فلای سینه دمبل

برای حرکت فلای سینه بایستی روی نیمکت صاف دراز کشیده، با استفاده از دمبل دست‌ها را با آرنج خم و به طرفین باز کرده و سپس دو دست را به حالت در آغوش گرفتن به هم نزدیک کنید.

فلای سینه دمبل بسیار شبیه حرکت فلای معمولی و فلای روی میز شیب‌دار است ولی این‌بار باید روی یک نیمکت صاف دراز بکشید و کمر را کاملا روی نیمکت بچسبانید. دو دمبل برداشته و دست‌ها را در حالی‌که آرنج‌ها خم شده‌اند، به طرفین باز کنید. بعد مثل دیگر حرکات فلای، دست‌ها را به حالت در آغوش‌گرفتن، به همدیگر نزدیک کنید. یک مکث کوتاه و بعد دوباره دست‌ها را باز کنید. حرکت را به دفعات دل‌خواه تکرار کنید.

فلای سینه دمبل، دمبل، قفسه سینه، عضله سازی، هالتر، عضلات سینه‌ای بزرگ


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo