نشر از جانب به صورت ایستاده

برای انجام حرکت نشر از جانب به صورت ایستاده بایستی پا به اندازه عرض شانه‌ها باز بوده و دمبل‌ها موازی شانه قرار گیرند. دقت کنید که موقع پایین آمدن نباید دمبل‌ها از سر شانه پایین‌تر بیایند.

ستاره | سرویس ورزش – حرکت نشر از جانب بصورت ایستاده را هم می‌توان به صورت ایستاده و هم نشسته انجام داد. دو دمبل بردارید و در هر حالتی که راحت تر هستید قرار بگیرید. اگر حرکت را ایستاده انجام می‌دهید باید پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید و اگر خواستید نشسته انجام دهید، باید روی یک نیمکت صاف بنشینید و دمبل‌ها را موازی با شانه نگه دارید. حالا به صورت یک در میان یک‌بار دمبل راست و یک‌بار چپ را بالای سر برده و پایین بیاورید و دقت کنید که موقع پایین آمدن نباید دمبل‌ها از سر شانه پایین‌تر بیایند. این حرکت را چند بار تکرار کنید.

 

نشر از جانب بصورت ایستاده، دمبل، سرشانه دمبل، شانه، گرفتگی عضلات، درمان درد شانه


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

بنر-هومکا-ستاره

 

 


ستاره
Logo