پرس روی سطح شیب‌دار اسمیت

پرس روی سطح شیب‌دار اسمیت به مانند حرکت بالا سینه هالتر روی سطح شیب دار می‌باشد با این تفاوت که دستگاه اسمیت نقش دستیار کمکی را برای شما خواهد داشت.

حرکت پرس سینه روی سطح شیب‌دار اسمیت کاملا مشابه حرکت پرس سینه هالتر روی سطح شیب‌دار است. با این تفاوت که دستگاه اسمیت نقش مربی یا دستیار کمکی شما را خواهد داشت. پس دقیقا به همان روشی که برای بالا سینه هالتر روی سطح شیبدار  گفته شد عمل کنید و دقت کنید که میله هالتر نباید روی قفسه سینه قرار بگیرد. پس فاصله میان میله هالتر و قفسه سینه را رعایت کنید.

بنر-هومکا-ستاره


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات قفسه سینه نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی

 

ستاره
Logo