بافت دستکش بدون انگشت ( 2 مدل ساده )

بافت دستکش بدون انگشت مدل بند دار و دستکش مدل پیچ، راحت است و در آنها از بافت هایی مثل کشباف ساده، رکن و پیچ و جودانه استفاده می شود.

ستاره | سرویس خانه داری – این 2 مدل دستکش بدون انگشت، بافت ساده و زیبایی دارند و برای رده سنی جوان و نوجوان بسیار مناسب است. در این آموزش با ستاره  همراه شوید.

 

مهارت های لازم برای بافت دستکش بدون انگشت

  • ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.
  • سید: یک دانه اضافه کردن طوری که سوراخ ایجاد نشود.
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
  • بافت رکن : همه رج ها از رو ، یا همه رج ها از زیر

 

وسایل لازم برای بافت دستکش بدون انگشت

  • کاموا با نخ متوسط
  • میل شماره 4
  • دکمه

 

۱- بافت دستکش بدون انگشت: مدل بند دار

 

عکس دستکش بدون انگشت: مدل بند دار

 

برای شروع این دستکش ابتدا 40 دانه از دور مچ سرمی اندازیم.

رج1:

کشبافت یک دانه زیر، یکی دانه رو میبافیم. این بافت را تا 4 سانتی متر ادامه می دهیم.

رج های بعدی:

در این رج همه دانه ها از رو بافته می شوند، و رج بعد از آن همه دانه ها از زیر بافته می شوند. این مدل بافت ساده بافی نام دارد.

به همین ترتیب تا حدود 10 سانتی متر بافت را ادامه می دهیم.

رج بعدی:

حال 4 دانه وسط را مشخص می کنیم و 36 دانه باقیمانده را به دو طرف تقسیم می کنیم. یعنی 18 دانه میبافیم و قبل از 4 دانه وسط یک ژته میزنیم. سپس 4 دانه را می بافیم و دوباره یک ژته میزنیم و 18 دانه اخر کار را می بافیم.

رج بعدی:

در رج های پشت کار تمامی دانه ها به رو بافته می شود و ژته ها را هم بسته می بافیم که سوراخ نیفتد. ( در واقع این دانه اضافه کردن ها به صورت سید بافته می شود.)

رج بعد:

حال 18 دانه می بافیم و این بار به جای 4 دانه، 6 دانه وسط داریم. قبل و بعد از 6 دانه وسط، یک ژته می زنیم و 18 دانه آخر را هم می بافیم.

 

رج های بعدی:
به همین ترتیب در رج های روی کار بعد از 18 دانه اول و قبل از 18 دانه آخر ژته می زنیم تا جایی که دانه های وسط بافت به 12 الی 14 دانه برسند.
این 12 یا 14 دانه را در سنجاق قفلی نگه می داریم، بعد 18 دانه اول و 18 دانه آخر را با هم (پشت سر هم) تا 3 سانتی متر ساده بافی می کنیم.

 

رج های بعدی:
حال 4 رج کشبافت یک دانه زیر، یک دانه رو می بافیم و کور می کنیم.

بافت شصت

دانه هایی که برای شصت در نظر گرفته بودیم را داخل میل می گیریم و4 رج کشبافت یک دانه زیر، یک دانه رو می بافیم و کور می کنیم.

بافت بند روی دستکش بدون انگشت:

برای بند روی دستکش 7 دانه سرمی اندازیم و بافت رکن انجام می دهیم و در رج 3 و 5 به اول و آخر دانه ها یک دانه اضافه می کنیم تا دانه ها به 11 عدد برسند. سپس 11 دانه را یک رج کامل به زیر می بافیم.

 

رج بعدی:
3 دانه زیر، 1 دانه رو تا انتهای رج می بافیم. یعنی وسط 11 دانه، 2 دانه به زیر بافته می شوند. این بافت را حدود 4 سانتی متر کمتر از دور مچ ادامه می دهیم. 
در انتها 11 دانه را 2 بار از دو طرف کور میکنیم تا به 7 دانه اولیه برسیم و در نهایت کلیه دانه ها را کور میکنیم.

 

انتهای کار:

بند را با نخ و سوزن و یک دکمه به دستکش می دوزیم. سپس درز کنار دستکش را هم می دوزیم و به این ترتیب بافت دستکش بدون انگشت ما تمام می شود.

 

۲- بافت دستکش بدون انگشت: مدل پیچ

 

عکس بافت دستکش بدون انگشت: مدل پیچ

 

برای شروع این دستکش بدون انگشت ابتدا 34 دانه سرمی اندازیم.

رج 1:

۲ دانه زیر، ۲ دانه از رو، این کشباف را تا انتهای رج ادامه می دهیم، و به اندازه ۴ سانتی متر کشباف می بافیم.

رج های 2 تا 4:

بعد از کشباف دانه ها را به این صورت با سنجاق علامت گذاری می کنیم، 14 دانه اول ،۶ دانه وسط و 14 دانه آخر

14 دانه اول همه از رو بافته می شوند(در هر دو طرف)، ۶ دانه وسط را ساده می بافیم (یک رج زیر، یک رج رو ) و 14 دانه آخر هم مثل 14 دانه اول همه از رو رو بافته می شوند(در هر دو طرف). ۴ رج را به همین ترتیب می بافیم.

توجه: در این دستکش بدون انگشت ۱۴ دانه اول و ۱۴ دانه آخر را می توانید در مدل های مختلف ببافید، در اینجا مدل بافت جودانه است.

رج 5:
در این رج به ۶ دانه وسط که می رسیم بافت پیچ را انجام می دهیم:۳   دانه اول را از میل خارج کرده و جایش را با ۳ دانه دوم عوض می کنیم، 14 دانه آخر را مثل رج های قبل می بافیم.

رج های بعدی:

بافت ساده را طبق رج های قبل ادامه می دهیم و به این ترتیب مدل پیچ درست می شود.
فاصله بین پیچ ها سلیقه ای است ولی در این مدل فاصله ها حدود ۴ سانتی متر است به همین ترتیب بافت ها را تا جایی ادامه می دهید که می خواهید اندازه بلندی ساق دستکش باشد، در اینجا حدود ۱۶ سانتی متر است.
 
بافت شصت:
در ادامه یک رج قبل از کشباف اخر بافت، دریچه شصت را به این ترتیب می اندازیم:

 ۴ دانه که بافتیم ۶ دانه کور کرده و یک دانه از رو می بافیم سپس ۶ دانه ساده و 14 دانه از رو می بافیم.

 

عکس بافت شصت در بافت دستکش بدون انگشت: مدل پیچ

 

رج بعد:
به دانه های کور کرده که میرسیم ۶ دانه سر می اندازیم ادامه رج را می بافیم.

رج بعد:

دوباره کشباف می بافیم: 2 دانه زیر و 2 دانه رو. به طول ۲ سانتیمتر کشباف را ادامه می دهیم در آخر دانه ها را کور می کنیم.

 

عکس آموزش بافت دستکش بدون انگشت: مدل پیچ

 

حال  دو طرف بافت را به وسیله قلاب یا سوزن به هم وصل می کنیم.
 
نکته: اگر فکر می کنید 34 دانه برای دستکش بدون انگشت شما کم یا زیاد است می توانید به تعداد مساوی به 14 دانه اول و آخر اضافه یا کم کنید.
 
توصیه می کنیم بافت 4 مدل  ساق دست بافتنی دخترانه  ساده و شیک با میل و آموزش  بافت دستکش نیم انگشتی (مدل دانه ذرتی) را نیز در ستاره بیاموزید.
 

طبقه بندی:


ستاره
Logo