پرس سینه دستگاه نشسته

روی نیمکت دستگاه پرس سینه بنشینید، کمر کاملا صاف باشد و برای انجام حرکت پرس سینه با دستگاه، دستگیره‌های آن را به جلو فشار داده و به آرامی به عقب برگردانید.

برای حرکت پرس سینه دستگاه نشسته باید از یک دستگاه پرس سینه استفاده کنید. روی نیمکت دستگاه بنشینید و کمر را کاملا صاف نگه دارید، بعد با قدرت دستگیره‌های دستگاه را به جلو فشار داده و به آرامی به عقب برگردانید. به تعداد دل‌خواه حرکت را تکرار کنید.

بنر-هومکا-ستاره

 

پرس سینه دستگاه نشسته، پرس سینه، قفسه سینه، عضله سازی


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo