شعر به نام خدا | انواع به نام خدا کوتاه، بلند و کودکانه

با مجموعه‌ای از شعر به نام خدا، انواع به نام خدا کوتاه کودکانه، شعر به نام خدا بلند و کوتاه، تک بیتی به نام خدا، شعر برای شروع با نام خدا، به نام خدا برای پاورپوینت، زیباترین تحمیدیه ها و شعر نو به نام خدا همراه ما باشید.

در حدیث نبوی است که هر کاری بدون نام خدا آغاز شود، ابتر و ناقص است. شاعران هم در آغاز دیوان شعری خود از سروده‌هایی استفاده کرده‌اند که در حمد و ستایش خداوند بوده و آغاز کلامشان با نام خدا است که از این ابیات تحت عنوان «تحمیدیه» یاد می‌شود. تحمیدیه‌ها یا شعر «به نام خدا» برای شروع نامه، آغاز انشا و شروع سخنرانی استفاده می‌شوند. در مطلب پیش رو، انواع شعر به نام خدا کوتاه، بلند، کودکانه و تک بیت‌هایی که با «به نام خدا» و «به نام خداوند» آغاز می‌شوند، جمع‌آوری شده است.
 

شعر به نام خدا (بلند)

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر
فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست
نگارنده بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را
نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه
که او برتر از نام و از جایگاه

سخن هر چه زین گوهران بگذرد
نیابد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزیند همی
همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست
میان بندگی را ببایدت بست

خرد را و جان را همی سنجد اوی
در اندیشه سخته کی گنجد اوی

بدین آلت رای و جان و زبان
ستود آفریننده را کی توان

به هستیش باید که خستو شوی
ز گفتار بی‌کار یکسو شوی

پرستنده باشی و جوینده راه
به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود

از این پرده برتر سخن‌گاه نیست
ز هستی مر اندیشه را راه نیست

فردوسی

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

 

به نام خدایی که جان آفرید
زمین و زمان و مکان آفرید

خداوند دانا، خداوند هوش
خداوند روزی ده عیب پوش

خدایی که داراست، علم غیوب
توانای مطلق بپوشد عیوب

خدایی که در خلقت این جهان
نبودست محتاج، بر این و آن

خدایی که بخشید هستی به ما
دلیل وجودش زهستیّ ما

خداوند رحمان، خدای رحیم
که هم قهروهم عفو او شد عظیم

امید همه بندگان، عفو اوست
نشاید که نومید گشتن ز دوست

و من هم امیدم، به بخشایش است
که از لطف یزدان در آسایش است

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خدا، هر چه داریم از او
خداوند احمد خدای سبو

خدای قلم های حیدر ستا
خداوند سیف و خدای شتا

به نام خداوند بود و نبود
خداوند یاسی به رنگ کبود

خداوند حسن و خدای حسن
خداوند ابرو به وقت شکن

خداوند بدر و خدای حنین
همان خالق کربلای حسین

خداوند سجاد زین العباد
که ساجد چو او در دو عالم مباد

خدای شکافنده بحر علم
خداوند باقر خداوند حلم

خداوند صادق خدای ودود
خداوند غیب و خدای شهود

خداوند کاظم خدای ادب
خداوند روز و خداوند شب

خداوند مهر و خدای وفا
به نام خدایی که دارد رضا

خداوند عدل و خداوند داد
خداوند بخشش خدای جواد

خداوند هادی خداوند راه
خداوند روزی ده رهنما

خدای حسن نرگس و آفتاب
خدای پذیرای کار صواب

خداوند زیبای رنگین کمان
خداوند مهدی صاحب زمان

 

❅♥❅♥❅

 

آغاز و سرآغاز به نامش
عالم به کلامش
عاشق به کمالش
شد گل به جمالش
این خانه به کامش
آن خانه به نامش

آنکس که کند یاد خدا را
به جلالش
من پیر پیامش
سیر از می نابش
این دیده به خوابش
آن خانه به نامش
طعمی نه به کامش
هم می نه به جامش

آنکس که نشد نام خدا
ورد کلامش

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند رحمان، خدای رحیم
خداوند سبحان، خدای حکیم

به نام خداوند مینو سرشت
خداوند خورشید، خداوند کشت

خداوند باران، خداوند ماه
خداوند عزت، خداوند جاه

خداوند راهی که راستی در اوست
توانا و دانا که هستی از اوست

خدای بلند اختر آسمان
خداوند انسان ، خداوند جان

به نام خدایی که جان می‌دهد
توان و روان و جهان می دهد

خدایی که هستش، حیات من است
به هر ذره برگش نبات من است

خداوند گندم، خداوند آب
خداوند مردم، خداوند ناب

خداوند درک و خداوند فهم
خداوند بینش، خداوند چشم

به نام خداوند قرآن، خداوند وحی
خداوند امر و خداوند نهی

بنام خداوند ببخش خداوند عدل
خداوند سنجش خداوند عقل

خداوند، عفو بشیر و نذیر
خطا پوش دانا و توبه پذیر

خداوند برهان، خدای دلیل
خداوند کثرت، خدای قلیل

به نام خداوند، نیلوفر و رهنما
خداوند پروین، خدای سما

خدایی که عالم تماماً از اوست
توانا و دانا که دائم در اوست

الهی، به درک و شناختی نیایی دمی
خداوند پاک بنی آدمی

مرا درک و فهمت کجا بایدش
زبانی ببخشا که آن آیدش

تو در حفظ آدم تو در حفظ جان
طریقت همان است که بخشی زبان

طریقت تو هستی به هر رهبری
دل بی قرارم چه سان می بری

خدایا چه گویم که آیی به نام
هر آنقدر که گویم نشائی تمام…

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

شعر برای شروع با نام خدا

شعر برای شروع با نام خدا

 

بنام خداوند نقش و نگار
خداوند آب و درخت و بهار

بنام خداوند لوح و قلم
همان زنده گردان بعد از عدم

همان رب منان و رب حمید
که روحش به این جسم خاکی دمید

ز آغاز خلقت بشد رهنما
بشر کرد با یکدیگر آشنا

مرا سالک دین اسلام کرد
تهی از خیالات و اوهام کرد

که من بنده پاک رحمان شوم
که عامل به احکام قرآن شوم

همان گنج ذی قیمت و استوار
که آمد نبی را ز پروردگار

به بسم اله آغاز شد کار او
که یزدان پذیرفت کردار او

به نام خدایی که جان می‌دهد
به انسان شتاب و توان می‌دهد

که از بهر روزی نماید تلاش
عرق ریزد از بهر رزق و معاش

نشستن بر انسان سزاوار نیست
تلاش و مشقت بر او عار نیست

خدا را بر آن بنده بخشایش است
که خلق از وجودش در آسایش است

چو روزی بری از بر بازوان
نگردی به پیری کج و ناتوان

که دستت به زانوی خود می‌نهی
دگر دست بر ناتوان می‌دهی

 

شعر به نام خدا (کوتاه)

به نام خداوند دل‌های پاک
که نامش بود در دلت تابناک

به نام کسی که تو را آفرید
سرآغاز عشق است و نور و امید

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند بخشنده مهربان
کزو ماندگار، این زمین و زمان

که با نام او راست گشت آسمان
که با عشق او شد جهان، بی کران

به نام جهان بخش پاک آفرین
به راهش بود، مردم راستین

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خدای قلم آفرین
به هستی وجود از عدم آفرین

به نام خداوند عشق و سخن
مجمع صفاتی به یک انجمن

به نام خدای اصول و فروع
کنم دفتر خود به نامش شروع

یاسر دهقان

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

 

بنامت گشایم کنون دفترم
که بی نام تو درسخن ابترم

خداوند جان و خدای رحیم
که از ذره ای دربرش کمترم

کریما عنایت نما بنده ام
چولطفت نباشد زخس بدترم

سید محمد میر هدائی

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند لوح و قلم
حقیقت نگار وجود و عدم

خدایی که داننده رازهاست
نخستین سرآغاز آغازهاست

 

❅♥❅♥❅

 

شعر با نام خدا

شعر با نام خدا

 

با یاد خدا، در ابتدا متن و کلام
زینت بدهم به نام آن خالق تام

در محضرتان سپس کنم روی خلوص
با عشق و ارادت و ادب؛ عرض سلام

با نام خدا برایتان ضمن سلام
از حضرت حق طلب کنم فیض مدام

فیضی که شود شروع آن صبح ظهور
در خانه‌ی کعبه با تماشای امام

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند عشق و امید
روم کربلای حسین شهید

اگر رو سیاهم به صدها گناه
ولی رو سفیدم کند فضل شاه

به نام خداوند حق باوران
سلامی کنم خدمت سروران

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

 

به نام همان خالق کائنات
که در دست او بوده مرگ و حیات

به نام خدا خالق هر اثر
پدید آور وحی و شعر و هنر

بگویم سپاس و درود و سلام
به فردوسی فاضل و خوش کلام

اول و آخر ، همه جا بَر زبان
نام خدایی به یقین مهرَبان

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند غفور و رحیم
مالک دنیا و جنان و جحیم

اول سخنی که بین ما بود
از نام خدای رهنما بود

پایان سخن به ختم دفتر
زینت بدهم به نام «حیدر»

 

❅♥❅♥❅

 

بگویم ابتدا نام خدایی
که بی اذنش نمی‌آید صدایی

خداوندی که ذکرش چاره ساز است
خودش تضمین رفع هر نیاز است

 

❅♥❅♥❅

 

به نام آنکه به یادش همیشه آرامم
بدون دلهره راحت به سیر ایامم

خدای بنده نوازی که رزق من با اوست
خودش نموده ضمانت حلاوت کامم

 

❅♥❅♥❅

 

با توکل بر خدا با نام او
می کنم از حق و باطل گفتگو

حق به دنیا مظهرش مولا علی(ع) است
باطل اما آنکه دشمن با علی(ع) است

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

 

به نام خداوند مهمان نواز
خداوند بخشنده ی بی نیاز

که هر امر و نهی اش برای بشر
بود مایه‌ی رحمت و دفع شر

 

❅♥❅♥❅

 

اوّلِ هر نامه به نام خداست
نام خدا هم همه جا رهگشاست

هر چه که با نام خدا شد شروع
یکسره روشن بُوَد از این طلوع

 

❅♥❅♥❅

 

با نام خدای علم و تکنیک
گویم به شما سلام و تبریک

تبریک و سلام گرم و مطلوب
بر جمع معلمان محبوب

 

❅♥❅♥❅

 

با نام خدای مهر و یاری
آماده شوم به روزه داری

ماه رمضان که ماه راز است
درهای بهشت و توبه باز است

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

 

به نام آن خدای مهربانی
که ما را جاودان بخشیده جانی

خداوندی که جان از رحمت اوست
سماوات و زمین در خدمت اوست

 

❅♥❅♥❅

انواع به نام خدا کوتاه

انواع به نام خدا کوتاه

 

به نام خالق سبحان که جان جانان است
رفیق و همدم و دلدار و یار انسان است

چه گویم از کرم و لطف و رحم بی حدش
که مهر او به خلایق بدون پایان است

 

❅♥❅♥❅

 

به نام آن خدای اغاز گردید
هر اغازی که از عشق راز گردید

خدا شد راهنمای عاشقان راز
زمین و اسمان پرواز گردید

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند هفت آسمان
زبان را گشایم برای بیان

بیان از جهانی که بی انتهاست
جهانی که در دست لطف خداست

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

 

اگر نه مدّ بسم الله بودی تاج عنوان‌ها
نگشتی تا قیامت تو خط شیرازه دیوان‌ها

نه تنها کعبه صحرائیست دارد کعبه دل هم
به گرد خویشتن از وسعت مشرب بیابان‌ها

غزلیّات صائب تبریزی

 

❅♥❅♥❅

 

به نام آنکه هستی نام ازو یافت
فلک جنبش، زمین آرام ازو یافت

خدایی کافرینش در سجودش
گواهی مطلق آمد بر وجودش

 

❅♥❅♥❅

 

ای نام تو بهترین سر آغاز
بی نام تو نامه کی کنم باز

ای یاد تو مونس روانم
جز نام تو نیست بر زبانم

 

❅♥❅♥❅

 

اول دفتر به نام ایزد دانا
صانع پروردگار حیّ توانا

اکبر و اعظم، خدای عالم و آدم
صورت خوب آفرید و سیرت زیبا

 

❅♥❅♥❅

 

ثنا و حمد بی پایان خدا را
که صنعش در وجود آورد ما را

آفرین جان آفرین پاک را
آنکه جان بخشید و ایمان خاک را

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

به نام خدا انگلیسی

به نام خدا انگلیسی

 

تک بیتی به نام خدا

به نام خداوند آلاله ها
خداوند پروانه و پونه ها

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند حی رحیم
خدای بهشت و خدای جحیم

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند شعر و غزل
به نام خداوند عزوجل

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند شعر و غزل
کلامش نشیند به دل تا ازل

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

 

به نام خداوند نان و خداوند جان
دهد روزی اش را به پیر و جوان

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند احساس پاک
خداوند شمس و مه تابناک

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند نیلوفرین
ستایش ز بهر تو ای بهترین

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند دریای نور
خدایی که دارد به هر جا حضور

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

 

به نام خداوند شعر و غزل
خداوند روزی ده بی مثل

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند روشن ضمیر
خداوند روشنگر بی نظیر

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند دریاچه ها
که داده ظرافت به پروانه ها

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند احساس پاک
همان که آفریده ما را ز خاک

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

 

به نام خداوند رنگین کمان
فروزنده روز و شب آسمان

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند زیبا سخن
خداوند آلاله ها در چمن

 

❅♥❅♥❅

 

درود بر خدای هنرآفرین
نگارنده هر گل آتشین

 

 شعر برای شروع انشا

شعر به نام خدا برای شروع انشا

 

به نام خداوند نون و قلم
خداوند آزادی و عشق و غم

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خالق سبز بهاران
خداوند طراوت، جویباران

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

 

به نام خداوند خوب بهار
خداوند گل، لاله و لاله زار

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خدای بلندآسمان
خداوند خاک و خدای جهان

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند پاک و دلیر
خداوند دریا، خدای امیر

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

 

به نام خداوند سبز و سپید
خداوند سال و خداوند عید

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند سنگ و خداوند گنج
خداوند شادی خداوند رنج

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند کوه و خداوند دشت
خداوند دره خداوند گشت

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند ریحان و گل
خداوند هادی هدایت سبل

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خدای شفیع و صبور
خداوند دانش خداوند نور

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

 

به نام خداوند تاج و خداوند گنج
خداوند روزی، سرای سپنج

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوندی که کارساز است
ز ما و طاعت ما بی نیاز است

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند شعر و سخن
نخستین سخن در همه انجمن

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خدای سمیع و بصیر
خطا پوش بخشنده بی نظیر

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خدای علیم و حکیم
رحیم و بسیط و شریف و نعیم

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

 

به نام خدای بزرگ و احد
تعالی و شافی، قدیر و صمد

 

شروع با نام خدا شعر

شروع با نام خدا شعر

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خدای رئوف و غفور
حمید و لطیف و مجید و صبور

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند وجد و سرور
پدید آور عشق و احساس و شور

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند شمشیر و تیغ
که باران آتش درآرد ز میغ

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

 

به نام خداوند نیکوسرشت
که او در جهان بذر نیکی بکشت

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوندباران نقل و تگرگ
نفس های باد و تپش های برگ

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند رنگین کمان
خداوند بخشنده مهربان

 

❅♥❅♥❅

 

به نام آن خدای پاک سبحان
که از خاک آفرید اینگونه انسان

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند دادار پاک
پدید آور آدم از آب وخاک

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خدایی که برذات وی
محال است هرگز برد عقل، پی

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

 

به نام خدایی که خاک آفرید
کزان خاک انسان پاک آفرید

 

❅♥❅♥❅

 

بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم

 

❅♥❅♥❅

 

به نام آنکه جان را فکرت آموخت
چراغ دل به نور جان برافروخت

 

❅♥❅♥❅

 

به بسم الله می خوانم خدارا
زمشتی خاک آدم ساخت مارا

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوندجان آفرین
حکیم سخن در زبان آفرین

 

❅♥❅♥❅

 

به نام آن که در جان و روان است
توانایی ده هر ناتوان است

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

 

سرآغاز گفتار نام خداست
که رحمتگر و مهربان، خلق راست

 

❅♥❅♥❅

به نام آنکه در ما گفتن آموخت
به انسان در معنی سفتن اموخت

 

❅♥❅♥❅

 

به نام آن که گل را خنده آموخت
و برجان شقایق آتش افروخت

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند لوح و قلم
حقیقت نگار وجود و عدم

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خداوند نیکو سرشت
که در جهان بذر نیکی بکشت

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

 

به نام مناسب ترین واژه ها
به رسم محبت به نام خدا

 

شعر نو به نام خدا

شعر نو به نام خدا

 

شعر به نام خدا (معاصر)

به نام خداوند ساده دل
به نام خداوند شاخه گل

به نام خداوند باران و باد
به نام خداوند جاوید یاد

خداوند کوه و دشت و باغ
خالق کفتر و اردک و زاغ

به نام خداوند صحرا چمن
ندارد در این گیتی عاشقی چو من

خداوند عاشق و دلدار
مرحم آن دل داغدار

مبرا ز هر نفرت و ظلم و دروغ
منم خسته از این دنیای شلوغ

به نام آفریننده درخت بید
همه کارهای مارو خدا دید

آن همه بخشش و لطف و کرم
به وقت نیازم به تو پناه آورم

 

❅♥❅♥❅

 

بنام خداوند دانش نواز
خداوند درمانگر چاره ساز

خداوند طب و خداوند رای
خداوند جان و خدای شفا

خدای شفابخش، خداوند جانبخش
خداوند حکیم روانبخش

شفا او ببخشد به دستان ما
ولیکن به دیده است دستان ما

خدایا ببخشای دانش طبیب
که تا چاره سازد درد حبیب

سجاد نوروزی ملقب به طبیب حبیب

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا →

شعر نو به نام خدا

خدا داند و بس
کلاس آغاز شد
اوّل درس نشد
معلّم دست در جعبه ی گچ نهاد
با گچی زرد رنگ به جان تخته فتاد
بنوشت اواوّل نام خدا
همهمه ساکت شد
کودکی پرسید که
چرا هر دم آیی تو نویسی این خط را
بچه ها آرام آرام ، پچ پچ می کردند
معلّم کمکی دم زد گفت
چون که این رسم نکوست
خالق هر دو جهان خود عالم اوست
شایدم گویی که این که من گویم کیست ؟
خالقی جز او نیست
قادری دانا و عالمی بس نکوست
هر چه داریم از اوست
کودک زیر لبش هی می گفت
پس چرا اینجا نیست
یا  کجا خانه ی اوست
نکند پدر و مادر هم خدایی هستند
معلّم خنده کنان پاسخی داد به او
که خدا نه تماشایی است نه جایی منزل اوست
او در قلب من و تو هست،درحکم یه دوست
نزدیک تر از رگ و پوست
مهر و عاقبتش در رضای پدر و مادر توست
کودک خنده کنان پی تکلیف رفت و بنوشت
نام خدا

سیّد مسعود حسینی فیروز کوهی

 

❅♥❅♥❅

 

می نویسم به نام خدا
بر دَرِ دَرگَهش هستم گدا

می نویسم رحمان و رحیم
بهترین و مهربان ترین حَریم

می نویسم قل هو الله احد
هر که غیر از او قبل از او رَد

می نویسم الله الصمد
از او می خواهم ، تنها مَدد

می نویسم لم یلد و لم یولد
او به دُور است از زاد و وَلد

می نویسم کفوا احد
بزرگی اش ندارد هیچ حَد

او که باشد ، از همه بی نیاز
خدایا ، تو برایم بساز

کُلِ هستی ، از مولکول و اتم
پیش او هرگز ، نگردد گُم

مهدی فلاح

 

شعر به نام خدا کوتاه کودکانه

شعر به نام خدا کوتاه کودکانه

 

شعر به نام خدا کودکانه

اول به نام خدا
که بنده‌ی او هستم

من به رسول و آلش
صلوات می‌فرستم

دوم دارم یه هدیه
که بهترین کلامه

هدیه برای شما
درسته! اون سلامه

 

❅♥❅♥❅
← مجموعه شعر به نام خدا کودکانه →

 

آغاز هر کتابی نام خدای داناست
او که همیشه هرجا، بخشنده و تواناست

قبل از کتاب خواندن، می‌خوانم این دعا را
قلب مرا تو از وهم، خارج نما خدایا!

 

❅♥❅♥❅

 

به نام خدا، بسم اللّه
مشکل گشا، بسم اللّه

همیشه بر لب ما
اسم خدا، بسم اللّه

 

❅♥❅♥❅

 

اول به نام خدا، خدای خوب و دانا
میگم سلام پس از اون، به تک تک شماها

آمده فصل شادی، مبارکه بچه‌ها  
مژده که باز رسیده، روزهای خوب و زیبا

 

❅♥❅♥❅

 

اول به نام خدا
خدای خوب و دانا

خدا که مشکل گشاست
یاور ما بچه‌هاست

دوم سلام عزیزان
بچه‌های مهربان

سوم شروع برنامه با
یک صلوات زیبا

 

به نام خدا برای پاورپوینت

به نام خدا زیبا برای پاورپوینت

 

به نام خدا برای پاورپوینت

 

به نام خدا های زیبا برای پاورپوینت

 

برای شروع متن پاورپوینت، پایان نامه یا تحقیق علاوه بر شعر به نام خدا می‌توانید از کلام و نام خداوند متعال یعنی “بسم الله الرحمن الرحیم” استفاده نمایید. مقاله مجموعه بسم الله الرحمن الرحیم برای پایان نامه، ورد، تحقیق و پاورپوینت به شما در این زمینه کمک فراوانی خواهد کرد.

 

آهنگ به نام خدا از بابک مافی

آهنگ به نام خدا از بابک مافی

 

متن آهنگ به نام خدا از بابک مافی

به نام خدایی که وقت جدایی
تو رو دست هیچکی بجز اون نمیدم

تو هر ماجرایی رسیدم به جایی
که هیچکی جز اونو کنارم ندیدم

به نام خدایی که صبح رو بهم داد
که حالم رو بپرسید که دردامو فهمید

خدایی که با عشق خدایی که با نور
خدایی که با تو گناهامو بخشید

از اون روزی که قدر تو رو دونستم
صمیمی تر شده حتی خدا با من

چقدر خوبه که آرامش بهم میده
خدایا از همون همیشگی لطفا

دلم بی قراره چه خوبه دوباره
بگی موندگاری از اینجا نمیری

بگی که قراره بمونی کنار
دل عاشقم تا غمامو بگیری

تو هستی که هستم تو هستی که زنده ام
تو هستی که میشه به دردام بخندم

حواست به من هست همینه که
می خوام با یه حال بهتر بهت دل ببندم

 

سخن آخر

اشعار در حمد و ذکر و ثنای پروردگار دو عالم کم نیستند و ما نیز در این مطلب، گلچینی از بهترین نمونه های آن را به همراه به نام خدا های زیبا برای پاورپوینت گردآوری و ارائه کردیم. در پایان از شما دعوت می‌کنیم نگاهی به مفهوم و معنی شعر به نام خداوند جان و خرد نیز داشته باشید. شما چه شعر یا عبارت دیگری را به عنوان شعر به نام خدا به ما معرفی می‌کنید؟ دیدگاه‌ها و نظراتتان را با ما و دیگر مخاطبان ستاره درمیان بگذارید.


ستاره
Logo