پلاور دمبل (دمبل بالای سر خوابیده)

پلاور دمبل (دمبل بالای سر خوابیده) مشابه حرکت پلاور هالتر است با این تفاوت که در این حرکت به جای هالتر از دمبل استفاده می‌گردد.

تمرین پلاور دمبل بسیار به حرکت پلاور هالتر شباهت دارد و تفاوت اصلی پلاور دمبل، در استفاده از دمبل به جای میله هالتر است. مانند حرکت قبلی روی یک نیمکت صاف دراز بکشید و یک دمبل را مقابل قفسه سینه خود بالا ببرید. بازهم مانند قبل باید دست‌ها را پشت سر برده و تا آنجا که می‌توانید به دست‌ها کشش وارد کنید و سعی کنید دمبل را به زمین نزدیک کنید. به آرامی دست‌ها را به موقعیت اولیه بازگردانید و دوباره حرکت را تکرار کنید.

 

پلاور دمبل، دمبل، قفسه سینه، عضله سازی، دمبل بالای سر، هالتر


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo