آموزش بافت پاپوش نوزاد با دو میل و قلاب

بافت پاپوش نوزاد، کار لذت بخشی است که معمولا با قلاب انجام می شود.اما اینجا روش بافت پاپوش نوزاد مدل بندینک دار را با دو میل آموزش داده ایم.

ستاره | سرویس خانه‌داری – تجربه بافت پاپوش نوزاد برای زمستان لذت عجیبی دارد؛ وقتی نوزادتان با آن راه برود که دیگر هیچ! با آموزش بافت پاپوش نوزاد با میل و قلاب همراه همیشگی ستاره باشید.

آموزش بافت پاپوش نوزاد با دو میل

 • بافت رکن : دانه ها در یک جهت بافته می شوند، اگر از رو می بافید همیشه باید رو بافی شود، اگر از زیر می بافید همیشه زیر بافی می شود.
 • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
 • دو تا یکی جهت دار: دانه اول و دوم را جا به جا کرده و دو تا یکی می کنید.

 

وسایل لازم

 • کاموا 100 گرمی با ضخامت متوسط
 • میل 3.5 و یا 4
 • دکمه
 • قیچی

 

روش بافت

1- برای بافت پاپوش نوزاد با دو میل باید به اندازه دو برابر طول پا دانه سر انداخته و ۱۰ خط رکن می بافید.

 

عکس روش بافت رکن در پاپوش نوزاد

 

2- بعد دانه ها را بر۴ تقسیم کنید.
3- یک قسمت اول را نبافته در میل نگه می دارید.
4- دو قسمت وسط را بافته و یک قسمت آخر را هم نمی بافید و درمیل نگه می دارید.
5- ما  دراینجا ۵۶+۱=۵۷ دانه را درنظر گرفته ایم.
بعد از ۱۰خط رکن ۱۴ دانه اول بافت و ۱۴ دانه آخر بافت نگه داشته ایم.


بافت رویه پاپوش
۲۹ دانه وسط بافت پاپوش نوزاد را به این ترتیب می بافیم :
رج ۱: یکی زیر ، یکی رو ، دو تا یکی زیر، ۴رو، دو تا یکی زیر، ۴ دانه رو، یکی زیر ، ۴دانه رو، دو تا یکی جهت دار(در بالای متن توضیح داده شده است)، ۴دانه رو ، دو تا یکی ، یکی رو ، یکی زیر.
رج ۲ و تمام رج های زوج (پشت) دانه ها را همان طور که دیده می شوند ببافید.
رج ۳ : یکی زیر ، یکی رو ، دو تا یکی ، ۳ دانه رو ، دو تا یکی ، ۳ دانه رو ، یکی زیر ، ۳ دانه رو ، دو تا یکی جهت دار (دو تا یکی های سمت چپ جهت دارند) ۳ دانه رو ، دو تا یکی ، یکی رو ، یکی زیر

رج ۵ : یکی زیر ، یکی رو ، دو تا یکی ، ۲ رو ، دو تا یکی ، ۲ رو ، یکی زیر ،۲ رو ، دو تا یکی ، ۲رو ، دو تا یکی ، یکی زیر ، یکی رو
رج ۷ : یکی زیر ، یکی رو ، دو تا یکی ، یکی رو ، دو تا یکی ، یکی رو ، یکی زیر ، یکی رو ، دو تا یکی ، یکی رو ، دو تا یکی ، یکی رو ، یکی زیر
رج ۹ : دو تا یکی ، دو تا یکی ، دو تا یکی ، دو تا یکی ، دو تا یکی ، دو تا یکی ، یکی زیر

بافت بندینک جلو پاپوش 
تعداد دانه ها ۷ تا می شود که باید ۱۰ رج رکن بافته شود و سپس کور کنید و به پشت بافت بدوزید، برای رد کردن بند.

بافت پشت پا و بند
1- دو قسمت اول و آخر بافت را که نگه داشته بودید در یک میل می کنید.
2- درشروع بافت از یک سمت ۱۴ دانه اضافه می کنید.
3-  ۴ خط رکن بافته و همینجا جا دگمه هم باز می کنید.
4- حال درز پشت و زیر پا را بدوزید.

 

بافت پاپوش نوزاد با میل

وسایل لازم برای بافت پاپوش با دو میل

 • کاموا با رنگ روشن و نخ متوسط
 • میل شماره 3
 • دکمه

نحوه بافت پاپوش با دو میل

برای بافت پاپوش با دو میل، در این سایز باید ابتدا 37 دانه سر اندازیم.
رج 1:
همه دانه ها را به زیر می بافیم.
 
رج 2:

1 دانه زیر، 1 سید (دانه اضافه کردن طوری که سوراخ نیافتند)، 17 دانه زیر، 1 سید، 1 دانه زیر، 1 سید، 17 دانه زیر، 1 سید، بافته شود.

نکته: سید ها را همان طوری که گفته شد اضافه کنید تا سوراخ نیافتد و همه دانه ها را به زیر ببافید.

رج های پشت (رج های فرد)

این رج ها همه به زیر بافته می شود.
 
رج 4:
 2 دانه زیر، یک سید، 17 دانه زیر، 1 سید، 3 دانه زیر، 1 سید، 17 دانه زیر، 1 سید، 2 دانه زیر بافته شود.
 
رج 6:
3 دانه زیر، 1 سید، 17 دانه زیر، 1 سید، 5 دانه زیر، 1 سید، 17 دانه زیر، 1 سید، 3 دانه زیر بافته شود.
 
رج 8:
4 دانه زیر، 1 سید، 17 دانه زیر، 1 سید، 7 دانه زیر، 1 سید، 17 دانه زیر، یک سید، 4 دانه زیر بافته شود.
 
رج 9 تا 17:
در این رج ها همه دانه ها بدون اضافه کردن فقط به زیر بافته می شوند.
 
رج 18:

18 دانه زیر، 8 دانه بعدی را 2 دانه، 2 دانه با هم یکی کرده تا بشود 4 دانه، 1 دانه زیر، مجدد 8 دانه بعدی را 2 دانه، 2 دانه با هم یکی کرده تا 4 دانه بشود، 18 دانه آخر را به زیر می بافیم.

رج 19:
همه دانه ها به زیر بافته می شوند.
 
رج 20:
11 دانه زیر، دانه های وسط را کور کرده، 11 دانه آخر را به زیر می بافیم.
 
رج 21 :
11 دانه را به زیر بافته و رج را بر می گردیم، حالا 14 دانه سر می اندازیم روی میل جلوی دانه های بافته شده ( برای بند پاپوش ) و همه دانه ها را در این رج به زیر بافته خواهند شد که می شود 25 دانه .
 
رج 23 :
حال 22 دانه زیر، 2 دانه بعدی را با هم یکی کرده، یک سید، یک دانه آخر به زیر بافته می شود. انجام این کار برای جا دکمه انداختن بود .
 
رج 25:
در این رج همه دانه ها کور می شود.
حالا نخ را به طرف دیگر پاپوش گره زده تا 11 دانه اخر را ببافیم.
11 دانه را به زیر بافته و سپس 2 رج بعدی را هم به زیر بافته و بعد از چهارمین رج همه دانه ها را کور می کنیم.

روش بافت پاپوش با دو میل، پای دیگر

پاپوش پای دیگر هم به همین ترتیب بافته می شود، البته با این تفاوت که برای شروع بافت بند اول 11 دانه را 3 رج به زیر بافته و کور می کنیم و بعد نخ را به سمت دیگر گره زده و 14 دانه جلوی آن دانه ها سر انداخته و بعد مانند توضیحی که برای بند بالا داده شد، باقی را بافته و جا دکمه را به همان روش بافته و کورمی کنیم.
به این صورت، جهت بندها برای دو طرف پا چپ و راست مخالف هم می شود. سپس درز پشت و کف پا را می دوزیم و روی آن دکمه را هم می دوزیم.

 

بافت پاپوش نوزاد با قلاب دخترانه

آموزش بافت پاپوش نوزاد با قلاب

آموزش بافت پاپوش نوزاد با قلاب

 

سایز قلاب: ۴سایز نخ: ضخیم

سایز نهایی پاپوش: یازده سانت

بافت کفی کفش

چهارده زنجیره بزنید. البته این بستگی به سایز پاپوش و سایز نخ و قلاب شما دارد.
(دوازده تا زنجیره می شود ۶ سانت). در دانه سوم از قلاب یک پایه نیم دوبل بزنید (آموزش بافت پایه نیم دوبل)در چهار دانه بعد هم هرکدام یک پایه نیم دوبل بزنید.
در شش دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید.
در دانه آخر هفت تا پایه بلند بزنید.طرف دیگر زنجیره ها را ببافید. در ۶ دانه اول هر کدام یک پایه بلند و در ۵ دانه بعد هرکدام یک پایه نیم دوبل بزنید. در دانه آخر ۵ تا پایه نیم دوبل بزنید.

دانه آخر را با شلال یا بخیه به سر زنجیره متصل کنید.

رج دوم: سه زنجیره بزنید. در یازده دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید. اکنون رسیده اید به هفت دانه ای که در یک دانه بافته بودید.

آن را به این صورت ببافید: در دانه اول یک پایه بلند، در دانه دوم دو پایه بلند, در دانه سوم دو پایه بلند، در دانه چهارم سه پایه بلند، در دانه پنجم دو پایه بلند, در پایه ششم دو پایه بلند و در پایه هفتم یک پایه بلند. در یازده دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید. تا برسید به ۵ دانه ای که در یک دانه بافته بودید.
 
آنها را به این صورت ببافید. در دانه اول یک پایه بلند, در دانه دوم دو پایه بلند، در دانه سوم سه پایه بلند, در دانه چهارم دو پایه بلند، در دانه پنجم یک پایه بلند. دانه آخر را با شلال یا بخیه به سر زنجیره ها متصل کنید.
 
رج سوم: شما اگر دوست ندارید که رنگ کفی کفش دیده بشه می تونید با صورتی ببافید. (اگر بافت را به همان روش قبل یعنی بر خلاف جهت عقربه های ساعت ببافیم بافتی که روی کفش قرار می گیرد پشت بافت ما است. برای همین بافت را از این رج به بعد در جهت عقربه های ساعت می بافیم.
یعنی یک زنجیره بزنید. به همان طرفی که رج های قبل را می بافتید نبافید بلکه کفی را برگردانید و در جهت عکس ببافید.
در تمامی دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه آخر را با شلال یا بخیه به زنجیره متصل کنید.
رج پنجم: سه زنجیره بزنید.در تمام دانه ها هر کدام یک پایه نیم دوبل بزنید تا به ۶ دانه جلوی پاپوش برسید. دو تا دوتا آنها را باهم ببافید.
یعنی دانه یک و دو را باهم ببافید, دانه سه و چهار را باهم و دانه پنج و شش را هم باهم ببافید(آموزش نحوه بافت دو دانه باهم ) باقی دانه ها را تا انتهای رج در هر کدام یک پایه نیم دوبل ببافید.
دانه آخر را با شلال یا بخیه به  سر زنجیره متصل کنید.
رج ششم: سه زنجیره بزنید. در تمام دانه ها هر کدام یک پایه نیم دوبل بزنید تا به سه دانه جلوی پاپوش که در رج قبل آنها را دوتایی باهم بافته بودید برسید.
هر سه آنها را باهم ببافید. باقی دانه ها را تا انتهای رج در هر کدام یک پایه نیم دوبل ببافید. دانه آخر را با شلال
یا بخیه به  سر زنجیره متصل کند.

رج هفتم: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها هرکدام یک پایه کوتاه بزنید؛ کور کنید.

 

آموزش بافت پاپوش نوزاد با قلاب ساده

آموزش بافت پاپوش نوزاد با قلاب ساده

 

بافت پاپیون

پنج زنجیره بزنید. در دانه سوم از قلاب یک پایه نیم دوبل بزنید. در دو دانه بعد هم یک نیم دوبل بزنید.رج دو: در هر کدام از دانه ها دو پایه نیم دوبل بزنید.

رج سه: در دانه اول و آخر دو پایه نیم دوبل بزنید اما در باقی دانه های وسط هرکدام یک نیم دوبل بزنیم.
رج چهار: در تمام دانه ها یک نیم دوبل بزنید.
رج پنج: دو دانه اول و دو دانه اآخر را باهم ببافید. اما دانه های بین آن دو را در هر کدام یک نیم دوبل بزنید.
رج شش: دو تا دوتا دانه ها را باهم ببافید

رج هفت: در تمام دانه ها یک نیم دوبل بزنید. کور کنید.هفت رج بالا را مجدد ببافید و آن را مانند پاپیون به هم متصل کنید. آن را به کفش بدوزید.

 

انواع مدل بافت پاپوش نوزاد

 

عکس مدل بافت پاپوش نوزاد گل دار

مدل بافت پاپوش گل دار

 

عکس مدل بافت پاپوش نوزاد بندی

 مدل بافت پاپوش بندی

 

عکس مدل بافت پاپوش نوزاد دخترانه

پاپوش نوزادی دخترانه

 

عکس مدل بافت پاپوش نوزاد صورتی

مدل دخترانه بافت پاپوش نوزاد گل دار

 

کلام آخر

امیدواریم مطلب آموزش بافت پاپوش نوزاد برای شما مفید بوده باشد. از اینکه ما را در این مطلب همراهی کرده‌اید بسیار سپاسگزاریم.

توصیه می کنیم آموزش بافت پاپوش دخترانه (کفش روفرشی بافتنی) را نیز در ستاره از دست ندهید!


ستاره
Logo