پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته

حرکت پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته یکی از حرکات مربوط به تقویت عضلات سرشانه است. این حرکت را می توانید به تعداد دلخواه انجام دهید.

ستاره | سرویس ورزش – برای انجام پرس سرشانه هالتر، یک میله هالتر بدون وزنه بردارید و کاملا صاف روی نیمکت دستگاه پرس نظامی بنشینید. دست‌ها را دو برابر عرض شانه باز کنید و میله هالتر را جلوی شانه‌ها و چانه نگه دارید. دست‌ها را کاملا صاف کنید و هالتر را بالای سر ببرید و بعد دوباره دست را پایین و جلوی شانه‌ها باز گردانید. این حرکت را به تعداد دل‌خواه به همین ترتیب تکرار کنید.

 

پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته، هالتر، سرشانه، تقویت شانه، درمان شانه درد


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo