نشر خم خوابیده روی میز شیب‌دار

نشر خم خوابیده روی میز شیب‌دار، تمرینات سرشانه، سرشانه با دمبل، برنامه بدنسازی سرشانه، سیم‌کش، دمبل، نشر از جانب، نشر جلو، کول، ذوزنقه‌ای

برای حرکت نشر خم خوابیده روی میز شیب‌دار به شکم روی یک میز شیب‌دار دراز بکشید به طوری‌که تمام بدن به میز چسبیده باشد. دست‌ها را طرفین نیمکت قرار دهید و با هر دست یک دمبل بردارید و آرنج ها را به سمت جلو خم کنید. دمبل‌ها را زیر نیمکت نزدیک به یکدیگر نگه دارید و بعد هم‌زمان هر دو دست را به طرف بیرون و بالا ببرید مثل این‌که می خواهید با آرنج ها سقف را لمس کنید. به یاد داشته باشید که بازوها باید موازی با زمین قرار گیرند. بعد از یک مکث کوتاه دست‌ها را دوباره پایین ببرید و باز همین حرکت را تکرار کنید.

 

نشر خم خوابیده روی میز شیب‌دار، نشر جلو، سرشانه، دمبل، بدنسازی

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo