آموزش 3 مدل جذاب و کم نظیر بافت با دو میل

بافت با دو میل مدل تمام برگ،مدل پر مگسی و مدل پیچ کشباف از مدل های کمی دشوار است ولی درعین حال بسیار خاص هستند و بافت شما را متفاوت می کنند.

ستاره | سرویس خانه‌داری – در این آموزش  ستاره  3 مدل بافت با دو میل را ارائه کرده است، که بافت زیبایی دارند و دارای کمی پیچیدگی است. در این آموزش با ما همراه باشید.

۱- بافت با دو میل مدل تمام برگ

عکس بافت با دو میل مدل تمام برگ
 

در این مدل بافت با دو میل برای شروع ۲۹ دانه سر بگیرید.

رج ۱:

6 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 10 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 10 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

رج ۲ : همه دانه ها به رو بافته شود.

رج۳:

4 دانه زیر،2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 6 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر،1 ژته، 1 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 6 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

رج ۴ و همه رجهای برگشت (زوج): همه دانه ها به رو بافته شود.

رج ۵:

3 دانه زیر 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا اخر فاصله بین گلها تکرار شود.

رج ۷:

2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

رج ۹:

 2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 تا یکی از زیر، تا اخر فاصله بین گلها تکرار شود.

رج ۱۱:

2 تا یکی زیر، 5 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 5 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 5 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 5 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا اخر فاصله بین گلها تکرار شود.

رج ۱۳:

 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 10 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، ده دانه زیر،

رج ۱۵:

2 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 6 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 2 تا یکی، 6 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا اخر فاصله بین گلها تکرار شود.

رج ۱۷:

 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

رج ۱۹:

4 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 3 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 3 دانه زیر ، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

رج ۲۱:

 5 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 2 تا یکی از زیر، 4 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 4 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر 2 تا یکی از زیر ، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

رج ۲۳:

6 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 5 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، 5 دانه زیر، 1 ژته، 1 دانه زیر، 1 ژته، 5 دانه زیر، 2 تا یکی از زیر، تا آخر رج این مدل باید تکرار شود.

بیشتر بدانید: بافت لانه زنبوری و بافت کندویی


۲- بافت با دو میل مدل پر مگسی

عکس بافت با دو میل مدل پر مگسی

در این بافت با دو میل ۱۳ دانه سر می گیریم.

رج ۱: همه دانه ها از زیر بافته می شود.

رج ۲:

یک دانه از رو، میل را داخل دانه می کنیم 2 بار نخ را دور میل می پیچیم، از داخل دانه بیرون می آوریم. توجه کنید روی میل 2 نخ پیچیده می ماند.  5 بار این کار را می کنیم، یک دانه رو، 5 دانه بعدی یک دانه رو، یک دانه زیر.

رج ۳:

یک دانه از زیر، بعد با میل سمت راست دانه هایی را که پیچیده بودیم ول می کنیم، به میل سمت راست می گیریم و تا 5 بار که پیچیدیم، دوباره به میل سمت چپ برمی گردانیم و هر 5 دانه را با هم به این ترتیب می بافیم:
 از داخل 5 دانه 5 دانه در میاریم، یک دانه از زیر، یک ژته، یک دانه از زیر، یک ژته، یک دانه زیر، بعد 5 دانه را ازمیل در میاریم و یک دانه زیر، بعد 5 دانه بعدی را ول می کنیم، و این مدل بافت را تکرار می کنیم.

رج ۴: همه دانه ها از رو بافته می شود.  

رج ۵: همه دانه ها از زیر بافته می شود.

رج ۶: 4 دانه از رو، 5 دانه رامثل رج قبل داخل دانه کرده دوبارمی پیچیم ازداخل دانه بیرون میاریم، 4 دانه از رو

رج ۷: 4 دانه از زیر، حال می رسیم به دانه هایی که باید ول کنیم، مثل رج 2

توجه داشته باشید در این مدل بافت با دو میل یک دانه هایی که بین 5 تا بافته می شود، در گل بعدی باید وسط بیافتد.


۳- بافت با دو میل کشباف پیچ

عکس بافت با دو میل کشباف پیچ
 
این مدل بافت با دو میل را به تعداد دلخواه دانه سر اندازید.

رج ۱: 1 دانه زیر، 1 دانه رو، تا آخر رج به همین صورت ادامه دهید.

رج ۲:  دانه زیر را از زیر ببافید با این تفاوت که وقتی می خواهید نخ را بگیرید به جای اینکه نخ پشت یا زیر میل شما باشد، باید نخ روی میل باشد. هم در بافت زیر و هم در بافت رو این کار انجام می شود. مثل این است که یک پیچ به نخ داده می شود.

توضیح مدل

در بافت معمولی برای بافت دانه از زیر ، وقتی میل سمت راست را وارد دانه می کنیم میل در سمت راست (عمود بر بافت) و کاموا در سمت چپ قرار می گیرد، کاموا را از پایین دور میل پیچانده و دانه را می بافیم.

ولی در این بافت با دو میل بعد از اینکه میل را وارد دانه می کنیم میل را اریب می کنیم که در این صورت کاموا در سمت راست و میل در سمت چپ قرار می گیرد و کاموا را از بالا دور میل می پیچانیم و دانه را می بافیم.

عکس آموزش بافت با دو میل کشباف پیچ


عکس آموزش بافت با دو میل کشباف پیچ

در بافت معمولی برای بافت دانه از رو ، وقتی میل را وارد دانه می کنیم کاموا را از پشت دور میل پیچانده و دانه را می بافیم ولی در این بافت با دو میل کاموا را روی میل آورده و دور آن می پیچانیم و دانه را می بافیم.

 عکس آموزش بافت با دو میل کشباف پیچ
 
مرحله بعدی
 
 عکس آموزش بافت با دو میل کشباف پیچ
 
مرحله بعدی
 
 عکس آموزش بافت با دو میل کشباف پیچ
 
بیشتر بدانید: بافت با دو میل
 
کلام آخر
امیدواریم از مشاهده این سه مدل بافت لذت برده باشید و مدل بافت مورد علاقه خود را پیدا کرده باشید. به نظر شما کدام یک از مدل‌های بالا زیبا تر است؟ نظرات خود را با ما و سایر همراهان مجله ستاره به اشتراک بگذارید.9 Comments
 1. سلام میشه لطفآ آموزش پیچ درهم راتصویری بزارید ممنون

 2. سلام ببخشید میشهبرای بافت ها ویدیو بذارین؟؟

 3. سلام. لطفا رج سوم بافت پرمگسی رو واضحتر توضیح بدین وبه صورت تصویری مثل مدل پیچی آموزش بدین.

 4. سلام

  خسته نباشید

  میشه لطف کنید رج سوم مدل پر مگسی را واضح تر توضیح بدید؟

  متوجه منظورتون نمیشم

 5. سلام میشه رج سوم پرمگسیو بیشتر توضیح بدید لطفا

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور