بافت کلاه دخترانه 6 ضلعی گیس بافت با میل

بافت کلاه دخترانه با میل مدل های متنوعی دارد.کلاه 6 ضلعی گیس بافت از مدل هایی جذابی است است که با وجود پیچیدگی هایش، طرفداران زیادی دارد.

ستاره | سرویس خانه داری – در این مطلب قصد داریم بافت کلاه دخترانه 6 ضلعی گیس بافت با میل را به شما آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

 

مهارت های لازم برای مدل بافت کلاه دخترانه با میل

  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.
  • کشبافت: دوتا زیر- دوتا رو
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
  • بافت پیچ: جای دانه اول را با دانه دوم عوض كرده و ببافید.

 

آموزش بافت کلاه 6 ضلعی گیس بافت

 

عکس بافت کلاه دخترانه پرطرفدار 6 ضلعی گیس بافت با میل

 

سایز کلاه

مناسب برای افراد بزرگسال

مواد لازم جهت بافت کلاه دخترانه با میل

  • میل شماره 6
  • كاموای متناسب با میل شماره 6؛ کاموا نسبتاً ضخیم باشد، همچنین می توانید از كاموای متوسط دولا نیز استفاده كنید. 2 کلاف 100 گرمی مناسب است.

روش بافت کلاه دخترانه با میل

برای این مدل بافت کلاه دخترانه با میل ابتدا 16 دانه سر بیاندازید. 

یك دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته ( نخ را بدون بافتن روی میل بگیرید ) – 1 دانه از رو

3 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 2 دانه از رو

4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 3 دانه از رو

5 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 4 دانه از رو

6 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 5 دانه از رو

7 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

اکنون ادامه کار:

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 6 دانه از رو

  8 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه وسط را بافت پیچ ببافید ( جای 4 دانه اول را با 4 دانه دوم عوض كرده و بعد ببافید ) – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

 1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 7 دانه از رو

9 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 8  دانه از رو

10 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 9 دانه از رو

11 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 10 دانه از رو

12 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 11 دانه از رو

13 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 12 دانه از رو

14 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8  دانه وسط را بافت پیچ می بافیم ( جای 4 دانه اول را با 4 دانه دوم عوض كرده و بعد ببافید ) – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

 

نكته: در تمام پیچ های این مدل بافت کلاه دخترانه با میل، 4 دانه دوم را از رو رد می كنیم، یعنی پیچ ها همه باید در یك جهت باشد.

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 13 دانه از رو

 

عکس آموزش بافت کلاه 6 ضلعی گیس بافت

 

15 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر- 8 دانه از رو – 3 دانه ازیر – 1 دانه از رو – 1 ژته

 

عکس رو بافی کلاه 6 ضلعی گیس بافت

 

2 دانه را با هم از رو ببافید.

 

عکس آموزش دوتایکی کردن بافت کلاه 6 ضلعی گیس بافت

 

بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

 

عکس آموزش رد کردن دانه در  بافت کلاه 6 ضلعی گیس بافت 

 

3 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 1 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 2 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

5 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 3 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

6 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 4 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

7 دانه از زیر – 3 دانه از رو –  8  دانه وسط را بافت پیچ می بافیم ( جای 4 دانه اول را با 4 دانه دوم عوض كرده و بعد ببافید ) – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 5 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید -بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

8 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 6 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

 

عکس آموزش بافت کلاه دخترانه مرحله 5

 

9 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 7 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

10 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 8 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

11 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 9 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

12 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 10 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

13 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8  دانه وسط را بافت پیچ میبافیم ( جای 4 دانه اول را با 4 دانه دوم عوض كرده و بعد ببافید ) – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 11 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

14 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 12 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید .

15 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

 

 عکس آموزش مرحله به مرحله بافت کلاه 6 ضلعی گیس بافت

 

در اینجا برای یادگیری بهتر مدل 6 ضلعی بافت کلاه دخترانه با میل ما یک بار دیگر همین کار را با رنگ سفید انجام دادیم. ( شما نباید رنگ نخ را عوض کنید. )

اکنون در رج پشت یک دانه ژته انداخته اید و دو دانه را با هم از رو بافته اید و ادامه کار.

 1 دانه از رو – 2 دانه از زیر- 8 دانه از رو – 3 دانه ازیر – 1 دانه از رو – 1 ژته – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

 

اکنون در رج پشت یک دانه ژته انداخته اید و دو دانه را با هم از رو بافته اید و ادامه کار.

 

عکس آموزش ژته در بافت کلاه 6 ضلعی گیس بافت

 

3 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 1 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید -بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

 

عکس آموزش گام به گام بافت کلاه 6 ضلعی گیس بافت

 

4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 2 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

5 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 3 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

6 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 4 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

7 دانه از زیر – 3 دانه از رو –  8  دانه وسط را بافت پیچ میبافیم ( جای 4 دانه اول را با 4 دانه دوم عوض كرده و بعد ببافید ) – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 5 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید -بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

8 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 6 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

9 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

 

 عکس آموزش قدم به قدم بافت کلاه 6 ضلعی گیس بافت با میل

 

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 7 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

10 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 8 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

11 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 9 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

12 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 10 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

13 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8  دانه وسط را بافت پیچ میبافیم ( جای 4 دانه اول را با 4 دانه دوم عوض كرده و بعد ببافید ) – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 11 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید – بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها كنید و به رج برگشت بروید.

14 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

1 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 8 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 1 دانه از رو – 1 دانه ژته – 12 دانه از رو – 2 دانه را با هم از رو ببافید.

 

عکس آموزش تصویری بافت کلاه 6 ضلعی گیس بافت

 

عکس آموزش بافت کلاه 6 ضلعی گیس بافت با دو میل

 

15 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 8 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر 

و مثلث بعدی نیز به همین روش است، شروع و پایان هر مثلث را با علامت مشخص کرده ایم.

زمانی که تعداد مثلث ها به 6 عدد رسید بافت را کور می کنیم ، در ضمن به یاد داشته باشید که طرح پیچ هر 12 رج یک بار باید تکرار شود.

در انتهای کار مدل 6 ضلعی بافت کلاه دخترانه با میل در قسمت بیرونی دایره ( دور تا دور دایره )  از پشت کار دانه می گیریم به شکلی که یک دانه کناری بافت به سمت بیرون بافت بیفتد ، در تصویر آخر کاملاً مشخص است.

 

عکس آموزش بافت مثلث برای کلاه 6 ضلعی گیس بافت

 

حال یازده رج کشباف دو تایی ( دو تا زیر – دو تا رو ) ببافید و کور کنید.

 

عکس آموزش کشبافت کلاه 6 ضلعی گیس بافت

 

سپس درز کنار کلاه را کامل بدوزید ( از فرق سر تا لبه کشباف )، طوری باشد که  درز نمایان نباشد.

پیشنهاد: اگر می خواهید یک ردیف صاف را در لبه کشباف خود نبینید و لبه کشباف نیز قابلیت کش آمدن داشته باشد، بهتر است در هنگام کور کردن دانه های زیر را از زیر کور کنید و دانه های رو را از رو کور کنید. تا لبه کشباف تمیزی داشته باشید.

اکنون بافت کلاه دخترانه با میل مدل 6 ضلعی گیس باف به پایان رسیده است و می توانید از پوشیدن و زیبایی آن لذت ببرید.

 

در آخر توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز در ستاره ببینید:

 

منبع: پرتال مامی سایت

 

ستاره
Logo