورت تکرار کنید. 2 دانه آخر رج رو هستند.

رج 3:
دو دانه زير، دو دانه رو، دو دانه زير، سه دانه رو. تا انتهای رج به همين صورت تکرار کنید. 2 دانه آخر رج زیر هستند.

رج 4:
دو دانه رو، سه دانه زير، دو دانه رو، دو دانه زير. تا انتهای رج به همين صورت تکرار کنید. 2 دانه آخر رج رو هستند.

رج 5: 
دو دانه زير، دو دانه رو، دو دانه زير، سه دانه رو. تا انتهای رج به همين صورت تکرار کنید. 2 دانه آخر رج زیر هستند.

رج 6:
 * دو دانه رو، يكی زير، دانه بعد را از ميل در بياوريد و دانه شش رج زير آن را بشكافيد. یک دانه زیر، دو دانه رو، يك دانه زير، نخ را دور ميل بيندازيد. يك دانه زير. از قسمت ستاره تا انتها تكرار كنيد. 2 دانه اخر رج رو هستند.

رج 7:
دو دانه زير، سه دانه رو، دو دانه زير، دو دانه رو. تا انتهای رج به همين صورت تکرار کنید. 2 دانه آخر رج زیرهستند.

رج 8:
دو دانه رو، دو دانه زير، دو دانه رو، سه دانه زير. تا انتهای رج به همين صورت تکرار کنید. 2 دانه آخر رج رو هستند.

رج 9:
دو دانه زير، سه دانه رو، دو دانه زير، دو دانه رو. تا انتهای رج به همين صورت تکرار کنید. 2 دانه آخر رج زیر هستند.

رج 10:
دو دانه رو، دو دانه زير، دو دانه رو، سه دانه زير. تا انتهای رج به همين صورت تکرار کنید. 2 دانه آخر رج رو هستند.

رج 11:
دو دانه زير، سه دانه رو، دو دانه زير، دو دانه رو. تا انتهای رج به همين صورت تکرار کنید. 2 دانه آخر رج زیر هستند.

رج 12:
* دو دانه رو، يك دانه زير، يک دانه اضافه كنيد، يك دانه زير، دو دانه رو، يك دانه زير، دانه بعد را از ميل در بياوريد و تا 6 رج زير آن را بشكافيد، يك دانه زير ببافيد.

از * تا انتهای رج تكرار كنيد. ۲ دانه اخر رج رو هستند. رج يک تا دوازده را تكرار كنيد.

 

بافت مدل سیرابی (لوزی ریز)

بافت مدل سیرابی (لوزی ریز)

 

برای بافت این مدل 20 دانه سر می اندازیم. در این مدل تمام رج ها از زیر بافته می شود.

رج 1: تمام دانه ها زیر بافته می شود.

رج 2:
 یک دانه را نبافته از میل رد کرده، سپس یک ژته می اندازیم و یک دانه می بافیم، تا آخر رج این مدل بافت را تکرار می کنیم.

رج 3: دانه ها را می بافیم و ژته ها را نبافته از میل رد می کنیم.

رج 4:
یک دانه و یک ژته را با هم از زیر یکی می کنیم سپس یک دانه را نبافته از میل رد می کنیم و یک ژته می اندازیم و تا آخر رج این مدل بافت را تکرار می کنیم.

سپس به ترتیب رج 3 و 4 را تکرار کنید.

 

بافت مدل سیخ کبابی

عکس بافت مدل سیخ کبابی

 

در این مدل بافت باید ابتدا چند رج مدل رکن و یا مدل جودانه ببافید.

رج 1: 2 دانه رو، 7 دانه زیر، تا آخر رج این بافت را تکرار کنید.

رج 2: دانه های زیر،به  زیر و دانه های رو ، به رو بافته می شوند.

رج 3:
2 دانه رو، 3 تا یکی، 3 تا یکی، سپس 1 دانه 3 تا شود(یعنی برای اینکه یک دانه بشود سه تا ، ژته اضافه می کنیم).

رج 4: دانه های زیر، به  زیر و دانه های رو ، به رو بافته می شوند.

رج 5:
 2 دانه رو، دو دانه زیر، 3 تا یکی، سپس 1 دانه 3 تا شود(یعنی برای اینکه یک دانه بشود سه تا ، ژته اضافه می کنیم)، دو دانه بعد هم از زیر بافته شود و تا آخر رج همین شکل ادامه می دهیم.

رج 6: دانه های زیر، به  زیر و دانه های رو ، به رو بافته می شوند.

رج 7 :
2 دانه رو ،  3 تا یکی، سپس 1 دانه 3 تا شود(یعنی برای اینکه یک دانه بشود سه تا ، ژته اضافه می کنیم)، دانه های بعد هم از زیر بافته شود و تا آخر رج همین شکل ادامه می دهیم.

 

 

بافت با دو میل مدل گل فندقی

عکس بافت با دو میل مدل گل فندقی

 

برای این بافت با دو میل ۱۵ دانه سر بیاندازید.


رج ۱:

۳ دانه وسط را زیر و دانه های دو طرف آن را به رو ببافید (۶ دانه رو، ۳ دانه زیر، ۶ دانه رو)

 

رج ۲ تا ۴:

در این رج ها بافت را طبق خودش انجام دهید.

رج ۵:

دانه های رو را تا یک دانه مانده به ۳ دانه وسط ببافید، دانه اول از سه دانه زیر را با یک دانه قبل که از رو می باشد جابجا کنید. (دانه زیر از روی دانه رو رد می شود). دانه اول را از زیر و دانه دوم را از رو ببافید.
دانه بعدی را به زیر ببافید و دانه سوم از سه دانه زیر را با دانه بعد از آن جا به جا کنید (دانه زیر از روی دانه رو رد شود ) هر ۲ دانه را مثل خودش ببافید.

رج بعدی:

رج های پشت بافت (رج های زوج) مثل خودش بافته می شود.

 

رج ۷:

دانه های رو را بافته و مانند رج پنجم، دانه زیر اول با دانه قبل، دانه زیر سوم با دانه بعد جا به جا می شود (دانه زیر وسط جای خودش بافته می شود ).

رج ۹:

دانه های رو را بافته و به اولین دانه زیر که رسیدیم داخل آن را به حالت یک دانه زیر یک ژته، تا نه یا یازده بار میبافیم .(ژته ها را بکشید تا کاملا بلند باشند ).
دو دانه بعد را به رو بافته دانه زیر وسطی را به زیر ببافید دو دانه بعد به رو و داخل دانه زیر سوم را مثل قبل 9 یا 11 بار ببافید و بقیه رج را به رو ببافید.

رج ۱۰ :

همه دانه ها مثل خودش بافته می شود و به ۹ یا ۱۱ دانه که رسیدید همه آنها را با هم از رو یکی کنید.

رج ۱۱:

همه دانه ها را تا دانه وسط از رو ببافید، وقتی به دانه وسط رسیدید داخل آن یک گل فندقی ایجاد کنید بقیه رج را نیز از رو ببافید.


رج ۱۲:

همه دانه ها از زیر ببافید دانه های گل فندقی را از رو یکی کنید.

 

بافت با دو میل مدل پر طاووسی

عکس بافت با دو میل مدل پر طاووسی

 

در این مدل بافت با دو میل، برای هر گل ۱۱ دانه در نظر می گیریم که اینجا برای ۲ گل بافته شده + ۱  دانه حاشیه در اول، و ۱ دانه در آخر ۲۴ دانه سر انداخته ایم.

رج ۱: همه دانه ها از زیربافته می شود.

رج ۲: همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج ۳: ۱حاشیه ، (۲ تا یکی از رو، ۲ تایکی از رو + ۱ ژته، ۱ زیر، ۱ ژته، ۱ زیر، ۱  ژته، ۱زیر، ۱ ژته + ۲ تا یکی از رو + ۲ تایکی از رو) الگوی داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۴: همه دانه ها از رو بافته می شود.

در کل برای این بافت با دو میل، این ۴ رج تکرار می شود.

 

بافت با دو میل مدل پیچ گیس بافت

عکس بافت با دو میل مدل پیچ گیس بافت

 

برای بافت این مدل ابتدا ۶ دانه از زیر، ۲ دانه از رو تا انتها می بافیم و رج برگشت را مانند رج رفت تکرار می کنیم.

رج های بعدی:
به اندازه ای که می خواهیم بلندی پیچ مان باشد رج ۱ و ۲ را تکرار می کنیم. برای پیچ ۶ تایی بلندی پیچ نباید کمتر از ۶ رج نباشد.

رج طرح پیچ:

حال در رجی که می خواهیم مدل پیچ را بیندازیم (حتما روی کار باشد) ۶ دانه ای که از زیر بافته ایم را از میل خارج می کنیم.

سپس ۳ دانه دوم را به میل سمت راست بگیرید و از پشت ۳ دانه اول را به میل سمت چپ بگیرید (جای ۳ دانه ها را باهم عوض می کنیم، مراقب باشید دانه ها شکافته نشوند.)
۳ دانه دوم را که به میل راست گرفته بودید به میل چپ بر گردانید
.
حالا ۶ دانه را از زیر ببافید و مجددا مدل را با رسیدن به شش دانه ی دیگر که از زیر بافته اید تکرار کنید.

رج های بعدی:

به تعداد رج هایی که قبل از انداختن پیچ بافته بودید، ۶ دانه از زیر، ۲ دانه از رو ببافید و مدل را تکرار کنید.

در این مدل بافت با دو میل، پیچ را می توان با حداقل ۴ تا دانه زیر و ۱ دانه رو بافت .این مدل بافت با دو میل کاموای زیادی نیاز دارد.

 

بافت با دو میل مدل هفت هشتی یا برگ چمنی

عکس بافت با دو میل مدل هفت هشتی یا برگ چمنی

 

توجه ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺮای بافت با دو میل اﻳﻦ ﻃﺮﺡ تعداد دانه ها ﺑﺎﻳﺪ مضربی از ۱۱ باشد. ( مثلا ۳۳ یا ۴۴)
رج ۱:

طرف روی کار اﺳﺖ. یک ﮊﺗﻪ، 2 دانه را باهم ﺑﻪ زیر یکی ﻛﻨﻴﺪ، 9 دانه زیر. حال تا انتهای رج این روند را تکرار کنید.

رج های زوج:

در رج ۲ و تمام رج های پشت (رج های ﺯﻭﺝ) ﻫﻤﻪ ﺩاﻧﻪ ﻫﺎ رو ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻘﻄ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺭج های ﻓﺮﺩ ﻧﻮﺷﺘﻪ می ﺸﻮﺩ (ﻛﻪ ﺭﻭی ﻛﺎﺭ اﺳﺖ) .

رج ۳:

یک دانه زیر، یک ﮊﺗﻪ، ۲ دانه را باهم ﺑﻪ زیر یکی ﻛﻨﻴﺪ، ۸ دانه زیر ببافید. تا انتهای رج این روند را تکرار کنید.

رج ۵:

۲ دانه زیر، یک ﮊﺗﻪ، ۲ دانه را باهم ﺑﻪ زیر یکی ﻛﻨﻴﺪ، ۴ دانه زیر، ۲ دانه را باهم ﺑﻪ زیر یکی ﻛﻨﻴﺪ، یک ﮊﺗﻪ، یک دانه زیر ببافید. تا انتهای رج این روند را تکرار کنید.

رج ۷:

۳ دانه زیر، یک ﮊﺗﻪ، ۲  دانه را باهم ﺑﻪ زیر یکی ﻛﻨﻴد، ۲ دانه زیر، ۲ دانه را باهم ﺑﻪ زیر یکی ﻛﻨﻴﺪ، یک ﮊﺗﻪ، ۲ دانه زیر ببافید. تا انتهای رج این روند را تکرار کنید.

رج ۹:

۶ دانه از زیر، ۲ دانه را باهم ﺑﻪ زیر یکی ﻛﻨﻴﺪ، یک ﮊﺗﻪ، 3 دانه زیر ببافید. تا انتهای رج این روند را تکرار کنید.

 

ﺑﺮای ﺗﻜﺮاﺭ ﻃﺮﺡ ﺑﻌﺪ، ﻳﻚ ﺭﺝ ﺭﻭ ببافید سپس اﺯ ﺭﺝ اﻭﻝ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ مدل بافت را ﺗﻜﺮاﺭ ﻛﻨﻴﺪ.

 

بافت با دو میل مدل نخودی

عکس بافت با دو میل مدل نخودی

 

برای این مدل بافت با دو میل، دانه ها باید مضربی از ۴ به علاوه ۲ دانه برای ابتدا و انتهای رج باشد. مثلا برای این مدل می توانید ۴۲ دانه سر بیندازید.

رج ۱:

این رج روی بافت است، همه دانه ها را از رو می بافیم.

رج ۲:

۱ دانه از زیر (برای حاشیه)، ۱ دانه را به این ترتیب می بافیم: از زیر بافته و دانه را از میل در نمی آوریم. ۱ ژته و ۱ دانه دیگر از همان دانه در می آوریم. (به این ترتیب ۱ دانه ۳ دانه می شود.)
بعد ۳ دانه را از رو یکی می کنیم. سپس، از ۱ دانه ۳ دانه در می آوریم تا آخر که ۱ دانه از زیر برای حاشیه کار می ماند.

رج ۳ و تمام رج های فرد:

در این رج ها همه دانه ها از رو بافته می شود.

رج ۴:

۱ دانه حاشیه را بافته، بعد ۳ دانه را از رو یکی می کنیم و ۱ دانه بعدی را ۳ دانه می کنیم.

 

کلام آخر
امیدواریم از مشاهده این سه مدل بافت لذت برده باشید و مدل بافت مورد علاقه خود را پیدا کرده باشید. به نظر شما کدام یک از مدل‌های بالا زیبا تر است؟ نظرات خود را با ما و سایر همراهان مجله ستاره به اشتراک بگذارید.
اگر علاقه‌مند به انواع مدل‌های بافتنی هستید مطالعه بافت لانه زنبوری و بافت کندویی را به شما پیشنهاد می‌دهیم.

ستاره
Logo